A kolozsvári egyetemen 1898-tól, Herrmann Antal (1851-1926) egyetemi magántanárrá való kinevezése óta folyik néprajzoktatás. A tanszék Szegedre való költözése után (1919) e folyamat megszűnt, majd 1940-ben éledt újjá és 1948-ig tartott (Viski Károly, Gunda Béla, K. Kovács László). A tanszék kiadványaként jelent meg 1943-1947 között az Erdélyi Néprajzi Tanulmányok sorozat. A kolozsvári tudományegyetemen 1948-1954 között Kós Károly és Nagy Jenő oktatott néprajzot, Faragó József és Antal Árpád pedig népköltészetet. Később Mitruly Miklós magyar népköltészeti, Péntek János általános etnológiai előadásokat tartott. Ugyanők néprajz tematikájú szakdolgozatokat is irányítottak. A jelenleg is folyó néprajz szakos képzés az 1990-1991-es tanévtől kezdődően indult dr. Péntek János egyetemi tanár kezdeményezésére. 1990-2002 között a képzés előbb a Magyar Filológiai Tanszék, ezt követően a Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék keretében történt (tanszékvezető dr. Péntek János egyetemi tanár), majd e tanszékből a 2002-2003-as tanévvel kezdődően vált ki a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. 2002-2012 között dr. Keszeg Vilmos, 2012-2016 között dr. Szikszai Mária vezette a tanszéket. A tanszéken néprajzi és kulturális antropológiai tárgyak felvételére nyílik lehetőség, illetve a kultúratudományi szak a néprajzi és az antropológiai irányok ötvözésével a kultúra gyakorlati hasznosításának lehetőségeit kínálja.

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Oktatók

Bakos Áron

egyetemi tanársegéd

Kutatási területek:

 • élet- és katonatörténetek
 • digitális antropológia
 • tudománytörténet

Bemutatkozás

Pestszentlőrincen nőttem fel, az egyetemen kommunikációt, néprajzot és vallástudományt hallgattam. Szakmai pályámat a kolozsvári doktori képzés után a budapesti Néprajzi Múzeumban kezdtem meg. Tanítani a PhD képzés alatt óraadóként kezdtem el a Károli Gáspár Református Egyetemen és a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetében, ahol jelenleg tanársegédként dolgozom. Kutatóként több téma is foglalkoztat, kiemelten az élettörténetek és a múlt reprezentációi, a digitális világok és a posztmodern antropológiája, a tudománytörténet és a metodológia.

Fontosabb publikációk

 1. Fogyasztás, liminalitás, puerilizmus: egy sokrésztvevős online szerepjáték használatáról. Apertúra XIV. (2019/2)
 2. Tudománytörténeti vázlat a katonaság néprajzi kutatásához. In Keszeg Vilmos–Szakál Anna (ed.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2018, 271–313.
 3. Enyém, tiéd, miénk? Módszertani javaslat a terepjegyzetek kezelésmódjához. In Jakab Albert Zsolt–Vajda András (ed.): A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. (Kriza Könyvek, 43.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2018, 231–239.
 4. „Ilyen könyvet írhatnék né’, min mentem ott keresztül!” Egy marginalizált személy élettörténete, katonatörténetei és történelemképe. In Benke András–Bilibók Renáta–Keszeg Vilmos (ed.): Események, folyamatok, szövegek. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai (Egyetemi Füzetek 34.). Kolozsvár: Egyetemi Műhely–Bolyai Társaság, 2017, 7–24.
 5. eFieldnotes: The Makings of Anthropology in the Digital World In Anthropology in Action XXIV. (2017/2), 46–47.
 6. „Hol új formába öntik a világot” Halmágyi Ferenc katonakönyve és levelei. In Jakab Albert Zsolt–Vajda András (ed.): Örökség, archívum és reprezentáció. (Kriza Könyvek, 40.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2017, 79–108.
 7. Karnevál a hálón. Trollkodás egy sok játékos részvételén alapuló online szerepjáték világában. In Erdélyi Múzeum. LXXVIII. (2016/2), 153–165.
 8. Bjørn Thomassen: Liminality and the Modern. Living through the In-Between. In Conflict and Society II. (2016/1), 222–224.
 9. A kultúra fogalma Franz Boas munkásságában. In Erdélyi Múzeum LXXVII. (2015/2), 128–138.

Legfontosabb kutatási projektek

 1. 2014–2017. aranyosvidéki katonatörténetek
 2. 2012–2013. közösség és kooperáció egy sokszereplős online szerepjátékban

Oktatott tárgyak

 • Bevezetés az etnográfiába szeminárium
 • Bevezetés a folklorisztikába szeminárium
 • Írásantropológia szeminárium
 • Antropológiatörténet szeminárium
 • Társadalomnéprajz és szociálantropológia szeminárium
 • Tájegységek szeminárium
 • Szakmai gyakorlat

Keszeg Vilmos

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • kortárs népi mitológia
 • populáris írásbeliség
 • mindennapi történetmondás
 • biografikus és autobiografikus szövegek
 • média és mindennapi élet

Bemutatkozás

Keszeg Vilmos 1957-ben született.  A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen magyar és francia nyelv és irodalom szakot végzett 1981-ben. Doktori disszertációja (1995) a mezőségi hiedelemrendszer morfológiai elemzését tartalmazza. Jelenleg a Magyar Néprajz és Antopológia Intézet professzora, a Hungarológia Doktori Iskola igazgatója.

Fontosabb publikációk

 1. 1991 A folklór határán. Kriterion, Bukarest. ISBN 973-26-0150-7
 2. 1996 Kelt levelem…Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Debrecen. Györffy István Néprajzi Egyesület. ISBN 963-472-650-1
 3. 1997 Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sepsiszentgyörgy. Bon Ami. ISBN 973-98072-1-6
 4. 1999 Mezőségi hiedelmek. Mentor, Marosvásárhely. ISBN 973-8002-00-1. 384 p. (Ed. 2.: 2006, 973-599-229-9.)
 5. 2002 Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár. 973-9373-33-X. 334 p.
 6. 2004 Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Mentor, Marosvásárhely. ISBN 973-599-105-5.  472+459 p.
 7. 2006 Hir adás a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok. Mentor, Marosvásárhely. ISBN  (10)973-599-225-6; ISBN (13)978-973-599-225-5. 476+28 p.
 8. 2008 Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-38-2. 496 p.
 9. 2011 A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-56-6. 304 p.
 10. 2012 Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 2012. ISBN 978-606-8178-47-9. 288 p.
 11. 2013 Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. 978-973-8439-69-6.516 p.
 12. 2014 Aranyos-vidék. Honismereti könyv. Kriza János Néprajzi Társaság–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-76-4 ISBN 978-606-739-009-4. 480 p.
 13. 2003 L’intégration des superstitions dans les structures cognitives. Acta Ethnographica Hungarica 48. 3-4. 397-420. ISSN 1216-9803
 14. 2007 Autobiographical Representations of Diaspora Existence. In: Balogh Balázs–Ilyés Zoltán (edited by): Perspectives of Diaspora Existence. Budapest, Akadémiai Kiadó. ISBN 978-963-05-8474-6. 2007.159–174.
 15. 2009 Twentieth Century Careers and Life Stories. In: VARGYAS Gábor (Ed.): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Etnology and Sociocultural Anthropology. Pécs–Budapest, Department of Europeanb Ethnology and Cultural Anthropology, The University of Pécs–L’Harmattan Publishing House. ISBN 9789632362878. 109–150.

Oktatott tárgyak

 • Tudománytörténet, kutatásmódszertan, terminológia
 • Média és mindennapi élet
 • Narratológia
 • Irásantropológia
 • A kultúrakutatás elmélete, módszertana és története (A Mezőség   mítosz és realitás között)
 • A kommunikáció antropológiája

Könczei Csilla 

egyetemi docens

Kutatási területek:

 • táncelmélet
 • a nem-verbális kommunikáció szemiotikája
 • vizuális kommunikáció
 • reprezentációelmélet
 • kulturális és nembeli kisebbségek
 • a pártállam társadalma

Bemutatkozás

Zenészként indultam, táncosként folytattam, az egyetemen nyelvészetet tanultam, a nyolcvanas években munkanélküliként szabadúszó etnográfusként jártam az országot, a 89-es rendszerváltáskor már filmezni szerettem a legjobban. Mindezek a területek megmaradtak bennem, oktatói, kutatói és művészeti tevékenységeimben fel-felbukkannak és össze is ötvöződnek. Az „Elvont ismeret” című a szekuritáté telefonlehallgatásairól készített kísérleti videómmal 1995-ben az “Internationaler Videokunstpreis” III. díját nyertem Karlsruhe-ban. A vizuális kommunikáció és a dokumentumfilmről tartott kurzusaim most is kedvenc tantárgyaim közé tartoznak. Fiatalkori szerelmeim, a tánc és a hétfalusi borica nevű rítus, végigkísérték az életemet, a boricáról írtam a doktori disszertációmat is, ami Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei háromfaluban. A borica. címmel jelent meg 2009-ben. Elméleti érdeklődésem a leginkább a tánc és a nyelv közötti analógiákra terjed ki, több tanulmányomban keresek lehetséges válaszokat olyan kérdésekre, mint: mik a tánc nemverbális jelentései, milyen fajta táncokat lehet a nyelv mintájára modellezni és, milyen mértékben. Társadalmi és politikai érzékenységemet olyan munkáim jelzik, mint az „Ilonka néni” című könyv, ami egy idős roma asszony háromnyelvű élettörténetét foglalja magába, vagy a hatalmi reprezentációkban megerősített társadalmi egyenlőtlenségekről, a nemi vagy etnikai kisebbségek marginalizációjáról szóló tanulmányaim és kurzusaim, illetve az édesapám és a magam, a szekuritáté által kiállított megfigyelési dossziéit közlő és értelmező „Szekusblogom”. Művészetszükségleteimet főként a Tranzit Ház nevű független kortárs kulturális központban elégítem ki, amit 1997-ben alapítottam.

Fontosabb publikációk

 1. 2017                Valóságképkészítés mint társadalmi interakció. [Shooting non-fiction as social interaction] In: Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére, Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Editor: Zsolt Albert Jakab – Vajda András, pag. 845-854.
 2. 2016                Dajkám jó hajdútáncos volt” Maszkulinitások és feminitások a hagyományos tánckultúrában. [“My nanny was a good heyduck dancer” masculinities and feminities in traditional dance] In: Színház és maszkulinitás
 3. 2015                A ‘60-as – ‘80-as évek magyar néptánckutatásának képe a cigány kultúráról. Beszédmódok és osztályozási rendszerek. [The Representation of Roma Culture in the Hungarian Folk Dance Research of the ‘60s – ‘80s. Discourses and Classificatory Systems] In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Eds. Zsolt Albert Jakab – István Kinda, Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár (Cluj), 829-839.
 4. 2014                Egy táncelméleti modell felé. Gondolatok a tánc és nyelv közötti analógiákról és különbségekről. [Towards a theoretical model of dance. Thoughts about analogies and differences between dance and verbal language] In: Az erdéyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. II. Ed. by: Könczei Csongor, ISPMN, Cluj-Napoca, 33-56. / 2015 Spre un model teoretic al dansului. Gânduri despre analogii și diferențe dintre dans și limbă. In: Coreografia și etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei. II. Ed. by: Könczei Csongor, ISPMN, Cluj-Napoca, 33-58.
 5. 2012                From field to text & dance and space. Proceedings for the 24th symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology (10–16 July 2006, Tranzit House, Centre for Contemporary Art and Culture), Editors: Elsie Ivancich Dunin – Anca Giurchescu – Csilla Könczei, The Romanian Institute for Research on National Minorities – International Council for Traditional Music: Study Group on Ethnochoreology, Co-author: Anca Giurchescu
 6. 2010                A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nem létező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas-nyolcvanas években, Az erdéyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Editor: Könczei Csongor, Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 105-116. / Tripletul mort în fașă. Discursurile publice despre inexistența cercetării dansului maghiar din România în anii 1960-1980, Coreogrqfia și etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei. Ed.: Könczei Csongor, Editura Kriterion, Cluj. 121-133.
 7. 2009                Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a brassó megyei háromfaluban. A borica. [Cultural identity, rite and representation in the Three Villages from Brașov County: The Borica] Kriza János Ethnographical Association, Cluj
 8. 2007                Civil a pályán. Vélemény a pártállami diktatúra titoktalanításáról. [On the desecretization of the Dictatorship during the Unique Party-system Regime / Despre desecretizarea dictaturii statului-unipartid] Vitaindító., Magyar Kisebbség, 7-16.
 9. 2007                Táncelméleti írások. Writings in Dance Theory. (1987-2002). EFES, Cluj-Kolozsvár
 10. 2006                Valóság – mozi – társadalom. Bevezetés a dokumentumfilm antropológiájába. [Reality – Cinema – Society. Introduction into the anthropology of documentary] Desire, Cluj
 11. 2002                Ilonka néni. [Threelingual biography of Lăcătuş Ileana – in Rromani, Romanian, Hungarian] Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, EFES. Colecţia Studii Culturale.
 12. 2002 (1986)     Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról. [Manual of the international dance-notation system „Laban”] Edited by Kriza János Néprajzi Társaság, Hagyományok Háza, Kolozsvár-Budapest
 13. 1994                Dance and Meaning. Is there a Conceptual Thinking in Dance? In: Kultursemiotik  und Kulturtheorie. Akten des 4. Österreichisch-Ungarisches Semiotik – Kolloqium, Wien 1994. Jf. 18 1-4/1994. 95-104.
 14. 1994                Ötletek a tánc textológiai elemzéséhez [Dance semiotics, multimedial textology: towards a textology of dance.] In: Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai textológiai megközelítéséhez. JGYTF Kiadó, Szeged. Szerk. Petőfi S.János, Békési Imre, Vass László, pag. 51-68.
 15. 1989                Motívumépítkési elvek a hétfalusi borica táncban. [Principles of creation in “Borica” dance from Seven Villages.] In: Tánctudományi Tanulmányok 1988-1989. szerk. Major Rita, Budapest, 145-163.

Oktatott tárgyak

 • Antropológia I. – Bevezetés a kulturális és szociális antropológiába
 • Antropológia II. – Vizuális kommunikáció
 • Antropológia IV. – A kulturális és szociális antropológia története
 • Antropológiai és dokumentumfilm
 • A tánc antropológiája
 • Reprezentáció és hatalom. Romareprezentáció és kultúrakutatás

Pozsony Ferenc 

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • erdélyi népszokások
 • az erdélyi magyar szórványközösségek család- és társadalomszerkezete
 • a székely népi kultúra és reprezentációja
 • a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása
 • az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai

Bemutatkozás

1981-ben végeztem a BBTE magyar–orosz nyelv és irodalom szakán. 1981–1990 között  Kézdivásárhelyen tanítottam, majd 1990 őszétől bekapcsolódtam a BBTE-n kezdeményezett néprajzi oktatásba. 1997-ben itt védtem meg doktori dolgozatom Szász hatás az erdélyi magyar népszokásokban címmel. 2002-től egyetemi professzorként dolgozom a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken, 2005-től pedig ugyanitt doktori programot vezetek. 14 egyéni és 7 társszerzővel írott kötetem, 109 konferenciakötetben közölt tanulmányom, 67 dolgozatom szakmai periodikában, 88 rövidebb cikkem pedig folyóiratban jelent meg, ugyanakkor több mint 23 kötet szerkesztője vagyok. 1990–2012 között a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke voltam, 2012-től pedig annak tiszteletbeli elnöke vagyok. 2013-ban cselekvő részt vállaltam a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum alapításában. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke vagyok 2011-től. Néprajzkutatói és oktatói tevékenységemért a Magyar Néprajzi Társaság 1989-ben Jankó János, az Erdélyi Közművelődési Egyesület 1998-ban Bányai János, a Magyar Néprajzi Társaság 2002-ben Györffy István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004-ben Csángó Kultúráért díjjal, Magyarország Elnöki Hivatala pedig 2011-ben a Köztársaság Elnökének Érdemérmével tüntetett ki. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja vagyok 2010-től. Szakmai eredményeimet elsősorban a BBTE kiváló tanárainak köszönhetem, akik 1977–1981 között rendszeres és sokoldalú képzésben részesítettek, önzetlenül felkészítettek a tanári és a tudományos pályára. 1990-től szintén ez az egyetem biztosítja folyamatosan a tanári munkámhoz, valamint a tudományos kutatásaimhoz szükséges biztos szakmai hátteret és közeget. A mindennapokon való túllépéshez szükséges lendületet pedig fiatal kollégáim és  diákjaim kérdései nyújtják.

Fontosabb publikációk

 1. Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1984. p. 304. ISBN 894 511 – 18
 2. Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1998. p. 327. ISBN 973-9311-26-1
 3. Festbrauche der siebenbürger Sachsen. Pro-Print Verlag. Miercurea Ciuc, 1999. p. 255. ISBN 973-9311-50-4 
 4. The Hungarian Csángó of Moldova. Corvinus Publishing. Buffalo – Toronto, 2006. ISBN 1-882785-18-18-5
 5. Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2015. p. 344. ISBN 978-973-8439-82-5          

Oktatott tárgyak

 • Etnográfia – I. Bevezetés az etnográfiába
 • Etnográfia II. – Táji-történeti tagolódás
 • Folklór III. – Népszokások
 • A hagyományos társadalmak modernizációja. Székelyek a modernitás és a mítosz között.
 • Kulturális interferenciák. Etnikai és regionális kultúrák Erdélyben.

Szabó Árpád Töhötöm

egyetemi adjunktus, intézetvezető

Kutatási területek:

 • a gazdálkodás etnográfiája
 • gazdasági antropológia
 • parasztságtanulmányok
 • gazdasági viszonyok falun
 • etnicitás és gazdaság kapcsolatai
 • a lokalitások termelődése
 • a ruralitás változása

Bemutatkozás

Kutatásaim a gazdasági, a szociális és a politikai antropológia területébe illeszkednek. Ezeken a területeken belül elsősorban Erdélyi rurális közösségekben folytattam kutatásokat (de kutattam városi közegekben is), amelyek a kölcsönösség és reciprocitás a gazdasági és a társadalmi életben, az interetnikus viszonyok és az gazdaság etnikai alapjai, a mezőgazdasági változások és a szerkezetváltás, a szocializmus és a posztszocializmus narratívái témákat ölelték fel. Az első, 2002-ben publikált könyvemben egy helyi gazdaságszervező (a közös legelők és a juhtartás területén szerveződő) intézmény társadalmi szerepét vizsgáltam. Egy másik átfogó jellegű projektben (amelynek az eredményeit 2009-ben publikáltam)a rurális közösségek háztartásai közötti együttműködésekre fókuszáltam. A következő könyvemben, amelyet 2013-ban publikáltam, folytattam a rurális térségekben folyó élet vizsgálatát, és ezen belül az interetnikus viszonyokra koncentráltam egy multietnikus közösségben és arra, ahogy a közösség a külvilághoz kapcsolódott. A könyv egyik fő érvelése az volt, hogy a külső kapcsolatok egyre inkább számítanak abban, amit helyi sikernek neveznénk. A következő években egy nagyobb multidiszciplináris projekt (Culture and Nature in Transylvania: Past and Future, cultureandnature.ro) keretében néhány fiatal kutató munkáját irányítottam. A kutatás egy erdélyi régió kulturális örökségét, illetve az ember és a természet közötti kapcsolatot kutatta.

Fontosabb publikációk

 1. Kihalt vidék: a vidékiség értelmezései az állami és piaci rezsimek kontextusában. [Waste Land: Interpretations of Rurality in the Context of State and Market Regimes]. Erdélyi Társadalom. Társadalomtudományi szakfolyóirat 2016. XIV/1. 91–111.
 2. Lokális közösségek? Helyi kapcsolatok, kimozdulási gyakorlatok és idegenségtapasztalat a falusi társadalomban. [Local communities? Local connections and the experiences of the non-local in rural society] Ethnographia 2016. 127 (1). 79–93.
 3. A Dairy Cooperative in the Making: History, Ethnicity and Local Culture in an Economic Enterprise. Transylvanian Society. Volume 13, Special Issue 3 • Focus on Transylvania. 2015. 3. 47–65.
 4. Az egyedi és az általános feszültségei: a kulturális antropológia tanulságairól a globális világban [The tensions of the particular and the general: about the lessons of cultural anthropology in a global world]. Regio 23. 2015. 2. 106-121. DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v23i2.52
 5. Economic Regimes, Local Worlds and the Changing Meanings of Work in Rural Transylvania. Südosteuropa 62 (2014), no. 4, pp. 454-474.
 6. What happened to reciprocity? A general inquiry into reciprocal behavior on the example of traditional work parties. International Political Anthropology. Vol. 7 (2014) No. 2. 19–36.
 7. Self-sufficiency, Moral Values and Cooperation: Traditional Reciprocal Works in Transylvania. In: Keszeg, Vilmos (ed).: Who owns the tradition? The acts of the symposium ‘Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor’. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2014. 184–194.
 8. Does the Countryside Still Feed the Country? Producing and Reproducing the Rural in Transylvania. In: Luís Silva, Elisabete Figueiredo (eds.) Shaping Rural Areas in Europe: Perceptions and Outcomes on the Present and the Future. GeoJournal Library, vol. 107. 2013. 165–180.
 9. Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. [Economic Adaptation and Ethnicity: Economy, Rurality and Integration in a Transylvanian Region]. Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, 2013
 10. Agriculture, Work and Products: The Effects of the Market on the Economics of an Agricultural Settlement. Acta Ethnographica Hungarica 2013. 58 (1), pp. 163–176.
 11. Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and way of life – Acta Ethnographica Hungarica 2012. 57 (1), 45–56.
 12. Where Are the Tourists? Shifting Production, Changing Localities in a Szekler Village In: A. Boscoboinik and H.. Horakova (eds.). From production to consumption. Transformation of rural communities. Münster–Zürich: Lit Verlag 2012. 63–78.
 13. Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban. [Cooperating communities. Work and Relations in Rural Economy]. Mentor, Târgu Mureş, 2009
 14. Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. [Community and Institution. Strategies in Lóna’s Traditional Farming.], Kriza János Ethnographic Society, Cluj-Napoca, 2002

Oktatott tárgyak

 • Gazdálkodás és életmód
 • Társadalomnéprajz és szociálantropológia
 • Stratégia és mentalitás a gazdasági életben a hagyomány és a modernitás között
 • A szocializmus és a posztszocializmus antropológiája
 • Kutatásmódszertan (dr. Czégényi Dórával közös tantárgy)
 • Bevezető szemináriumok az etnográfiába (két félév) és az antropológiába

Szikszai Mária 

egyetemi adjunktus

Kutatási területek:

 • művészetantropológia
 • szakrális művészetek
 • történeti antropológia
 • mentalitástörténet
 • közösségi média

Bemutatkozás

Egyetemi adjunktus a Magyar néprajz és antropológia Intézet keretében. Érdeklődési területei: művészetantropológia, szakrális művészetek, történeti antropológia, mentalitástörténet, újabban a közösségi média. Oktatott tantárgyai: Művészet és kultúra, Kulturális emlékezet, Művészetantropológia, Hagyomány és társadalom, előkészületben: Social science 2.0. Az intézet Erasmus-programjának koordinátora, illeve a mesteri képzés irányítója.

Fontosabb publikációk

 1. Szövegek, képek, kultúrák. Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010.
 2. A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet. KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2009.
 3. Történetek története. Képiség és narráció a magasművészet és a népi kultúra között. Mentor kiadó, Marosvásárhely, 2005.
 4. A kulturális örökség melankóliája. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2017. pp. 80-90.
 5. Közösségeken innen és túl. Útkeresés és újratervezés a 20. század első felében: tizenegy Szatmár megyei apáca önéletrajza. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2016. pp. 114-126.
 6. Egy szerzetesi közösség tagjainak fényképezési gyakorlata. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2015. pp. 92-109.
 7. Közösségek, kamaszok, kolostorok. In: Korunk (Kolozsvár) XXV: (7) 2014. pp. 73-80.

Oktatott tárgyak

 • Művészet és kultúra
 • Kulturális emlékezet
 • Művészetantropológia
 • Hagyomány és társadalom
 • Social science 2.0 (előkészületben)

Tánczos Vilmos

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • archaikus népi imáságok
 • a moldvai csángók népi vallásossága: szövegek és rítusok
 • folklór szimbólumok
 • a csíksomlyói búcsú vallási néprajza
 • népi vallásosság

Bemutatkozás

Dr. Tánczos Vilmos habilitált egyetemi tanár 1959-ben született Csíkszentkirályon. 1983-ban magyar−orosz szakot végzett Kolozsváron a Babeș‒Bolyai Tudományegyetemen. Ugyanitt védte meg doktori disszertációját 1999-ben (Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér), majd 2014-ben habilitált (A moldvai csángók nyelvcseréje. Nyelvi kompetenciák a moldvai csángó nyelvjárás beszélői között generációs és földrajzi megoszlásban). Fő kutatási területe a népi vallásosság, mindenekelőtt a moldvai csángók szakrális kultúrájának vizsgálata. Legbehatóbban a moldvai csángó folklór szakrális műfajaival, mindenekelőtt az archaikus apokrif népi imádságok gyűjtésével és értelmezésével foglalkozott. Több vallásetnológiai tárgyú kötete jelent meg.

Fontosabb publikációk

 1. Csíksomlyó a népi vallásosságban [Șumuleu Ciuc in Popular Religiosity]. Budapest, Nap Kiadó, 2016 270. p. ISBN 978-963-332-0754 (with 2 maps and 148 photos)
 2. Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 338. p. ISBN 978-606-8377-10-0 (with map annexed)
 3. Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. [Gibberish. About the Language of the Moldavian Csángós] Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 332. p., ISBN 978-606-8178-41-7 (with map annexed)
 4. Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe [Dropped Words. The Language and World View of a Sekler Man from Csík]. Csíkszereda, Bookart, 2008. 350. p., ISBN 978-973-88358-6-3 (with photos)
 5. Folklórszimbólumok. [Folclore Symbols] University Course. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., with 89 photos, ISBN 973-8439-23-X ‒ Ed. 2.: Szimbolikus formák a folklórban. [Symbolic Forms in the Folclore] Budapest, Kairosz Kiadó, 2006. 440. p. ISBN 978 963 662 039 4 (with 225 photos)
 6. Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. [Open the Gate, Angel! Archaic Prayers form the Moldavian Csángós. Archetypal Symbols and Social Context] Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 320. p., ISBN 963 9337 08 0 (with photos)
 7. Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. [Live Host, Beautiful Flower. Images of the Moldavian Csángó Prayers] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN 973-9311-66-0 (Photos by Ádám Gyula)
 8. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 303. p., ISBN 973-9311-51-2
 9. Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. [Avenging Angel. Archaic Prayers from Moldavia and their Social Context] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1999. 371. p., ISBN 973-9311-45-8 (with photos)
 10. Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8. 25. p. ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (with map annexed)
 11. Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. [The Door of the East has been Opened. Ethnographic Essays] Kolozsvár, KOM‑Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996, 264. p., ISBN 973-97661-3-7 − Ed. 2.: Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN 973-9311-69-5 (The photos by Ádám Gyula)
 12. Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. [You have put Roots with Perls. Archaic Prayers from Gyimes and Moldavia] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995. 310. p., ISBN 973-96123-6-9 (The photos by Ádám Gyula) − Ed. 2.: 1996., ISBN 973-97734-7-8

Oktatott tárgyak

 • Archetipikus szimbolizáció a folklórban
 • Népi vallásosság: szövegek és rítusok a moldvai csángó népi kultúrában
 • Az imaginárius antropológiája – elméletek és elemzési módszerek
 • Népi vallásosság Erdélyben − források és elemzési módszerek
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy