UBB | Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Doktori Iskola

A beiratkozással és felvételi vizsga lezajlásával kapcsolatos információk:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/

A felvételihez szükséges dokumentumok listája az alábbi linken érhető el:

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere

 

A 2022. évi felvételi vizsga tematikája (irodalomtudomány)

 

Dr. Egyed Emese – egyetemi tanár

2 tandíjas hely

Kutatások az irodalom- és oktatástörténet összefüggéseiről, 18-19. század

Az 1777-iki Ratio Educationis, ford., bev., jegyz. Friml Aladár, s. l., a Kath. Középiskolai Tanáregyesület, 1913.

Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon, összeállította Horváth József = Ókori lexikon, szerk. Pecz Vilmos, bev. Ritoók Zsigmond, http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/index.html, Arcanum Adatbázis Kft., 2002.

Fehér Katalin: Magyar nyelvű tankönyveink és a sajtó a 18–19. század fordulóján. In. Magyar Könyvszemle, CXV (1999/3) 314–328.

Marcus Tullius Ciceronak nagyobbik Cátoja, Laeliusa, Paradoxumai, és a’ Scipio álma. Magyarra fordítattak Kovásznai Sándor által, 1781-dik Esztendöben, Kolozsvár, Nyomt. a Református Kollégium betűivel, Kaprontzai Ádám által, 1782.

Margócsy István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban. Adattár az iskolai nyelvoktatás történetéhez = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. Bíró Ferenc, Bp. Argumentum Kiadó, 2005.

Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473−1800, Budapest, Balassi Kiadó, 1999.

Kutatások a magyar színház- és drámatörténet köréből. Bánffy Miklós (1873-1950) színháza

Bécsy Tamás, Székely György: Történeti és elméleti munkák drámáról, színházról In Gajdó Tamás szerk. Magyar színháztörténet 1920-1949. 108-167

Bánffy Miklós összes drámái; sajtó alá rend. Kereskényi Hajnal; Polis, Kolozsvár 2009

Bánffy Miklós: Színfalak előtt, színfalak mögött In Uő: Emlékezések, irodalmi és művészeti írások; sajtó alá rend. Dávid Gyula; Polis, Kolozsvár, 2012. 153-164

Erika Fischer-Lichte: Az identitásválság drámája in Uő: A dráma története Teatrum mundi-Jelenkor Kiad. Pécs 2001. 413-570.

Kötő József Kolozsvár a színház „tanuló oskolája” (1919-1944) in Kántor Lajos, Kötő József, Visky András (szerk.) Kolozsvár magyar színháza 1992. 47-56.

A felvételi vizsga időpontja: 2022. szeptember 13. 9 óra

A bizottság összetétele: Egyed Emese (elnök), Gábor Csilla, Domokos Johanna

Irásbeli vizsga: a szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.

Szóbeli vizsga: a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

egyed.emese@gmail.com

 

Dr. Gábor Csilla – egyetemi tanár

1 ösztöndíjas és 1 nem ösztöndíjas hely

Tematika

 1. Kora újkori polemikus irodalom – valamely hitvita monografikus feldolgozása: szövegalkotási, kommunikációs és retorikai kérdések, társadalmi kontextus
 2. Kora újkori devóciós irodalom – szövegformák és használati kérdések, hagyományrétegek és beszédmódok
 3. Kora újkori pedagógiai és tudományos irodalom – szövegformák és használati kérdések, tudásszemlélet és nyelvhasználat
 4. Emlékező próza a kora újkorban – valamely szövegtípus vagy szerzői mű interdiszciplináris elemzése

Bibliográfia:

TÓTH Zsombor, Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionalizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500–1800), Irodalomtörténeti Közlemények, 2019, 719–739.

BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”. Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között, Budapest, 1998.

KECSKEMÉTI Gábor, „A Böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”. A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Budapest, 2007.

A dialógus formái a magyar régiségben, szerk. FARMATI Anna, GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 2021.

HARGITTAY Emil, Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása, Budapest, 2019.

Útmutató: Tanulmányok  Pázmány Péter Kalauzáról, szerk. MACZÁK Ibolya, Budapest, 2016.

Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai Enciklopédájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében, szerk. PÉNTEK János, Budapest, 2004.

Mary CARRUTHERS, The Book of Memory. A Study in Medieval Culture, Cambridge, 2008.

Jill RAITT, European Reformations of Christian Spirituality = The Blackwell Companion to Christian Spirituality, ed. Arthur HOLDER, Blackwell Publishing, 2005, 122–138.

Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. BALÁZS Mihály, GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 2007.

A felvételiről

Jelentkezni a megadott témák valamelyikére lehet (a választott témát a jelölt és a témavezető közösen határolja körül). A kutatás tervezése során tekintettel lehet lenni a téma közoktatásban való alkalmazhatóságára is.

A felvételi vizsga időpontja: 2022. szeptember 13. 9 óra

A bizottság összetétele: Gábor Csilla (elnök), Egyed Emese, Tánczos Vilmos

 1. Irásbeli vizsga. Az írásbeli vizsgára a bibliográfia alapján kerül sor .
 2. Szóbeli vizsga: a szóbeli vizsga az előzetesen elkészített kutatási terv bemutatása és az azt követő beszélgetés.

Elérhetőség:

gaabor.csilla@gmail.com

 

Dr. Domokos Johanna – egyetemi docens

1 ösztöndíjas hely

Tematikák

 1. Kis(ebségi) irodalmak a 20-21. században
 2. Veszélyeztetettség az irodalmi mező bármely komponense, folyamata esetében
 3. Műfordítás; intermedialitás (költészet és performansz, újabb médiák)
 4. Többnyelvűség (kódváltás, transzkulturalitás) a művészetekben
 5. Misztikus (világ)irodalom
 6. Az antropocén irodalma
 7. Színház és irodalom viszonya
 8. Könyvkiadási kultúrák

 

Bibliográfia:

Domokos, Johanna. Endangered Literature. Budapest: L’Harmattan – Károli Books. 2018.

Domokos, Johanna and Deganutti, Marianna. „Four major literary code-switching strategies in Hungarian literature. Decoding monolingualism” Hungarian Studies Yearbook, vol.3, no.1, 2021, pp.43-63. https://doi.org/10.2478/hsy-2021-0004

Dánél, M. (2021). Accents and Locality: Hungarian Literature as a Medium of Multilingual Cultural Memory. Studi Finno-Ugrici, N.S., 1, 1-38. https://doi.org/10.6093/1826-753X/8280

McDougall, Russell. The ‘New’ World Literature: A Review Essay. Transnational Literature Vol. 6 no. 2, May 2014. http://fhrc.flinders.edu.au/transnational/home.html

Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition, New York: Fordham University Press, 2012.

A felvételi vizsga időpontja: 2022. szeptember 13. 9 óra

A bizottság összetétele: Domokos Johanna (elnök) Egyed Emese, Berszán István

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga: a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

 

Elérhetőség: johanna.domokos@uni-bielefeld.dedomokos.johanna@kre.hu

 

Dr. Berszán István – egyetemi docens

1 nem ösztöndíjas hely

Témakörök

 1. Kortárs irodalomelméleti és komparatisztikai paradigmák/ Theoretical and Comparative Paradigms in Contemporary Literary Studies
 2. Ökokritikai és környezetetikai vizsgálódások/ Ecocriticism and Environmental Ethics

Bibliográfia: 

Berszán István: Ritmikai dimenziók. Az irodalomtól a gyakorlásfizikáig. Egyetemi műhely – Ráció Kiadó, Kolozsvár-Budapest, 2018.

Richard Shusterman: Pragmatista Esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása. Ford. Kollár József. Kalligram: Budapest, 2003.

Franco Moretti: Graphs, maps, trees. Verso, 2005.

David M. Berry, Anders Fagerjord: Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age, Polity, 2017.

Helikon, 63. évf. 2. sz. (2017.) – Hálózatelmélet és irodalomtudomány (teljes szám)

Helikon, 66. évf. 1. sz. (2020.) – Számítógépes irodalomtudomány (teljes szám)

Berszán István: Határ, környezet, szomszédság. szerk. Berszán István, Fóris-Ferenczi Rita, Serestély Zalán: Hermész után szabadon. Egyetemi Műhely: Kolozsvár, 2019. 119–140. Angolul lásd: István Berszán: Border, Environment, Neighbourhood. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 10, 1 (2018) 35–52. DOI: 110.2478/ausp-2018-0003

Jeff Malpas (ed.): Place and Landscape. Concepts, Contexts, Studies. Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, Massachusetts, 2011.

Ed. Hubert Zapf: Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology. De Gruyter: Berlin – Boston, 2016.

Dorothy J. Hale: The Novel and the New Ethics. Stanford University Press: Stanford, California, 2020.

Thomas Claviez: Ecology as moral stand(s): environmental ethics, Western moral philosophy, and the problem of the Other. In ed. Catrin Gersdorf and Sylvia Mayer: Nature in Literary and Cultural Studies. Transatlantic Conversations on Ecocriticism. Rodopi, Amsterdam – New York, 2006. 435-454.

Lányi András: Az ökoetika útkeresése. Magyar Filozófiai Szemle, 2019/2.

A felvételi vizsga időpontja: 2022. szeptember 13, 9 óra

 1. Irásbeli vizsga: a fenti szakirodalom ismerete alapján.
 2. Szóbeli vizsga: a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

iberszan@ahoo.com

 

 1. T. Szabó Levente – habilitált egyetemi docens

1 ösztöndíjas és 1 nem ösztöndíjas hely

 1. Kulturális minták és kölcsönhatások a 19-20. század fordulójának magyar irodalmi életében

A kutatási téma az 1870-1910 közötti évek irodalmának feltárására, belső szerkezetének, monarchiabeli és világirodalmi kapcsolatainak a filológiai feltérképezésére és értelmezésére irányulhat s ezáltal újragondolhatja egy-egy szövegcsoportnak, szövegtípusnak, életműnek, kapcsolathálónak, intézménynek a magyar irodalom modernizációjában játszott szerepét. A téma lehetőséget teremt komparatisztikai vizsgálatokra, magyar irodalmi témák, toposzok, eljárások, megoldások világirodalmi / transznacionális beágyazottságának feltárására. A 2022. őszi felvételin különös hangsúlyt fektetek a dekadencia összehasonlító szempontú kutatására a magyar századfordulós irodalomban.

Ajánlott nyelvtudás: angol, német vagy francia

Válogatott irodalom:

Matei Călinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Duke U. P., Durham, 1987.

Jane Desmarais, David Weir (eds.), Decadence and Literature, Cambridge U. P., 2019.

Kate Hext, Alex Murray (eds.), Decadence in the Age of Modernism, Johns Hopkins U.P., 2019.

Angelo Mitchievici Decadență și decadentism în contxtul modernității românești și europene, Curtea Veche, 2011.

Jonathan Stone, Decadence and Modernism in European and Russian Literature and Culture. Aesthetics and Anxiety in the 1890s, Palgrave Macmillan 2019.

 1. Az irodalom társadalomtörténetének kérdései a 19. század magyar irodalmában

A kutatási téma kiterjedhet az irodalmi hivatásosodás (irodalmi piac, irodalmi kapitalizmus, irodalmi bürokratizálódás, irodalmi specializáció) egy-egy megnyilvánulási formájára, intézményesülésére, szövegekben, szövegtípusokban, műfajokban, életművekben való megjelenésére és poétikai következményeire. Célul tűzheti ki az irodalmi hivatásosodás egészét vagy egy-egy aspektusát kiváltó vagy elősegítő intézmények mélyfúrásos, ismeretlen levéltári vagy kézirattári anyag segítségével történő vizsgálatát. Ugyanakkor olyan szövegek, szerzők vagy jelenségek megértésére is irányulhat, akik / amelyek vizsgálatában európai összefüggésben lesznek láthatók a magyar irodalom modernizációs folyamatának társadalomtörténeti összetevői.

Ajánlott nyelvtudás: angol, német vagy francia

Válogatott irodalom:

Jochen Mecke (Hg.), Medien der Literatur. Vom Almanach zur Hyperfiction. Stationen einer Mediengeschichte der Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, trascript, 2011.

Gisèle Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France XIXe-XXIe siècle, Seuil, 2011.

Szilágyi Márton, A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténelmi dimenziói, Ráció, Budapest, 2014.

Szívós Erika, A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918, Új Mandátum, Budapest, 2009.

 1. Szabó Levente, A modern magyar szerzőség feltalálása és ideológiái: a szerzői jog első magyar törvényéről, Helikon 2011/4: 570-591.

Alain Viala, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, 1985.

 1. Irodalom és kapitalizmus. Kultúratudományos perspektívák

A kutatási téma kiterjedhet az irodalom és kapitalizmus összefüggéseinek különféle szempontú vizsgálatára, eltérő szövegcsoportokban, műfajokban, életművekben, poétikai és kulturális jelenségek keretei közt való értelmezésére. Előnyt élvez az a jelölt, aki világirodalmi és történeti összefüggésekben kívánja megközelíteni a jelenséget.

Ajánlott nyelvtudás: angol, német vagy francia

Válogatott irodalom:

Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Polity, 2000.

Guy Debord, A spektákulum társadalma, 2006.

Hites Sándor, A kincstől a tőkéig: kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy. Kölcsey), Literatura 2013/2: 115-138.

Selyem Zsuzsa, Fiktív állatok. A rezisztencia irodalmi formáiról, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2014.

 1. Szabó Levente, Irodalmi kalózok, iparlovagok, üzérek. A negatív érzelmek szerepe a magyar irodalmi kapitalizmus korai történetében, Irodalomismeret 2022/1.: 21-45.

Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, New York, 2019.

WReC (Warwick Research Collective), Combined and Uneven Development: Towards a New Theory of World Literature, 2015.

A doktori képzésre felvételizőnek kutatási tervet kell benyújtania ezeknek a témaköröknek valamelyikéhez kapcsolódva és a felvételin – a terv megbeszélése mellett – a Hungarológiai Doktori Iskola elvárásai értelmében valamelyik témakör szakirodalmából kell írásbeliznie.

A doktori felvételi időpontja: 2022. szeptember 13., 9 óra

 

A 2022. évi felvételi vizsga tematikája (nyelvtudomány)

 

Dr. Benő Attila – egyetemi tanár

1 ösztöndíjas és 1 nem ösztöndíjas hely

Tematika: Szociolingvisztikai folyamatok, nyelvi érintkezések

Bibliográfia:

Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014.

Lanstyák István: A kölcsönszavak rendszerezéséről. In: Uő. Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Pozsony, Kalligram., 2006, 15–56.

Péntek János: Státus, presztízs, attitűd és a kisebbségi nyelvváltozatok értékelés. In: Hoffmann István – Juhász Dezső – Péntek János szerk.: Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. Debrecen – Jyvaskyla, 2002, 311-316.

Szilágyi N. Sándor: Elmélet és módszer a nyelvészetben, különös tekintettel a fonológiára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2004.

Trudgill, Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged, 1997.

Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég, 1995.

A felvételi vizsga időpontja: 2022. szeptember 13. 9 óra

A bizottság összetétele: Benő Attila (elnök), Fazakas Emese, Keszeg Vilmos

 1. Irásbeli vizsga: szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga: a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

attilabe@yahoo.com

 

A 2022. évi felvételi vizsga tematikája (néprajztudomány)

 

Dr. Tánczos Vilmos – egyetemi tanár

1 ösztöndíjas hely

Tematika: Irányzatok és módszerek a vallásetnológiai kutatásokban (19. és 20. század)

Bibliográfia:

Biczó Gábor (szerk.): Antropológiai irányzatok a második világháború után. Debrecen, Csokonai Kiadó, é. n.

Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1999–2001. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1999–2001 közötti eredményeiről. Scientia Kiadó. Kolozsvár. 2001. 1.

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., Osiris Kiadó, 2001.

Tánczos Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002–2013). In: Péntek János – Salat Levente – Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 2015. 2. kötet. 69–176.

Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: Uő. (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta…” Bp., 1986. 18–62.

A felvételi vizsga időpontja: 2022. szeptember 13. 9 óra

A bizottság tagjai: Tánczos Vilmos (elnök), Keszeg Vilmos, Pozsony Ferencz

A vizsga formája

 1. Irásbeli vizsga: a szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga: a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

tanczosvilmos@yahoo.com

A vizsga lezajlása, mindenik bizottság esetében: 9 órától írásbeli vizsga, 11 órától a kutatási terv védése.

 

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy