UBB | Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Doktori Iskola

A beiratkozással és felvételi vizsga lezajlásával kapcsolatos információk:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/

A 2021. évi felvételi vizsga tematikája (irodalomtudomány)

 

Dr. Egyed Emese – egyetemi tanár

Kutatások az irodalom- és oktatástörténet összefüggéseiről, 18-19. század

 • Az 1777-iki Ratio Educationis, ford., bev., jegyz. Friml Aladár, s. l., a Kath. Középiskolai Tanáregyesület, 1913.
 • Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon, összeállította Horváth József = Ókori lexikon, szerk. Pecz Vilmos, bev. Ritoók Zsigmond, http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/index.html, Arcanum Adatbázis Kft., 2002.
 • Fehér Katalin: Magyar nyelvű tankönyveink és a sajtó a 18–19. század fordulóján. In. Magyar Könyvszemle, CXV (1999/3) 314–328.
 • Marcus Tullius Ciceronak nagyobbik Cátoja, Laeliusa, Paradoxumai, és a’ Scipio álma. Magyarra fordítattak Kovásznai Sándor által, 1781-dik Esztendöben, Kolozsvár, Nyomt. a Református Kollégium betűivel, Kaprontzai Ádám által, 1782.
 • Margócsy István, A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban. Adattár az iskolai nyelvoktatás történetéhez = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. Bíró Ferenc, Bp. Argumentum Kiadó, 2005.
 • Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473−1800, Budapest, Balassi Kiadó, 1999.

Kutatások a magyar színház- és drámatörténet köréből. Bánffy Miklós (1873-1950) színháza

 • Bécsy Tamás, Székely György: Történeti és elméleti munkák drámáról, színházról In Gajdó Tamás szerk. Magyar színháztörténet 1920-1949. 108-167
 • Bánffy Miklós összes drámái; sajtó alá rend. Kereskényi Hajnal; Polis, Kolozsvár 2009
 • Bánffy Miklós: Színfalak előtt, színfalak mögött In Uő: Emlékezések, irodalmi és művészeti írások; sajtó alá rend. Dávid Gyula; Polis, Kolozsvár, 2012. 153-164
 • Erika Fischer-Lichte: Az identitásválság drámája in Uő: A dráma története Teatrum mundi-Jelenkor Kiad. Pécs 2001. 413-570.
 • Kötő József Kolozsvár a színház „tanuló oskolája” (1919-1944) in Kántor Lajos, Kötő József, Visky András (szerk.) Kolozsvár magyar színháza 1992. 47-56.

A felvételi vizsga időpontja: 2021. szeptember 10. 9 óra

A bizottság összetétele: Egyed Emese (elnök), Gábor Csilla, Domokos Johanna

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga (online forma) : a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

egyed.emese@gmail.com

 

Dr. Gábor Csilla – egyetemi tanár

 

 1. Kora újkori prédikáció – valamely hitszónoki életmű monografikus feldolgozása: szövegalkotási, kommunikációs és retorikai kérdések
 2. Kora újkori devóciós irodalom – szövegformák és használati kérdések, hagyományrétegek és beszédmódok
 3. Kora újkori pedagógiai és tudományos irodalom – szövegformák és használati kérdések, tudásszemlélet és nyelvhasználat
 4. Emlékező próza a kora újkorban – valamely szövegtípus vagy szerzői mű interdiszciplináris elemzése
 • TAKÁTS József, Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 316–324.
 • SÁRI László, Érvek az „utolsó kontextus” mellett, Irodalomtörténeti Közlemények, 2003, 96–111.
 • BARTÓK Isvtán, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”. Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között, Bp., 1998.
 • KECSKEMÉTI Gábor, „A Böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”. A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Bp., 2007.
 • Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai Enciklopédájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében, szerk. PÉNTEK János, 2004.
 • Mary CARRUTHERS, The Book of Memory. A Study in Medieval Culture, Cambridge, 2008.
 • Jill RAITT, European Reformations of Christian Spirituality = The Blackwell Companion to Christian Spirituality, ed. Arthur HOLDER, Blackwell Publishing, 2005, 122–138.
 • A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István,  Szeged, 2005.
 • MACZÁK Ibolya, Elorzott szavak. Szövegalkotás 17–18. századi prédikációkban, Bp., 2010.
 • Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. BALÁZS Mihály, GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 2007.

A felvételi vizsga időpontja: 2021. szeptember 10. 9 óra

A bizottság összetétele: Gábor Csilla (elnök), Egyed Emese, Tánczos Vilmos

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga (online forma): a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

gaabor.csilla@gmail.com

 

 

Dr. Domokos Johanna – egyetemi docens

Tematika:

Veszélyztetettség az irodalomban

Többnyelvű kortárs költőnőnk műveinek fordítási lehetőségei

Kódváltás eljárások a lírában és prózában

Észak-európai klima-fikció/cli-fi

Performance és multimedialtiás

Melting of scientific ideas and poetic images in contemporary literature

Literary reflections on the challanges of the Antropocen

Translanguaging in Central and East-European Poetry

Irodalom

Domokos, Johanna. Endangered Literature. Budapest: L’Harmattan – Károli Books. 2018.

—      Multilingualism in Suomen kirjallisuus (Finnish literature). In Johanna Domokos, Johanna Laakso (eds). Multilingualism and multiculturalism in Uralic literatures, Lit Verlag, Münster. 2020, 43-65.

Myers-Scotton, C.  Social motivations for codeswitching.  Evidence from Africa. Oxford: Clarendon Press. 1993.

McDougall, Russell. The ‘New’ World Literature: A Review Essay. Transnational Literature Vol. 6 no. 2, May 2014. http://fhrc.flinders.edu.au/transnational/home.html (June 4, 2021)

Sommer, Doris. Bilingual Aesthetics: A New Sentimental Education. Durham, NC: Duke University Press, 2004.

Sofronieva, Tzveta. Multiverse: New and Selected Poems. English translations and originals by the poet and with translations by Chantal Wright. Edited by Jennifer Kwon Dobbs. Buffalo, New York: White Pine Press, 2020.

Ståhlberg, Sabira, Molnvandraren, Helsinki, Basam Books, 2006a.

—      Polyglorica, Bielelfeld, Hochroth, 2017.

—      Wan Sun. Helsinki, Bokpil, 2021.

Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition, New York: Fordham University Press, 2012.

A felvételi vizsga időpontja: 2021. szeptember 10. 9 óra

A bizottság összetétele: Domokos Johanna (elnök), Egyed Emese, Gábor Csilla

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga (online forma) : a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

johanna.domokos@uni-bielefeld.de

domokos.johanna@kre.hu

A 2021. évi felvételi vizsga tematikája (nyelvtudomány)

 

Dr. Benő Attila – egyetemi tanár

Tematika: Szociolingvisztikai folyamatok, nyelvi érintkezések

Irodalom 

Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014.

Lanstyák István: A kölcsönszavak rendszerezéséről. In: Uő. Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Pozsony, Kalligram., 2006, 15–56.

Péntek János: Státus, presztízs, attitűd és a kisebbségi nyelvváltozatok értékelés. In: Hoffmann István – Juhász Dezső – Péntek János szerk.: Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. Debrecen – Jyvaskyla, 2002, 311-316.

Szilágyi N. Sándor: Elmélet és módszer a nyelvészetben, különös tekintettel a fonológiára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2004.

Trudgill, Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged, 1997.

Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég, 1995.

A felvételi vizsga időpontja: 2021. szeptember 10. 9 óra

A bizottság összetétele: Benő Attila (elnök), Fazakas Emese, Keszeg Vilmos

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga (online forma) : a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

attilabe@yahoo.com

 

A 2021. évi felvételi vizsga tematikája (néprajztudomány)

Keszeg Vilmos egyetemi tanár

Tematika: Az etnológiai kutatások története

Irodalom

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Osiris, Budapest, 2001. 37–249.

Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1999–2001. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1999–2001 közötti eredményeiről. Scientia Kiadó. Kolozsvár. 2001. 1. kötet. 119–170.

Pozsony Ferenc: Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kolozsvár 2001. 195-215.

Tánczos Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002–2013). In: Péntek János – Salat Levente – Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 2015. 2. kötet. 69–176.

A felvételi vizsga időpontja: 2021. szeptember 10. 9 óra

A bizottság összetétele: Keszeg Vilmos (elnök), Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga (online forma) : a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

vkeszegv@gmail.com

 

Pozsony Ferenc akadémikus, egyetemi tanár

Tematika: Az etnológiai kutatások története

Irodalom

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Osiris, Budapest, 2001. 37–249.

Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris. 11–156, 394–430.

Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1999–2001. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1999–2001 közötti eredményeiről. 1. Kötet. Scientia Kiadó. Kolozsvár. 119–170.

Pozsony Ferenc: Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kolozsvár 2001. 195-215.

György Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika (szerk.): A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók. KJNT Évkönyve 20. Kolozsvár

Tánczos Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002-2013). In: Péntek János – Salat Levente – Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között II. Ábel Kiadó. Kolozsvár, 2015. 69-176.

A felvételi vizsga időpontja: 2021. szeptember 10. 9 óra

A bizottság összetétele: Pozsony Ferenc (elnök), Keszeg Vilmos, Tánczos Vilmos

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga (online forma) : a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

pozsonyferenc@yahoo.com

 

Dr. Tánczos Vilmos – egyetemi tanár

Tematika: Irányzatok és módszerek a vallásetnológiai kutatásokban (19. és 20. század)

Irodalom

Bálint Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz III. Bp., 1987. 8–66.

Biczó Gábor (szerk.): Antropológiai irányzatok a második világháború után. Debrecen, Csokonai Kiadó, é. n.

Cocchiara, Giuseppe.: Az európai folklór története. Bp., 1962.

Dubuisson, Daniel: Mitologii ale secolului XX. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade. Iaşi, Polirom, 2003. (Eredeti kiad.: Mythologies du XXe siècle (Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade). Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 1993.)

Durand, Gilbert: Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale. Paris, Grenoble, 1960. (Románul: Structurile antropologice ale imaginarului. Bucureşti, Editura Univers, 1977/2000)

Kaschuba, Wolfgang: Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004.

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., Osiris Kiadó, 2001.

Szőnyi György Endre: Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei. Szeged, JATEPress, 2004. (Ikonológia és műértelmezés 10.)

A felvételi vizsga időpontja: 2021. szeptember 10. 9 óra

A bizottság összetétele: Tánczos Vilmos (elnök), Keszeg Vilmos, Tánczos Vilmos

 1. Irásbeli vizsga. A szakirodalmi tájékozottságot, a kutatásszervezést bizonyító 3-5 oldalas kutatási terv a felvételi vizsga előtt 3 nappal nyújtandó be, elektronikus formában.
 2. Szóbeli vizsga (online forma): a tervezett kutatási téma bemutatása: hipotézisek, terminológia, tematikus irodalom, alapkutatás, elemzési módszerek.

Elérhetőség:

tanczosvilmos@yahoo.com

Felvételi időpontja: szeptember 10, de. 9:00 óra

A felvételt nyert hallgatóktól szeptember 15-én várjuk a papír formájú dokumentumokat, amelyeket a Bölcsészettudományi Kar Ottlik termében délelőtt 9:00 és 12:00 óra között adhatnak le.

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy