CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

Departamentul de Engleză / Department of English Facultatea de Litere / Faculty of Letters
 

Home
Despre centru
Colectivul de cercetători
Seminarii 2008
Seminarii 2009
Seminarii 2010
Seminarii 2011
Seminarii 2012
Seminarii 2013
Seminarii 2014
Seminarii 2015
Seminarii 2016
Seminarii 2017
Lista Publicatii
Contact
 

About the Centre
Research Team
Seminars 2008
Seminars 2009
Seminars 2010
Seminars 2011
Seminars 2012
Seminars 2013
Seminars 2014
Seminars 2015
Seminars 2016
Seminars 2017
List of Publications
Contact

 

English

Despre Centru

CENTRUL DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN (CCRBC)

Universitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca

Facultatea de Litere

Departamentul de limbă și literatură engleză

Telefon : +0040 (264) 53-48-89; +0040(264)42-35-29

Domeniul de cercetare: Știinte umaniste (Literatura modernă și contemporană britanică).

Director: Prof. univ. dr. Sanda Berce, Departamentul de limba și literatură engleză, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România)
Email: sandaberce@yahoo.com


CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL CENTRULUI DE CERCETARE A ROMANULUI BRITANIC CONTEMPORAN

 • Prof. univ. dr. SANDA BERCE, director al CCRBC, președinte al Consiliului științific.
 • Lector univ. dr. PETRONIA POPA PETRAR, director executiv al CCRBC, membru al Consiliului științific.
 • Lector univ. dr. ELENA PĂCURAR, secretar științific al CCRBC.
 • Conf. univ. dr. CARMEN BORBÉLY, membru al Consiliului științific al CCRBC.
 • Lector univ. dr. ERIKA MIHÁLYCSA-BANIASZ, membru al Consiliului științific al CCRBC.

 • Prezentare generală : Romanul britanic contemporan este văzut ca expresie particulară a unei lungi tradiții în contextul cultural al literaturilor engleză, irlandeză, scoțiană și galeză. Date fiind preocupările pentru noi formule narative autentice pe fundalul unei modernități globalizatoare, romanul britanic contemporan manifestă o influență crescândă asupra cititorilor din întreaga lume. Acest tip de roman se folosește tradiția ca una din sursele modernității și temele sau strategiile narative drept mecanisme generatoare.

  Centrul de Cercetare a fost înființat în anul 2006 și cuprinde membri ai Catedrei de Limbă și Literatură Engleză, profesori și doctoranzi cu experiență în predarea literaturii engleze, teoriei literare, criticii și studiilor culturale, pe filiere de cercetare ce au în comun literatura britanică contemporană.


  Tematica: Romanul britanic contemporan ca formă de comunicare

  Programul de cercetare propus spre elaborare vizează:

 • sondarea imaginarului naratologic aferent romanului britanic contemporan văzut în dublă dimensiune (cognitivă și comunicativă);
 • schimbările profunde ale funcției literaturii din ultimele decenii, de la funcțiile estetică și cognitivă, la cele de comunicare și interacțiune socială;
 • ramificările interacțiunii romanești, pornind de la nivelul intersubiectivității reprezentate în roman, cu extensiuni spre explorarea competiției la nivel discursiv între literatură și alte forme de comunicare, cum ar fi artele vizuale, media sau forme ale tehnologiei informatiei (comunicarea electronică).
 • Aria de cercetare: Aria de cercetare vizează (1)raportul existent între tradiție ca sursă și factor de generare a temelor și strategiilor narrative în romanul britanic contemporan (2) evoluția canonului literar în raport cu tendințele anti-canonice și (3) transformările survenite în imaginarul naratologic contemporan.

  Drept consecință, analiza și evaluarea romanului britanic contemporan are în vedere:

 • preocuparea axiologică pentru formă și pentru substanța cognitivă a judecății de valoare cea care generează dezbaterea asupra valabilității, valorii de adevăr și posibilității de verificare a celor transmise de textul literar;

 • configurarea unui model al dinamici evaluării, model ce se autogenerează contextual;

 • studierii dinamicii romanului britanic contemporan ce vizează schimbarile profunde ale funcției literaturii din ultimul deceniu, de la funcția estetică și cognitivă, la cea de comunicare și interacțiune socială, prin forme romanești ce intră în competiție cu artele vizuale, media și formele sofisticate de comunicare electronică.

 • Obiective: Colectivul de cercetare își propune următoarele obiective:

 • Analizarea relației dintre tradiție (canonul literar), modernitate (tendințele anti-canonice) și schimbările care au survenit în imaginarul narativ contemporan, dar și a negocierii de posibile negocieri culturale de teme și strategii cu alte romane europene contemporane;

 • Definirea preocupărilor axiologice pentru forma și judecata estetică a textului literar în lumea contemporană

 • Stabilirea evoluției romanului britanic contemporan din punctual de vedere al transformărilor funcției literaturii (de la cea estetică și cognitivă la cea de comunicare și interacțiune socială);

 • Transferul de informație din aria cercetării spre cea a predării;

 • Alcătuirea unei baze de date cu temele de cercetare din domeniul aflat în UC, susținute în cadrul Lucrărilor de licență și Disertațiilor MA, din anul 2000 pînă în prezent; preluarea rezultatelor acestor cercetări și aprofundarea lor;

 • Corelarea Syllabus-urilor Cursurilor speciale și ale Cursurilor practice de analize și interpretări literare cu cele ale Cursurilor magistrale care au ca tematică literatura modernă și contemporană.

 • Nuclee de cercetare: Centrul este organizat în șase grupe de cercetare, care stabilesc dezbateri privind următoarele aspecte:

 • Romanul britanic contemporan și canonul literar: tradiție și modernitate;

 • Teme și mentalități: context și recontextualizare;

 • Intertextualitate: memoria literaturii;

 • Narațiune și cultură: narațiune și istorie; narațiune și (auto)biografie; narațiune și politică narațiune și societate;

 • Identitate și reprezentare în modernitate: reprezentarea identităților interioare și colective în romanul britanic recent;

 • Interferențe discursive: romanul britanic contemporan, artele audio-vizuale (media, film) și comunicarea electronică.

 • Sarcina de grup: Rezultatele cercetării sunt prezentate în cadrul întrunirilor catedrei, o dată la două săptămâni. Studenții sunt încurajați să participe la discuțiile din atelierul Centrului (Heterotopia) la care pot participa membrii Centrului de Cercetare și/sau reprezentanții altor catedre ale facultății.

  Cursuri: Cursurile magistrale, cursurile speciale și cele practice din domeniul literaturii britanice contemporane, predate studenților și masteranzilor catedrei, vor fi folosite de către membrii Centrului pentru transferul de informație și dezvoltarea abilităților de cercetare ale studenților.

  Informația se adresează, de asemenea, și masteranzilor din cadrul programelor de Studii Culturale Britanice și Studii Irlandeze.

  Echipa unității de cercetare:

 • Virgil Stanciu, Profesor dr. membru de onoare

 • Sanda Berce, Profesor dr. CSI, director UCDI

 • Carmen Veronica Borbely, Conferentiar dr., CSII

 • Petronia Popa Petrar, Lector dr., CSIII, director executiv UCDI

 • Elena Păcurar, Lector dr., CSIII

 • Erika Mihalycsa-Baniasz, Lector dr., CSIII

 • Rareș Moldovan, Conferentiar dr., CSII

 • Liliana Pop, Conferentiar dr., CSII

 • Alina Preda, Conferentiar dr., CSII

 • Roxana Mihele, Lector dr., CSIII

 • Horea Poenar, Conferentiar dr., CSII

 • Daniel Darvay, Lector dr., CSIII

 • Ramona Hosu, Conferentiar dr., CSII

 • Julia Vallasec, Lector dr., CSIII

 • Călina Părău, Drd.

 • Cristina Popescu, Drd.

 • Orsolya-Noemi Szucs, Drd.

 • Agota Marton, Drd.

 • Diana Melnic, Masterand

 • Vlad Melnic, Masterand

 • Diana Dupu, Masterand

 • Top

  Romana

  About the Centre

  RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

  “Babes-Bolyai” University Cluj-Napoca

  Faculty of Letters

  Department of English Language and Literature

  Phone: +0040 (264) 53-48-89; +0040(264)42-35-29

  Field of research: Humanities (Modern and Contemporary British Literature)

  Director: Professor Sanda Berce, PhD (Department of English Language and Literature, Faculty of Letters, University "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, Romania)
  Email: sandaberce@yahoo.com

  THE SCIENTIFIC BOARD OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL

 • Prof. SANDA BERCE, PhD, director of CSCBN, president of the scientific board of CSCBN.
 • Dr. PETRONIA POPA PETRAR, executive director of CSCBN, member of the scientific board of CSCBN.
 • Dr. ELENA PĂCURAR, scientific secretary of CSCBN.
 • Dr. CARMEN BORBÉLY, member of the scientific board of CSCBN.
 • Dr. ERIKA MIHÁLYCSA-BANIASZ, member of the scientific board of CSCBN.

 • Rationale: The British contemporary novel is seen as a particular expression of the long tradition in the literature of English, Irish, Scottish and Welsh cultural background. With its search for new, genuine, epic formulae in the globalizing modernity, the British contemporary novel has gained an increasing influence on readers all over the world because this novel employs tradition as a source of modernity and theme and narrative strategy as generative mechanism.

  The Research Centre was founded in 2006, with members of the academic staff, the doctoral students of the Department of English Language and Literature who have had years of experience in teaching English Literature, Theory of Literature, Criticism and Cultural Studies and in doing research work about British contemporary literature.

  The research programme aims at exploring the following aspects:

 • The narratological imaginary of the contemporary British novel in its double dimension (cognitive and communicative);

 • The radical changes in the function of literature during the last decades, from the aesthetic and cognitive to the communicative function and to social interaction;

 • The branching novelistic interactions, from the level of intersubjectivity as represented in the novel towards the analysis of certain competitive forms of discursive manifestation: literature and other forms of communication such as the visual arts, media or IT (e-communication).

 • The Research Area covers: (1) the relation between tradition as source and vector of the narrative field in the British contemporary novel, (2) the evolution of the literary canon, (3) a survey of the transformations in the contemporary narratological imaginary.

  The analysis and evolution of the contemporary British novel aims at establishing:

 • The axiological concern for form and the cognitive essence of the value judgment that generates debates on validity, truthfulness and confrontation with the literary text

 • The configuration of a model for the dynamics of critical evaluation, which appears in a self-determining context

 • The development of the contemporary British novel following the essential changes in the roles of literature in the last decade, from the aesthetic and cognitive ones, to those of communication and social interaction by means of novel forms that parallel visual arts, the media and the Internet

 • The research work aims at:

 • Studying the relationship between tradition (literary canon), modernity (anti-canonic tendencies) and the changes which have occurred so far in the contemporary narratological imaginary as well as about probable and possible exchange of patterns (models), themes and strategies with other European contemporary novels;

 • Defining the axiological concern for form and for the aesthetic value of the literary text in the contemporary world;

 • Establishing a configuration of the dynamics of the British contemporary novel with regard to the profound changes in the function of literature which have occurred in the last decades, from the aesthetic and cognitive function to the communicative and social interaction and the emergence of new forms of expression meant to compete with the visual arts, media and more elaborate ways of electronic communication.

 • Passing information and knowledge from research to teaching the undergraduate,

 • MA and Ph.D students of the Department.

 • The creation and management of a database concerning the research topics of the BA and MA dissertations, from the year 2000 to the present.

 • The correlation between the syllabuses of Special courses, Practical courses focusing on literary analyses and interpretations with the Main Stream courses centred upon modern and contemporary literature.

 • Research groups: The research centre is organized in six research groups for the six important approaches of the British novel. The members of the research groups organize debates/discussions in group work. Each group will examine one of the following topics:

 • the British contemporary novel and the literary canon; tradition and modernity;

 • themes and mentalities: context and recontextualization;

 • Intertextuality: literary memory;

 • Narrative and culture: narrative and history; narrative and (auto)biography; narrative and politics; narrative and society;

 • Identity and representation in modernity: the representation of individual and collective identity in the recent British novel;

 • Discursive interferences: the British contemporary novel, media and film, the Internet.

 • Group work: Their work is presented in the Department Seminars (organized every second month). Students are also required to participate in the term workshop of the Centre (Heterotopia) with guests from outside the Research Centre and/or members from the other departments of the Faculty of Letters.

  Courses: The Main Stream courses, Special/Optional Courses and the Practical Courses in the field of Contemporary British Literature, organized with the undergraduate and MA students of the Department of English Language and Literature are used by the members of the teaching staff (members of the Research Centre) to transfer knowledge and to develop research skills with the students.

  Knowledge is also addressed to the graduate students who attend the MA Programs of the Department of English Language and Literature (British Cultural Studies and Irish Studies).

  Members of the Research Unit:

 • Professor Virgil Stanciu, Ph.D., Honorary member

 • Professor Sanda Berce, Ph.D., director

 • Reader Carmen Veronica Borbely, Ph.D.

 • Lecturer Petronia Popa Petrar, Ph.D.

 • Lecturer Elena Păcurar, Ph.D.

 • Lecturer Erika Mihalycsa-Baniasz, Ph.D.

 • Reader Rareș Moldovan, Ph.D.

 • Reader Liliana Pop, Ph.D.

 • Reader Alina Preda, Ph.D.

 • Lecturer Roxana Mihele, Ph.D.

 • Reader Horea Poenar, Ph.D.

 • Lecturer Daniel Darvay, Ph.D.

 • Reader Ramona Hosu, Ph.D.

 • Lecturer Julia Vallasec, Ph.D.

 • Călina Părău, Doctoral student

 • Cristina Popescu, Doctoral student

 • Orsolya-Noemi Szucs, Doctoral student

 • Agota Marton, Doctoral student

 • Diana Melnic, MA Student

 • Vlad Melnic, MA Student

 • Diana Dupu, MA Student

 • Top