Director: Prof. dr. Mihaela Toader

Această pagină conține o prezentare generală a Centrului pentru Industriile Limbii, precum şi Informaţiile generale privind profilul şi istoricul acestuia. Pentru informaţiile actualizate zilnic privind activităţile şi funcţionarea CIL, click  aici

Descriere

Centrul de cercetare pentru industriile limbii CIL: traductologie, terminologie, interpretare de conferinţă şi inginerie lingvistică, înfiinţat prin Decizia Senatului UBB din 17 iulie 2008, preia componenta interdisciplinară şi multilingvă de cercetare aferentă axelor ce definesc profilul specializării universitare LMA, desfăşoară activităţi specifice acestui domeniu distinct de studii şi oferă, prin obiectivele şi misiunea sa, cadrul propice desfăşurării programelor şi proiectelor de cercetare asumate în parteneriatele naţionale şi internaţionale de profil LMA.

Programul de cercetare elaborat îl continuă pe acela al specializării universitare europene LEA, respectă principiile Cartei ANLEA la care LMA a aderat (2005) şi are la bază articularea componentei lingvistice în jurul unui program de studii şi cercetări cu caracter teoretic şi practic interdisciplinar: studiul aprofundat al limbilor străine, lingvistică aplicată, gramatică normativă, lexicologie, tipologia discursurilor, retorică, traducere generală şi specializată, studii culturale, mediere lingvistică şi culturală, tehnici de comunicare profesională multilingvă, asociate unui larg pachet de discipline de specialitate reprezentând domeniile de aplicaţie ale profilului: informatică, multimedia, tehnica documentării/informării, economie, gestiune, marketing, comerţ internaţional, drept public şi privat, relaţii cu publicul, contabilitate.

Din punct de vedere cognitiv CIL/LMA îşi asumă şi promovează astfel, la nivel de specialişti, un scop de cunoaştere interdisciplinară bine definit în serviciul comunicării şi al medierii lingvistice plurilingve de înalt nivel, încadrându-se prin programul său în preocupările şi tendinţele în domeniu pe plan mondial, promovând în acelaşi timp, politica Comisiei Europene şi a Parlamentului European referitoare la multilingvism şi importanţa acordată studiului şi cercetării în domeniu, politică expusă în Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, 25 nov. 2005. Programul de cercetare CIL/LMA continuă preocupările Şcolii franceze de LEA (Langues étrangères Appliquées),  fiind prima Şcoală de acest fel din România şi din Europa Centrală şi de Est.

Încadrarea programului în preocupările şi tendinţele în domeniu pe plan mondial rezultă din tematicile proiectelor şi afilierilor internaţionale de tip consoţiu, reţea de cercetare, parteneriat multiplu. O sumară trecere în revistă a proiectelor naţionale şi internaţionale aflate în derulare la CIL/LMA evidenţiază faptul că acestea deservesc eminamente domeniul de studii şi cercetări aferente specializării universitare proprii:

 • PROMULTILINGVAComunicare profesională multilingvă prin simulare globală (director conf. dr. Mihaela Toader) grant CNCSIS. Director de grant – Conf. dr. Mihaela Toader.
 • PRO-MULTILINGUA – proiect de transfer de inovaţie şi cercetare internaţională în domeniul comunicării internaţionale plurilingve. În parteneriat cu Universitatea din Hasselt, Belgia, Universitatea din Viena, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj. Persoană de contact şi Director de grant – Conf. dr. Mihaela Toader.
 • GRANTS FOR TRAINING IN CONFERENCE INTERPRETING 2005/2006/2007/2009 DG for Interpretation (European Commission) and Directorate for Interpretation (European Parliament). Persoană de contact şi Director de program pentru Cluj – Lect dr. Izabella Badiu. Parteneriat în SISTEM INFORMATIC PENTRU ANALIZA SINTAGMATICĂ A  TEXTELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ. FUNDAMENTARE TEORETICĂ ŞI IMPLEMENTARE, SIASTRO (director – conf. dr. Emma Morita). Proiect CEEX în domeniul industriilor limbii coordonat de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere (cu participanţi din catedrele de Lingvistică Teoretică, LMA).
 • PROIECT DE COOPERARE ÎN DOMENIUL PLURILINGVISMULUI, AL DIVERSITĂŢII CULTURALE ŞI AL RELAŢIILOR PUBLICE, Cooperare bilaterală UBB – Division economique/Haute ecole Albert Jacquard de Namur Belgique/ partener. Persoană de contact şi Director de grant – Conf. dr. Mihaela Toader. Proiect în domeniul industriilor limbii (dicţionar de relaţii publice)
 • ALLIANCE – Applied Languages and Learner Independence at Abai National Pedagogical University Centre of European Languages, 308282 EURO, TEMPUS SJEP, LINGVISTICA , Modern Languages/MILANO / ABAY – Almaty (KZ)/ LOUVAIN – Louvain (BE)/UTRECHT – Utrecht (NL)/ partener, Bruxelles (BE)/ partener, UBB Cluj (RO). Persoană de contact şi Director de program pentru România – Conf. dr. Mihaela Toader.
 • GRANT DOTARE LABORATOR MULTIFUNCŢIONAL: mediatecă/multimedia. Director de grant – Prof. dr. Mihaela Toader 
 • LANQUA: Language Network for Quality Assurance http://www.lanqua.eu/ , University of Southampton (UK). Persoană de contact şi Coordonatorul subproiectului european nr. 3 – Conf. dr. Anca Greere. 
 • MULTICOM:133996-LLP-1-2007-1-FR-ERASMUS-ECDSP. Director de program pentru România – Prof. dr. Ştefan Olteanu. Persoane de contact: prof. Ştefan Olteanu pentru Catedra de limba şi literatura engleză şi conf. dr. Mihaela Toader pentru LMA.
 • Lifelong Learning/MERIDIUM: 143513-2008-IT-KA2-KA2NW: Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration and Dialogue Initiative among Universities of Mediterranean) – Coordonator: Universita per Stranieri din Perugia, Italia. Coordonator pentru Cluj şi persoană de contact – conf. dr. Mihaela Toader.

Structură

Organizarea CIL/LMA se structurează în jurul axelor ce definesc direcţiile de studii şi cercetări plurilingve şi interdisciplinare ale domeniului propriu. Echipa de specialişti a catedrei de Limbi Moderne Aplicate, având în frunte timp de 13 ani pe chiar fondatoarea primei Şcoli româneşti de LMA, Rodica Baconsky, iar din 2003 pe Mihaela Toader, a promovat încă de la începuturile existenţei sale o politică de cercetare integratoare, suplă şi deschisă care a permis secţiei să impună standarde superioare atât în domeniul formării profesionale, cât şi în acela al cercetării de profil.

Astfel că, din punct de vedere interactiv CIL/LMA este o comunitate ştiinţifică mică, în care fondatoarea Şcolii româneşti LMA a creat cu ajutorul primilor săi colegi şi discipoli un nucleu de cercetare interdisciplinară şi plurilingvă cu înalte competenţe în domeniile de aplicaţie şi cu domenii de excelenţă proprie în cel puţin două sau trei limbi străine. Şi în privinţa interpretariatului de conferinţă, Şcoala LMA de la Cluj condusă de Izabella Badiu a atins deja excelenţa, situându-se astăzi în rândul elitelor europene membre ale Consorţiului EMCI  (European Masters in Conference Interpreting). Echipa CIL/LMA este omogenă, dispunând în acest moment de specialişti care acoperă toate ariile de interes ale cercetării LMA atât din punct de vedere teoretic, cât şi metodologic.

Managementul CIL/LMA privilegiază cercetarea de echipă şi valorificarea acesteia: lingvistică aplicată, industriile limbii (traductologie, traducere generală şi traducere specializată, terminologie, terminografie, localizare, subtitrare, interpetariat de conferinţă), comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală de întreprindere; asigură transfer tehnologic şi cognitiv de specialitate (lingvistică aplicată, industriile limbii, comunicare profesională multilingvă) şi training /formare continuă şi expertiză în domeniile proprii de competenţă (lingvistică aplicată, industriile limbii, comunicare profesională multilingvă); propune cultivarea talentelor şi a capacităţii de cercetare a studenţilor în programe de excelenţă care presupun un tutorat de cercetare cu contract pentru cei mai dotaţi dintre studenţi.

Experienţa de participare a studenţilor la granturile CIL va fi foarte stimulativă, întrucât programele de excelenţă care le sunt destinate le vor asigura recunoaşterea ca membri în echipele de grant, certificarea stagiilor practice în cercetare şi publicarea rezultatelor propriei cercetări în lucrări individuale, colective sau în publicaţiile catedrei.

Calitatea cercetării şi a contribuţiilor echipei la promovarea domeniului de studii propriu i-au atras acesteia afilieri profesionale internaţionale de rang înalt. Dacă în acest moment, în România, specializarea universitară în Limbi Moderne Aplicate este recunoscută ca domeniu distinct de studii, acest lucruse datorează în primul rând modului în care Şcoala înfiinţată la Cluj în 1991 a ştiut să promoveze şi să dezvolte în cei 16 ani de existenţă această formă de învăţământ de succes european, rămânând în tot acest timp, un reper naţional şi internaţional în domeniu.

Calitate

Din punctul de vedere al prestaţiei, Şcoala de Limbi Moderne Aplicate cunoaşte multiple forme de manifestare:

1. Afirmarea individuală şi în echipă pe plan ştiinţific (publicaţii, colaborări ştiinţifice):

Activitatea ştiinţifică a echipei CIL (LMA) indexată în Baza de date a Universităţii Babeş-Bolyai în perioada 2005-2008 ce evidenţiază 6 contribuţii la reviste indexate ISI, publicaţii indexate în BDI, Cărţi şi articole publicate în edituri naţionale şi internaţionale recunoscute şi un număr de 7 granturi câştigate prin competiţie naţională şi internaţională:

Prof. dr. Bernd Stefanink (DAAD). Visiting professor beneficiar al unei burse în cadrul programului de excelenţă HERDER, lingvist cercetător de la Universitatea din Bielefeld (DE) coordonator ştiinţific al unor echipe de cercetare internaţionale şi al echipei de cercetare LMA.

Conf. dr. Mihaela Toader, director CIL: Cărţi publicate în edituri recunoscute internaţional (1). Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS (4). Lucrări publicate în conferinţe ştiintifice naţionale (1). Lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice internaţionale (1). Conducere de proiecte (6). Traduceri publicate în edituri recunoscute naţional (1). Membru în comitete ştiinţifice internaţionale (1).

Conf. dr. Adriana Neagu: Articole publicate în reviste recunoscute ISI (6). Articole publicate în reviste indexate BDI (3). Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS (4). Articole publicate în reviste recunoscute internaţional (1). Lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice internaţionale neindexate BDI (1). Proiecte (2).

Conf. dr. Anca Greere: Articole publicate în  reviste recunoscute CNCSIS (6). Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS (1). Lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice internaţionale indexate BDI (2). Lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice internaţionale (2). Coordonare de proiecte (1).

Lect. dr. Izabella Badiu: Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS (5). Coordonare de proiecte (2).

Lect. dr. Bogdan Aldea: Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS (1). Lucrări publicate în alte reviste româneşti (2). Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS (1). Lucrări publicate în conferinţe ştiintifice naţionale (2). Traduceri publicate în edituri recunoscute internaţional (1). Traduceri publicate în edituri recunoscute naţional (15). Traduceri publicate în alte edituri naţionale (2).

Asist. drd. Sanda Cherata: Articole publicate în reviste neindexate BDI (2). Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS (2). Proiecte cu componente terminologice şi multimedia (4).

Lect.dr. Manuela Mihaescu: Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS (1). Proiecte cu componente terminologice şi multimedia (4).

2. Afirmarea prin calitatea prestaţiilor profesionale individuale şi de echipă: 12 cadre didactice din echipa LMA fac parte din echipa internaţională de experţi solicitată pentru recrutarea de traducători  şi interpreţi profesionişti pentru Instituţiile Europene (EPSO: European Personnel Selection Office).

3. Afirmarea prin calitatea formării profesionale din cadrul programelor de studii, contribuind substanţial la vizibilitatea pe plan internaţional a Universităţii Babeş-Bolyai: Masteratul European de Interpretariat de Conferinţă are recunoaşterea apartenenţei la o reţea europeană ce formează elite în domeniul IC, cu grad foarte mare de inserţie în structuri instituţionale de cel mai înalt nivel. Apartenenţa Limbi Moderne Aplicate la grupul EMCI (la care participă 18 state europene cu câte o singură universitate) este rezultatul unei evaluări internaţionale permanente pe durata a 3 ani.

Dacă la alte Şcoli sau centre de studii, greutatea o dă activitatea ştiinţifică a unei personalităţi, la CIL (LMA) afirmarea individuală este mai puţin spectaculoasă, faţă de aceea de echipă. Înfiinţată de numai 16 ani, echipa LMA se bucură de o foarte mare vizibilitate în Europa, fiind recunoscută de universităţile franceze şi europene membre ale Consorţiului AILEA ca promotoarea cea mai veche şi mai fidelă din Europa Centrală şi de Est a specializării universitare LMA/LEA şi considerată de acestea ca un model european. Pe de altă parte, organismele internaţionale şi instituţiile europene care formează sau recrutează specialişti în traducere şi în interpretare de conferinţă recunosc Şcoala de la Cluj şi o menţionează ca pe una dintre cele mai bune din Europa.

Continuitate

Prima Şcoală autentică de Limbi moderne aplicate din România (1991/1992) aderă oficial în 2004 la principiile Cartei ANLEA oferind, după modelul de sorginte franceză, un învăţământ plurilingv şi interdisciplinar: conform principiilor Cartei ANLEA, o specializare în limbi moderne aplicate (LEA) presupune pregătirea în cel puţin două limbi străine (nivel superior). Întemeietorii Şcolii, Rodica Baconsky şi Ghe. Lascu s-au bucurat de expertiza şi colaborarea promotorilor a două mari Şcoli din elita franceză LEA: Michel Bourse, Daniel Toudic, Daniel Gouadec. LMA Cluj a reuşit să integreze şi să promoveze pe plan naţional şi internaţional un învăţământ autentic de tip LEA (plurilingv şi interdisciplinar).

LMA Cluj a extins în cadrul unor proiecte europene distincte (TEMPUS JEP 11532/96 cu Universitatea Rennes 2 (Franţa), Universitatea din Limerick (Irlanda), Universitatea Transilvania din Braşov şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Dir. de proiect Mihaela Toader) modelul Limbi Moderne Aplicate  în alte două universităţi româneşti (Sibiu, Braşov) şi a contribuit la preluarea lui în două universităţi poloneze (Cracovia, Tarnow, în cadrul Programului CEEPUS-RO-132/2004 – Dir. de reţea Mihaela Toader), formând primul nucleu universitar de Limbi Moderne Aplicate din România şi prima reţea internaţională de profil, cu UNIVERSITATEA JAGIELLONĂ din Cracovia, PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA din Tarnow şi Universitatea Carolină din Praga.

Şcoala de la Cluj este considerată în AILEA (Association Internationale LEA) ca un pol de referinţă pentru Europa Centrală şi de Est, bucurându-se de o mare vizibilitate naţională şi internaţională prin proiectele sale de cercetare traductologică şi terminologică, prin afilierile europene de cel mai înalt rang în domeniu: EMCI, EMT, TNP3 (CEL), TRADUTECH, AILEA, AILE, LANQUA (c.f. Intervenţia înregistrată a D-nei Olga Cosmidou, Director general, Direcţia Generală Interpretare şi Conferinţe a Parlamentului European la Seminarul internaţional Studenţii şi valorile UE, Cluj, 26 iunie 2008).

Tinerele generaţii de profesionişti ai Şcolii LMA se bucură, în ţară şi străinătate de cea mai înaltă recunoaştere în domeniul comunicării profesionale multilingve, al traducerii, al interpretării de conferinţă şi al medierii lingvistice şi culturale.

Prestigiu

Actualmente, Şcoala ştiinţifică de Cercetare CIL/LMA este condusă de conf. univ. dr Mihaela Toader, iniţiatoarea şi realizatoarea proiectului CIL pe baza unui proiect propriu şi a unei activităţi susţinute timp de 15 ani în promovarea şi afirmarea naţională şi internaţională a domeniului distinct de studii LMA. Dintre contribuţiile majore care i-au adus directorului CIL, conf. dr. Mihaela Toader şi, implicit secţiei LMA, Facultăţii de Litere şi Universităţii Babeş-Bolyai, menţionăm:

 • preluarea conducerii Secţiei LMA cu 200 de studenţi (2003) şi creşterea acesteia la 620 (2007).
 • afirmarea naţională şi internaţională a domeniului distinct de studii universitare  LMA devenit un reper pentru învăţământul din domeniul Limbi Moderne Aplicate România
 • înfiinţarea în cadrul TEMPUS JEP 11 532/96 (dir. Mihaela Toader) a secţiei de Limbi Moderne Aplicate la Universitatea Transilvania din Braşov şi a secţiei de Limbi Moderne Aplicate la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
 • pregătirea în vederea aderării şi admiterea Secţiei de Limbi Moderne Aplicate Cluj în ANLEA, asociaţie profesională europeană condusă de un consorţiu de universităţi franceze şi aderarea Universităţii Babeş-Bolyai prin Catedra de Limbi Moderne Aplicate de Facultatea de Litere la Carta ANLEA (2005);
 • afilierea Catedrei de Limbi Moderne Aplicate la AILE (Association Internationale Langues et Economie);
 • afilierea Masteratului de Traductologie al Catedrei de Limbi Moderne Aplicate la programul DGT Comisia Europeană VTS / Traducteur invité;
 • afilierea Masteratului de Traductologie al Catedrei de Limbi Moderne Aplicate European Masters in Translation;
 • contribuţie, alături de lect. dr. Izabella Badiu, la Afilierea Masteratului de Interpretariat de Conferinţă al Catedrei de LMA la European Masters in Conference Interpreting (2005);
 • iniţierea Revistei Catedrei International Review of Studies in Applied Modern Languages (cu comitet ştiinţific internaţional, lansată în 10 oct. 2008);
 • conferinţe invitate şi misiuni didactice la Univeritatea din Nantes (Franţa), la Universitatea Jagiellona din Cracovia şi la PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA din Tarnow (PL);
 • crearea primei reţele universitare internaţionale de Limbi Moderne Aplicate (România-Polonia-Cehia).

 

További információk:

Elérhetőség:
dr. Mihaela TOADER, egyetemi tanár
cil@lett.ubbcluj.ro
contact_cil@yahoo.fr

 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy