Lázár Aliz | Hirek

Magyar nyelv és irodalom

Az itt felsoroltakon kívül más témában is lehet (vagy más oktatónál is) dolgozatot írni, csak előzetes egyeztetésre van szükség

Témavezető egyetemi oktatók

 • Benő Attila – attilabe@yahoo.comattila.beno@ubbcluj.ro
 • Csomortáni Magdolna – mcsomortani@yahoo.com
 • Fazakas Emese – fazakasemese@gmail.com
 • Kádár Edit – ekadar@yahoo.com
 • Zsemlyei Borbála – zsemlyei@yahoo.com
 • Fóris Ferenczi Rita – ferenczirita@yahoo.com
 • Balázs Imre József – lutraro@yahoo.com
 • Berszán István – iberszan@yahoo.com
 • Egyed Emese – egyedemesek@yahoo.com
 • Gábor Csilla – gaabor.csilla@gmail.com
 • Orbán Gyöngyi – orbangyongy@gmail.com
 • Selyem Zsuzsa – selyemzsuzs@yahoo.com
 • Szabó Levente – tszabolevente@gmail.com

 

 1. Nyelvi nevelés az aktuális V–VIII. osztályos, funkcionális szemléletű, a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületre fókuszáló tanterv perspektívájából.
 2. Szaktudományi (nyelvészeti) és módszertani problémák az ismeretközpontú nyelvtantanításról a képességközpontú nyelvi nevelésre való áttérésben.
 3. Kísérleti tananyag egy-egy nyelvi/nyelvtani kérdéskör funkcionális megközelítésére.
 4. Kísérleti oktatási anyag kidolgozása a tanulók alapnyelvének és a nyelvi környezetének függvényében.
 5. A nyelvi megértés szintjei (beszédértés, írott szöveg megértése) az oktatás különböző fokozatain.
 6. A tanulók csoportos munkájának megszervezése az anyanyelv órán.
 7. A nyelvi változás megismertetésének lehetőségei a középiskolai oktatásban.
 8. Az egykorú nyelvállapot és az írói nyelvhasználat szembesítése 16–19. századi irodalmi szövegekben.
 9. A helyi nyelvjárás és az irodalmi nyelv viszonya az általános iskolai anyanyelvoktatásban.
 10. Regionális elemek a tanulók nyelvhasználatában.
 11. Kontaktuselemek és –jelenségek a tanulók nyelvhasználatában.
 12. A nyelvtan oktatása kontrasztív alapon.
 13. A nyelvi produktivitás és kreativitás fejlesztése az általános iskolában.
 14. A kognitív szemantika alkalmazásának lehetőségei a szövegértés fejlesztése érdekében
 15. A nyelvi jelenségek funkcionális megközelítésének módja

 

 1. Az irodalomóra mint hermeneutikai szituáció
 2. Az irodalomolvasás mint az esztétikai tapasztalatban részesülés lehetőségei irodalomórán
 3. A megértés-értelmezés-alkalmazás hármas egységének megvalósulása az irodalmi szövegek olvasásában
 4. A dialogicitás elvének érvényesülése irodalomórán
 5. Az irodalmi művek történő megértésének lehetőségei oktatási szituációban
 6. A történeti érzék fejlesztésének lehetőségei irodalomórán
 7. A hatástörténeti tudat szerepe a műértelmezésben
 8. Az irodalmi mű mint „eminens szöveg” értelmezése irodalomórán
 9. Irodalomoktatás és környezet
 10.  Ökokritikai olvasatok (pl. Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, Bodor Ádám…)
 11. Irodalomoktatás mindenkinek: az írás és olvasás figyelemgesztusai és a mindennapi gyakorlati tájékozódás
 12. Olvasási stratégiák és elméleti paradigmák az irodalomtanításban (pl. strukturalizmus, irodalmi hermeneutika, dekonstrukció stb.)
 13. Az esztétikai nevelés lehetőségei
 14. A szövegekkel foglalkozó tudományok (pl. retorika, grammatika, poétika, esztétika, filozófia stb.) „találkozása” irodalomórán
 15. Az irodalomtanítás komparatív megközelítése (pl. román és magyar, vagy magyarországi és romániai irodalomtanítási modellek)
 16. Az olvasás médiumai
 17. Az olvasás mint rituális folyamat
 18. A Balassi-kutatás eredményei és a középiskolai oktatás
 19. Elektra történetének értelmezései: Szophoklész, Euripidész, Bornemisza.
 20. Fejezetek a magyar nyelvű iskolai színjátszás történetéből (pl. Csokonai iskoladrámája)
 21. Magyar nyelvű művek világirodalmi összefüggésben (pl. Petőfi János vitézének forrásai (ókori, reneszánsz…)
 22. Valamely, a 19. század második felében kiadott vidéki irodalmi lap, időszaki kiadvány, olvasóegylet, irodalmi társaság, színház működésének filológiai feltárása, irodalomszemléletének értelmezése
 23. Világirodalmi toposzok újraértése a korai magyar modernizmus szövegeiben: a végzetes nő, a dandy, a Jónás-toposz a századvég-századelő magyar irodalmában
 24. Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba c. könyvének hasznosíthatósága a kortárs irodalom megértésében
 25. Az írás szerepe az identitás megformálásában Ottlik Géza Iskola a határon c. regényében
 26. Weöres Sándor alternatív irodalmi kánonjának jellegzetességei, lehetséges hatásai a nevelésben

 

Magyar Néprajz és Antropológia Intézet

I. Fokozati vizsga – témák, területek

Név, funkció Témák, területek e-mail
Czégényi Dóra Andrea, adjunktus Hiedelmek, helyi mítoszok, helyi szokások, etnoszemiotika, etnobitanika czegenyidora@yahoo.com
Keszeg Vilmos, egyetemi tanár Hiedelmek, helyi mítoszok, helyi szokások, paraszti írásbeliség, élettörténet, népköltészet, helyi emlékezet vkeszegv@gmail.com
Könczei Csilla, előadótanár Vizuális kultúra, táncantropológia kcsilla2003@yahoo.com
Pozsony Ferenc, egyetemi tanár Helyi szokások, balladák, helytörténet, interetnikus kapcsolatok pozsonyferenc@yahoo.com
Szabó Á. Töhötöm, adjunktus Gazdálkodási hagyományok, tájfenntartási és tájhasználati hagyományok, helyi szokások szabo_tohotom@yahoo.com
Szikszai Mária, adjunktus Művészetantropológia, képek és szimbólumok, helyi emlékezet szikszaimaria@@yahoo.com
Tánczos Vilmos, egyetemi tanár Vallási kultúra és vallási hagyományok, csángó kultúra, helyi szokások, népköltészet, képek és szimbólumok tanczosvilmos@yahoo.com
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy