Search
Generic filters
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Certificate si teste

Proba audio

Structura testului

Competenţe

 

 

 

Întelgere ascultare (Îa)
aprox. 25 min.

ÎNŢELEGERE-ASCULTARE (IA)

Competenţe

 • distingerea ideilor generale de cele secundare
 • sesizarea informaţiei solicitate
 • identificarea funcţiilor şi tiparelor de intonaţie

Tipuri de texte

 • monolog;
 • prezentare tip curs sau conferinţă.

 

Proba de citire

Structura testului

Competenţe

Intelegerea unui text scris (IC) – 35 min.

I. Competenţe

A. Citirea rapidă a unui text pentru:

 • înţelegerea de ansamblu
 • obţinerea de informaţii specifice
 • identificarea etapelor unei argumentaţii

Tipuri de texte

 • identificarea exemplelor aduse în sprijinul unei argumentaţii

B.Citirea unui text mai amplu, utilizând strategii diverse.

C.Utilizarea materialului nonverbal şi a aparatului de referinţă (ilustraţii, diagrame, grafice).

D. Deducerea înţelesului cuvintelor din context.

II.Cunoștințele necesare pentru înțelegerea textului.

A.Lexic. Cuvinte cu mai multe înţelesuri, sinonime, antonime, omonime.

B.Structura propoziţiei, a frazei şi a discursului.

  • Conjuncţii coordonatoare subordonatoare şi alţi conectori logici
  • Elemente de coeziune (referinţă, substituţie, elipsă)
  • Mărci discursive (semnalarea succesiunii episoadelor, organizarea discursului şi punctul de vedere al autorului)

III.Texte extrase din: manuale, reviste, ziare, colecții de articole specialitate.

Proba de scriere

Structura testului

Competenţe

Scriere (S)

– raspunsul la email – 15 min.

– redactarea unui eseu argumentativ – 35 min

 

I. Competenţe

Candidatul poate să utilizeze eficient şi adecvat:

A. funcţii comunicative: să sfătuiască, să sugereze, să compare, să propună, să îşi ceară scuze, să recomande, să ceară, să facă o comandă, să reclame, să invite, să promită, să se angajeze (să…), să reasigure, să informeze, să mulţumească, să îşi exprime recunoştinţa, să avertizeze, să încurajeze, să ceară ajutorul, să ceară informaţii, să dea exemple etc. şi

B. moduri discursive: să explice, să descrie, să nareze, să prezinte, să convingă, să argumenteze.

II.Cunoştinţele necesare pentru producerea textului scris

  • Lexic folosit corect şi adecvat la temă şi la registrul discursiv.
  • Ortografiere corectă.
  • Gamă adecvată de cunoştinţe gramaticale, care face ca exprimarea scrisă să fie clară şi eficientă.
  • Organizarea ideilor în progresie logică.
  • Marcarea explicită gramaticală sau lexicală a relaţiilor între părţile de propoziţii, propoziţii, paragrafe.
  • Organizarea grafică a discursului: marcarea paragrafelor şi folosirea corectă a punctuaţiei.
  • Respectarea formatului specific tipului de text produs ca răspuns la cerinţe.

III.Tipuri de texte produse ca răspuns la cerinţe

S1 Răspunsul la un email

S2 Eseul argumentativ

Proba orală

Structura testului

Competenţe

Conversație (Vc) – 3-4 min.

Exprimare liberă (Ve) – 2 min

I.Competenţe lingvistice (lexicală,  gramaticală, semantică şi fonologică).

II. Competenţa sociolingvistică (adaptarea exprimării la relaţiile sociale; registru oficial şi neoficial; exprimarea politicoasă).
III. Competenţa pragmatică 
a. discursivă: organizare tematică şi coerenţă discursivă
b. funcţională:

microfuncţii: a da şi a cere informaţii, a exprima şi a descoperi atitudini, a cere/a sugera

macrofuncţii: descrierea, naraţiunea, comentariul, explicaţia, demonstraţia, expunerea, argumentaţia, persuasiunea etc.

scheme de interacţiune:

– întrebare – răspuns
– declaraţie – acord/refuz
– cerere/ofertă/scuze – acceptare/refuz
– salutări – răspuns
Teme pentru interviu
Prezentarea candidatului: familia, studii, localitatea de origine, locuinţa, intenţii profesionale, pasiuni, preocupări, planuri şi realizări, lecturi etc.
Teme de discuţie

Prietenie, timp liber, sport şi mişcare, profesii, mijloace de transport, comunicarea în lumea modernă, problemele lumii contemporane, călătorii, tehnologia etc.

Modele de test

English: EN.pdf, EN1.wav, EN2.wav, EN3.wav, EN4.wav

Française: FR.pdf, FR.mp3

Italiano: IT.pdf, IT.wav

Español: SP.pdf, SP.mp3

Deutsch – în lucru, in progress

Română: RO.pdf, RO.mp3

Tarife

TAXELE APROBATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR ÎN CURS

SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII
Certificate de Competenţă Lingvistică 125 lei
pentru studenţii UBB (înscrişi în anul academic în curs) şi personalul UBB

 

Certificate de Competenţă Lingvistică 250 lei pentru pentru solicitanţi din afara UBB

Echivalări certificate lingvistice sau acte de studii

15 lei  

Duplicate

50 lei  

Contestaţii (reevaluare lucrare test Alpha)

35 lei  

MODALITĂŢI DE PLATĂ

  plata online cu cardul aici;
la Casieria Universităţii UBB, str. Ion C. Brătianu nr. 14 (între orele 10-15);

  orice oficiu poştal sau banca la care aveţi cont, din orice localitate, cu destinatarul Centrul Alpha- UBBCluj, în contul IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, Cod fiscal: 4305849, deschis la Trezoreria Cluj.

Atenţie: Achitarea taxei de participare nu înseamnă automat înscrierea la test.
Vă rugăm să vă asiguraţi că destinatarul de pe dovada de plată este Centrul Alpha-UBBCluj şi nu Universitatea Babeş-Bolyai sau una dintre facultăţile acesteia. În caz contrar, dovada de plată nu va putea fi acceptată în momentul prezentării acesteia în examen.

Procedura de înscriere

Înscrierea este obligatorie şi se face exclusiv online, cu minimum 24 de ore înaintea examenului. Înscrierile se încheie în ziua premergătoare datei de examen, la ora 10:00. Data respectivă va fi scoasă din formularul de înscriere. Dacă aţi plătit taxa, dar nu aţi reuşit să vă înscrieţi în timp util, puteţi să vă înscrieţi cu aceeaşi chitanţă pentru o altă dată de examen. Alternativ, vă putem restitui la Casieria Universităţii suma achitată, prin completarea unei cereri tip la Centrul Alpha şi în baza chitanţei în original. În mod excepţional, dacă înscrierile pentru o anumită dată de examen ajung să depăşească capacitatea logistică a Centrului, directorul poate decide încheierea înainte de termen a înscrierilor pentru data respectivă. În acest caz, data respectivă va fi scoasă din formularul de înscriere.

 

Înscrieri on-line la testele ALPHA

Programarea testărilor ALPHA

ATENŢIE! Certificatele de competenţă lingvistică la limbile română şi maghiară NU pot înlocui pentru accesul la licenţă sau la programele de masterat/ doctorat ale UBB un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de mare circulaţie internaţională.

Verificați aici dacă puteți deschide de pe calculatorul dvs de foaia de examen MS Form.

 

Pentru înscriere, selectaţi data testului la care doriţi să vă înscrieţi din tabel.

ENGLEZĂ

 

   Sâmbătă
   ora 9:00

FRANCEZĂ, GERMANĂ

  Sâmbătă
   ora 9:00

MAGHIARĂ, ROMÂNĂ

  Sâmbătă
   ora 9:00

ITALIANĂ,

SPANIOLĂ,

PORTUGHEZĂ, NORVEGIANĂ, SUEDEZĂ, RUSĂ

13 martie 2021
13 martie 2021
13 martie 2021

Având în vedere numărul redus de candidaţi pentru limbile ITALIANĂ, SPANIOLĂ PORTUGHEZĂ, SUEDEZĂ, NORVEGIANĂ şi RUSĂ, datele de examinare se stabilesc în funcţie de solicitări. Pentru înscrierea la examenele de competenţă lingvistică pentru aceste limbi, vă rugăm să faceţi click aici.

27 martie 2021
 
10 aprilie 2021 
10 aprilie 2021
10 aprilie 2021
24 aprilie 2021
 
 
08 mai 2021
08 mai 2021
08 mai 2021
22 mai 2021
 
 
 
29 mai 2021
29 mai 2021
29 mai 2021
05 iunie 2021
 
 
 
12 iunie 2021
12 iunie 2021
12 iunie 2021
19 iunie 2021
 
 
 
03 iulie 2021
03 iulie 2021
03 iulie 2021
10 iulie 2021
 
 
 
Centrul este închis în perioada 26 iulie-26 august.
28 august 2021
 
 
 
04 septembrie 2021
04 septembrie 2021 
04 septembrie 2021
11 septembrie 2021 
 

Actele necesare

Actele necesare la susţinerea testului:

buletin / carte de identitate, paşaport sau carnet de conducere
pentru cei care beneficiază de reducere de taxă: carnet de student UBB vizat pentru anul universitar în curs sau legitimaţie de serviciu UBB
dovada plăţii taxei de examinare cu destinatarul Centrul Alpha-UBBCluj (chitanţa Casierie UBB în original/ mandat poştal în original/ ordin bancar de plată în original/  dovada transferului prin Internet banking listată/ emailul de confirmare a plăţii online cu cardul listat)

Atenţie! Nu puteţi intra în examen dacă vă lispeşte oricare dintre documentele de mai sus.

Rezultate

În conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind protecţia datelor personale, rezultatele testului de competenţă lingvistică ALPHA se trimit la adresa de email înregistrată la înscriere după 3 zile lucrătoare de la data susţinerii testului.

Perioada de valabilitate a rezultatelor

Certificatul de competenţă lingvistică ALPHA, ca act doveditor al rezultatelor evaluării la data examinării nu expiră. Având în vedere însă că acest certificat poate fi prezentat de către titular ca dovadă a nivelului actual de limbă, chiar şi după o lungă perioadă de la susţinerea examenului, Centrul ALPHA precizează următoarele:

În lipsa utilizării frecvente a limbii, competenţa lingvistică se poate deteriora în timp. În consecinţă, un certificat de competenţă lingvistică nu poate garanta valabilitatea rezultatelor evaluării pe o perioadă nedeterminată. În acord cu practicile internaţionale, perioada recomandată de valabilitate a rezultatelor evaluării consemnate pe certificatul de competenţă lingvistică ALPHA este de 2 ani.

Certificatul ALPHA poate fi acceptat de organizații ca act doveditor al nivelului de competenţă lingvistică după o perioadă mai mare de 2 ani de la data data emiterii dacă titularul alatură dovezi recente care atestă faptul că a utilizat limba în medii educaţionale şi/ sau profesionale.

Certificatul ALPHA poate fi acceptat de organizații ca act doveditor al nivelului solicitat de competenţă lingvistică după o perioadă mai mare de 2 ani de la data data emiterii dacă nivelul consemnat pe certificat este unul superior (ex. Un certificat ALPHA de nivel C1 mai vechi de 2 ani poate fi acceptat ca document doveditor pentru nivelul inferior B2).

Perioada de arhivare a lucrărilor scrise este de 2 ani (în concordanţă cu perioada recomandată de valabilitate a rezultatelor evaluării). În consecinţă, se pot elibera duplicate ale certificatelor numai pe o perioadă de 2 ani de la data examenului, în formatul şi cu cu data emiterii originale.

Aceste precizări nu se aplică retroactiv certificatelor de competenţă lingvistică ALPHA emise înainte de data de 1 octombrie 2016, care au termen de valabilitate de 2 ani.

Vă rugăm să vă asiguraţi că destinatarul de pe dovada de plată este Centrul Alpha, UBB Cluj-Napoca, şi nu Universitatea Babeş-Bolyai sau una dintre facultăţile acesteia. În caz contrar, dovada de plată nu va putea fi acceptată în momentul prezentării acesteia în examen.

Contestaţii

Contestaţiile se înaintează prin completarea unei cereri tip (care să conţină datele de contact ale solicitantului) şi prezentarea chitanţei doveditoare a plăţii taxei de contestaţie la sediul centrului.

Rezultatul contestaţiei se comunică prin e-mail sau telefonic în 2 zile lucrătoare de la înaintarea contestaţiei.

Eliberarea certificatelor

Nu se eliberează certificate cu punctaj mai mic de 10 puncte din 30 posibile. Pentru candidaţii care nu s-au prezentat la proba orală nu se eliberează certificat, indiferent de punctajul obţinut la proba scrisă. Punctajele obţinute la testul ALPHA certifică nivelurile CECRL după cum urmează: B1 (15-19,99); B2 (20-24,99); C1 (25-27,99); C2 (28-30).

Eliberarea certificatelor se face începând cu a şasea zi lucrătoare de la data susţinerii testului, la Centrul ALPHA, pe baza actului de identitate. Certificatul poate fi ridicat şi de un împuternicit, pe baza unei cópii după actul dumneavoastră de identitate.

Foarte important! Nu se eliberează adeverințe sau alte dovezi care să înlocuiască certificatul.

Duplicate

Duplicatele se eliberează după cinci zile lucrătoare de la depunerea unei cereri tip şi prezentarea chitanţei doveditoare a plăţii taxei de duplicat la sediul centrului.

Perioada de arhivare a lucrărilor scrise este de 2 ani (în concordanţă cu perioada recomandată de valabilitate a rezultatelor evaluării). În consecinţă, se pot elibera duplicate ale certificatelor numai pe o perioadă de 2 ani de la data examenului, în formatul şi cu cu data emiterii originale.

Echivalarea de certificate lingvistice și acte de studii

Conform Politicii sale lingvistice  şi a HG nr. 81/2010, HG nr. 681/2011 şi a Legii Educaţiei nr. 1/2011, Universitatea Babeș-Bolyai acceptă următoarele tipuri de certificate sau acte de studii, care  se pot prezenta la Centrul ALPHA pentru echivalare:

Pentru acces în licenţă şi admiterea la masterat, doctorat:

Se echivalează studiile universitare efectuate integral într-o limbă străină (engleză, franceză, germană, italiană, spaniola, rusă) de minimum 6 luni, pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu.

Limba engleză:

  • Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
  • Cambridge CAE (Certificate in Avanced English) C1
  • Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
  • Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
  • IELTS (International English Language Testing System) B2, C1, C2
  • TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests) B2 (86-109), C1 (110-120)
  • TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minimum 400, Reading: min imum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
  • LCCI – ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications – English Lang uage Skills Assessment) B2, C1
  • LCCI – JETSET (Level 5, 6) B2, C1
  • LCCI – EfB – (Level 2, 3) B2, C1
  • TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2
 • ECL Independent User B2, Proficient User C1

Limba franceză:

 • DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1,C2
 • DELF (Diplôme d’études en langue française) B2
 • TCF (Test de connaissance du français) B2, C1, C2
 • TEF (Test d’évaluation du français) B2, C1,C2

Limba germană:

  • DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) B2, c1
  • ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch B2, C1, C2)
  • Goethe-Zertifikat B2
  • ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2
  • ZMP (Goethe Zertifikat) C1
  • PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
  • ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung) C2
  • KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
  • GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+
 • TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2, C1

Limba italiană:

 • CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) B2, C1, C2
 • CELI 3, 4, 5 (Certificazione della lingua italiana) B2, C1, C2

Limba spaniolă:

 • DELE (Diloma de Espaňol como Lengua Extranjera) B2, C1, C2

Se pot prezenta spre echivalare și certificate eliberate de Universitatea BucureştiUniversitatea Al.I. Cuza din IaşiUniversitatea de Vest din Timişoara, din care reiese explicit că au obţinut cel puţin nivelul B1, conform acordurilor din consorţiul Universitaria.

Echivalarea se va primi după 2 zile lucrătoare de la depunerea actelor în original şi a chitanţei doveditoare a plaţii taxei de echivalare la sediul centrului (vezi tarife).

© Copyright 2018 Centrul de Limbi Moderne Alpha

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy