Az 1872-ben alapított Kolozsvári Tudományegyetem első évtizedeiben az oktatás magas színvonalát kiváló professzorok biztosították. A bölcsészettudományi tárgyakat olyan tudósok oktatták, mint Imre Sándor, Széchy Károly, Dézsi Lajos, Szinnyei József, Bálint Gábor, Halász Ignác, Zolnai Gyula és Gombocz Zoltán.

A román állami Ferdinánd Egyetem (1919–1948), majd a Bolyai Tudományegyetem (1945–1959) és az összevont Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében változó intézményi viszonyok között folyt a magyar szakos képzés. Ezekben az évtizedekben a nyelvészeti diszciplínákat kiváló nyelvtudósok oktatták: Csűri Bálint, Szabó T. Attila, Mészöly Gedeon. Szabó Zoltán, iskolateremtő tudós, 1951-től 2007-ben bekövetkezett haláláig dolgozott a tanszéken, Márton Gyula professzor pedig 1948-től 1976-ig volt a tanszék oktatója, 1952–1973 között pedig a vezetője.  Ebben az időszakban egy új nemzedéket sikerült bevonni a kutatói és oktatói munkába: Balogh Dezsőt, J. Nagy Máriát, Kósa Ferencet, Vöő Istvánt, Zsemlyei Jánost és Péntek Jánost.

1989 után a szak Filológiai Tanszék néven Péntek János professzor irányítása alá került, és új lendülettel kezdődött az intézményépítés és egy újabb nemzedékváltás a folyamatosság jegyében. Az 1990-es években Szilágyi N. Sándor (tanszékvezető 2006–2013 között), Máthé Dénes, Csomortáni Magdolna, Benő Attila, Fazakas Emese és Kádár Edit, a 2000-es években pedig Sándor Katalin és Zsemlyei Borbála nyert kinevezést a nyelvészeti tanszékre. A tanszék két fiatal munkatársa, Németh Boglárka és Dimény Hajnalka, 2007-től, illetve 2016-tól oktat különböző nyelvészeti tárgyakat.

A Tanszék jelenlegi oktatói a következő oktatási programok működtetésében vesznek részt: magyar nyelv és irodalom szak (alapképzés), Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok (magiszteri), Hungarológiai tanulmányok (doktori képzés).

chart_icon

9 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

35 Courses

Oktatók

Benő Attila

egyetemi tanár, intézetvezető

Kutatási területek:

 • szociolingvisztika
 • fordításelmélet

Bemutatkozás

Fő kutatási területem a nyelvi kontkatusok,  szociolingvisztika, fordításelmélet.

Jelenleg az internetes  Termini magyar-magyar szótár és adatbázis szerkesztésén dolgozom, amely a Magyarországgal szomszédos régiók magyar nyelvhasználatának szókincsét jeleníti meg.

2008-ban publikáltam Kontaktológia. A nyelvi kapcsolatok alapfoglamai c. egyetemi jegyzetemet, amely az általános kontaktológia alapfogalmait ismerteti, és a különböző nyelvi szinteken mutatja be a nyelvi hatások következményeit, különös tekintettel a magyar-román, román–magyar nyelvi érintkezésre. 2014-ben jelent meg a Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban c. monográfiám az erdélyi magyarban megfigyelheltő nyelvi hatásokat elemzi.

A dolgok másik neve című, 2011-ben megjelent kötetemért a Romániai Írószövetség Bretter György-díjjal tüntett ki.

Fontosabb publikációk

 1. Benő Attila: A kölcsönszó jelentésvilága. A román–magyar nyelvi érintkezés lexikai–szemantikai kérdései. 2004. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. (ISBN: 973-8231-36-1). 173 p.
 2. Benő Attila: Kontaktológia. A nyelvi érintkezések alapfogalmai. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó (ISBN: 978-973-88620-2-9), 201 p.
 3. Benő Attila: A dolgok másik neve. Kolozsvár: Korunk. Kom-Press Kiadó. (ISBN: 978-973-1960-28-9). 292 p.
 4. Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. (ISBN: 978-973-88620-2-9 ). 154. p.
 5. Benő Attila – Péntek János: Nyelvi érintkezések, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1. 2003. Kolozsvár. Kiadja az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (ISBN: 973-85142-3-1), 222 p.
 6. Benő Attila – Becze Orsolya – Erdély Judit – Nagy Zsuzsanna – Ördög–Gyárfás Eszter – Sárosi Mardírosz Krisztina (ed.): Magyar–román közigazgatási szótár. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 433 p.
 7. Benő Attila – Sárosi-Mardírosz Krisztina (ed.) Román–magyar oktatásterminológiai szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy. 151 p.
 8. Benő Attila (ed.) Román–magyar kulturális szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy. 200 pag.
 9. Benő Attila – Péntek János (ed.) Dicţionar cultural maghiar–român (Magyar–román kulturális szótár). Anyanyelvápolók Erdélyi SzövetségeEgyetemi Műhely. Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár 212 p.

Cikkek, könyvfejezetek

 1. Benő, Attila – Murádin, László: Csángó Dialect – Csángó Origins. IN: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation – Pro Minoritate Foundation. Budapest: 2002, 163–176. (társszerző: Murádin László).
 2. Péntek, János – Benő, Attila: Die juristische Regelung des Sprachgebrauchs in Rumanien und die sprachlichen Rechte der Muttersprachensprecher. In: Sprache und die Kleinen Nationen Ostmitteleuropas Begegnungen. Schiftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band  21: 71-86. Europa Institut 2003. Hrsg. Ferenc Glatz.
 3. Benő, Attila – Szilágyi N. Sándor: Hungarian in Romania. In: Anna Fenyvesi (ed.) Hungarian Language Outside Hungary. Amsterdam: John  Benjamins Publishing Company.  (Társszerző: Szilágyi N. Sándor), 2005, 133–163.
 4. Benő, Attila: The most important areas and results of the research on Hungarian language in Moldavia. In: Tánczos, Vilmos and Peti Lehel (eds.) Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethicity in the Moldavian Csángó Villages. Cluj-Napoca: Kriterion – The Romanian Institute for Research on National Minorities. 13–30.
 5. Benő, Attila: Multilingualism and Education in Transylvania. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 7, 3 (2015) 25−36.
 6. Benő, Attila – Péntek János: Hungarians in Transylvania: Language policy and mainstream language ideologies in Romania. In: Marian Sloboda – Petteri Laihonen – Anasstasia Zabrodskaja (eds.) Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries. Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien. 2016. 185–206.

Oktatott tárgyak

 •     LLM1001 Bevezetés a nyelvtudományba
 •     LLM4162 A fordítás elmélete és gyakorlata
 •     LLM6025 Szociolingvisztika (BA)
 •     LMM1207 Szociolingvisztika (MA)
 •     LMM2115 Nyelvi és kulturális érintkezések
 •     LMM2220 A fordítás elmélete (MA)

Csomortáni Magdolna

egyetemi adjunktus

Kutatási területek:

 • lexikológia, lexikográfia
 • dialektológia
 • névtan

 

Bemutatkozás

Kutatási területem a névkutatás, pontosabban az erdélyi helynevek kutatása. Központi kutatási témám a Hargita megyei Csík tájegység mikrotoponímiája. Mikrotoponímiai kutatásaim során összegyűjtöttem 47 csíki település élőnyelvi helyneveit, és megszerkesztettem azok adattárát is. Az adattári mikrotoponímiai anyag egy részét etimológiai, nyelvi szempontból is vizsgálom, a csíki mikrotoponimák rendszerszerű bemutatására, a csíki helynévadási norma feltárására törekedve. Az eddigi mikrotoponímiai kutatásaim eredményeit a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, a Helynévtörténeti Tanulmányok és a Magyar Nyelvjárások című folyóiratok, valamint a Magyar Névtani Dolgozatok sorozat közölték. Az erdélyi helységnevek standardizálásának kérdéseivel is foglalkozom a Termini Magyar Kutatóhálózat Programja keretében. Egyetemi tanári tevékenységem során a lexikológia, a dialektológia és a névtan előadásokat és szemináriumokat tartok.

Fontosabb publikációk

 1. Csíkmindszent helynevei. In: NyIrK 26 (1982), 155-157.
 2. Csíkszentlélek helynevei. In: NyIrK 27 (1983), 75-76.
 3. Érkörtvélyes helynevei. In: NyIrK 28 (1984), 76-78.
 4. Bánkfalva, Csíkszentgyörgy és Menaság helynevei. In: NyIrK 29 (1985), 65-73.
 5. Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály és Zsögöd helynevei. In: NyIrK 30 (1986), 72-80.
 6. Érkörtvélyes mai személynévrendszere. In: NyIrK 30 (1986), 141-150.
 7. Érkörtvélyes ragadványnevei. In: NyIrK 31 (1987), 115-128.
 8. Egy érmelléki falu utó- és becenevei. In: NyIrK 32 (1988), 133-148.
 9. Egy csíki falu állatnevei. In: NyIrK 33 (1989), 151-160.
 10. 10. Csíkszenttamás helynevei. In: NyIrK 35 (1991), 171-174.
 11. Csobotfalva mai helynévhasználata. In: NyIrK 36 (1992), 77-80.
 12. Erdélyi magyar helynévkutatásunk jelene. In: NyIrK 36 (1992), 115-117.
 13. Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. In: 15 (1993), 85-87.
 14. Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. A névtípusok adattára. In: 16 (1994), 99-102.
 15. Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. Ismertetés: NyIrK 38 (1994), 94-97.
 16. Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. Ismertetés: AnnalUniv 23 (1992-1998), 301-303.
 17. Balassa Iván, Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. században. Ismertetés: NyIrK 40 (1996), 209-211.
 18. A romániai magyar helynévkutatás néhány időszerű kérdése. In: ErdMúz 58 (1996), 338-343.
 19. Csík tízesnevei. In: MNyTK 209 (1997), 344-350.
 20. Felcsík helynevei. 1. MND 149. sz. Budapest, 1997. 152. p.
 21. A csíki víznevek nyelvi elemzése. In: NyIrK 44 (2000), 49-67.
 22. A csíki víznevek lexikális-morfológiai elemzése. In: NyIrK 46 (2002), 75-90.
 23. Névgyűjtés és feldolgozás Erdélyben. In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben. 2003. október 17-18. Szerk. Farkas Ferenc. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, TIT Jászsági Szervezete, Jászok Egyesülete. Budapest, 2004. 152-160.
 24. Karcfalva helynevei I. In: MNyj 42 (2004), 180-203.
 25. Karcfalva helynevei II. In: MNyj 43 (2005), 173-211.
 26. Öt alcsíki település helynevei. In: NyIrK 49 (2005), 133–146.
 27. A Hargita megyei Csíkszentmihály község helynevei. In: NyIrK 50 (2006), 124 – 138.
 28. Ágoston Mihály, A Korpa-hegyen innen. Földünk államnevei anyanyelvünkben. Ismertetés: NyIrK 50 (2006), 146 –148.
 29. A Hargita megyei Csíksomlyó, Csíktaploca és Csobotfalva helynevei. In: NyIrK 51 (2007), 128–137.
 30. A növényzetre utaló helynevek. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. I-II. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. 248-255.
 31. A Hargita megyei Csíkborzsova, Csíkcsomortán, Csíkszentmiklós helynevei. In: NyIrK 52 (2008), 81–89.
 32. Murádin László, Utak és nevek. Településnevek partiumi utakon. Ismertetés: NyIrK 52 (2008), 191–194.
 33. Észrevételek a csíki helynevek lexikális-morfológiai szerkezetének változásairól. In: HT 3 (2008), 165-177.
 34. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár és a leíró helynévtan lehetséges interdiszciplináris kapcsolatai. In: NyIrK 52 (2008), 177-183.
 35. A Hargita megyei Csíkcsekefalva helynevei. In: NyIrK 53 (2009), 157–160.
 36. Csíki mikrotoponímiai rendszerek népetimológiás változásai. In: HT 4 (2009), 47–71.
 37. Remus Creţan–Vasile Frăţilă, Dicţionar geografico-istoric şi toponimic al judeţului Timiş [Temes megye történeti földrajzi és helynévi szótára]. Ismertetés: 32 (2010), 253–258.
 38. A romániai magyar hivatalos helységnév kodifikálásának időszerű kérdései. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok. Szerk. Benő Attila–Péntek János. Gamma Nyelvi Iroda – Dunaszerdahely, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet – Kolozsvár, 2011. 391–396.
 39. A csíki domborzati névrendszer regionális arculata. In: HT 7 (2012), 39–52.
 40. A lok födrajzi köznév és erdélyi helynevei. In: „Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét…”. Köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére. Szerk. Fazakas Emese–Fóris-Ferenczi Rita. Kolozsvár, 2012. 38–41.
 41. A szép melléknév Erdélyi magyar szótörténeti tárbeli helynévadalékairól. In: „… hogy legyen a víznek lefolyása …”. Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit. Kolozsvár, 2013. 85–88.
 42. A helynévi szinonímia csíki mikrotoponímiai rendszerek tanúsága alapján. In: HT 10. (2014), 61-44.
 43. A romániai magyar kisebbségi helységnév a nyelvi tervezés érdeklődési körében. In: 36 (2014), 81-93.
 44. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke könyvtárának névtani tárgyú kéziratai. In: 36 (2014), 185-197.
 45. A magyar névkutatás legújabb fórumairól. Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Ismertetés: ErdMúz 76 (2014), 123-129.
 46. Janitsek Jenő (1920-2014). In: 37 (2015), 339-341.
 47. Karcfalva helynevei I. In: MNyj 42 (2004), 180-203.
 48. Karcfalva helynevei II. In: MNyj 43 (2005), 173-211.
 49. Csíki mikrotoponímiai rendszerek népetimológiás változásai. In: HT 4 (2009), 47–71.
 50. A csíki domborzati névrendszer regionális arculata. In: HT 7 (2012), 39–52.
 51. A helynévi szinonímia csíki mikrotoponímiai rendszerek tanúsága alapján. In: HT 10.

Oktatott tárgyak

 • LLM2025, LLM2124, LLM2221 – Lexikológia, lexikográfia
 • LLM4026, LLM5124,  LLM6266 – Dialektológia
 • LLM5027, LLM5164, LLM5223 – Névtan
 • LMM2218 – Névtani kutatások (MA képzés)

Dimény Hajnalka

egyetemi tanársegéd

Kutatási területek:

 • kognitív nyelvészet
 • szemantika

Bemutatkozás

Nyelvészi munkám legelején tartva még a doktori dolgozatom témája a magyar igék jelentése. Szemantikai sajátosságok alapján szeretnék megalkotni egy tipológiát a magyar igékhez. Érdekel még a szemiotika, a szemantika általában véve és a számítógépes nyelvészet, valamint a nyelvészeti kérdéseknek, problémáknak a laikusok irányába való népszerűsítése.

Fontosabb publikációk

 1. Mozaikok a magyar igék jelentésének jellegzetességeiről. In: Veress Károly (szerk.): Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd IV. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2016. 93–102.
 2. Alakzat, hangulat és sajátos hangalak a magyar igékben. In: Klippel Rita – Sulyok Hedvig – Tóth Eszter (szerk.): Nyelvek, kódok, hallgatók. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2015.
 3. Mi köze a hangulatnak a szavakhoz? Nyelv és tudomány 2014. szeptember 14. Web: http://www.nyest.hu/hirek/mi-koze-a-hangulatnak-a-szavakhoz# (2016. január 6.)

Oktatott tárgyak

 • LMM1001 Bevezetés a nyelvtudományba
 • LMM1024, LMM1124, LMM1221 Helyesírás, szövegalkotás
 • LLM2015 Kognitív nyelvészet
 • LMM2024 Szövegtan
 • LLM6002 Szemiotika és nyelvtudomány

Fazakas Emese-Éva

egyetemi docens

Kutatási területek:

 • nyelvtörténet
 • kognitív nyelvészet

Bemutatkozás

Tudományos érdeklődésem főként nyelvtörténeti irányú, azonban nyelvtörténeti vonatkozású kutatásaimat inkább a kognitív nyelvészet és a társtudományok nyújtotta lehetőségek felhasználásával végzem. Legfontosabb eredményeimet a magyar igekötő(s igé)k szemantikai változásainak kutatásában értem el (A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár). Emellett hálás vagyok azért, hogy – több évi szerkesztői munka után – főszerkesztője lehettem az Erdélyi magyar szótörténeti tár két utolsó kötetének, melynek első kötete 1985-ben jelent meg a kortárs magyar nyelvészet egyik legnagyobb alakjának, Szabó T. Attilának a főszerkesztésével. E tevékenységemért több díjat is kaptam (szerkesztőtársaimmal együtt: 2015-ben Kolozsvári Kiadói Díj az Octavian Goga Könyvtár (Kolozsvár) felajánlásában; 2015-ben és 2008-ban Kiváló Magyar Szótár díj, az MTA díja (az Erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztéséért); 2014-ben Mikó Imre plakett az Erdélyi Múzeum-Egyesület díja; 2010-ben Mikó Imre díj az Erdélyi Múzeum-Egyesület díja; 2002-ben a Magyar Köztársaság Magyar Kisebbségekért Díja). Most e hatalmas munka mutatóján dolgozom.

Másik számomra nagyon fontos kutatási terület a magyar mint idegen nyelv oktatása román anyanyelvűek számára. Pillanatnyilag egy, a román anyanyelvűek számára hasznosítható tankönyvcsomagon dolgozom.

Fontosabb publikációk

 1. 2007 Fazakas Emese A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. – pp. 280 – ISBN 978-973-8231-70-2
 2. 2008 Fazakas Emese: A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. – pp. 227 – ISBN 978-973-88620-3-6
 3. 2009 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – editors: András Zselyke, Daly Ágnes, Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Szabó György, T. Szabó Csilla, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. Te–Var. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár – pp. 1210 – ISBN 978-973-8231-82-5
 4. 2010 Fazakas Emese: La structure sémantique de la relation át. Études Finno-Ougriennes, Paris, pp. 235–269.
 5. 2013 – Fazakas Emese Dificultăţi în redactarea dicţionarelor bilingve de specialitate. In: Munteanu, Sonia – Bretan, Bianca (ed.): Diversitate culturală şi limbaje de specialitate – mize şi perspective. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj. pp. 307–316. (CNCS B) ISBN 978-606-17-0360-9
 6. 2014 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – szerkesztőtársak: Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, T. Szabó Csilla, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIV. Vas–Zs. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár – pp. 798 – ISBN 978-606-8178-82-0
 7. 2014 Fazakas Emese – A mentegetőző formulák használata az erdélyi régiségben. In: Fazakas Emese, Juhász Dezső, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála (szerk.): Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, Románia. 2011. augusztus 22–27. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest–Kolozsvár. ISBN 978-963-284-529-6
 8. 2015 Fazakas Emese A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-83-9 – pp. 407
 9. 2015 Fazakas Emese Hangalaki összecsengés és jelentésváltozás. In: Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 88–102. ISBN 978-606-739-023-0
 10. 2015 Fazakas Emese Relaţia BENT–KINT ’interior-exterior’ reflectată în funcţiile abstracte ale verbelor prefixate în limba maghiară – Analiză diacronică şi cognitivă. In: Mocanu, N. (ed.): Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani. Editura Scriptor și Argonaut, Cluj. pp. 249–62. ISBN 978-973-109-519-6 (Argonaut); 978-606-8539-06-5 (Scriptor)
 11. 2016 Fazakas Emese Phenomena of Linguistic Interference in Old Hungarian Texts. Acta Universitatea Sapientiae, European and Regional Studies 9: 95 – 108. (De Gruyter) https://www.degruyter.com/view/j/auseur.2016.9.issue-1/auseur-2016-0013/auseur-2016-0013.xml

Oktatott tárgyak

 • Alapképzésben részt vevő magyar főszakos és magyar egyszakos diákok számára tartott előadások (és szemináriumok): A magyar nyelv története I–II (LLM3024, LLM4025, LLM3126, LLM4127); Kognitív nyelvészet (LLM1025, LLM3124); Academic writing (LLM6027).
 • Egyetemi szinten meghirdetett fakultatív magyar óra nem magyar anyanyelvűek számára: Magyar nyelv (LLU0071, LLU0072, LLU0073, LLU0074).
 • A mesteri képzésben részt vevő diákoknak felajánlott előadások és szemináriumok: A magyar mint idegen nyelv (LMM1204), Nyelvtudomány-történet (LME2112).

Bende-Farkas Ágnes

vendégtanár

Kutatási területek:

 • logikai szemantika
 • diakrón szemantika

Bemutatkozás

Munkahely:

ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont Budapest; tudományos főmunkatárs a Történeti és Összehasonlító Mondattan Intézetben

Babeș-Bolyai Egyetem Kolozsvár; vendégtanár (adjunktus) a Bölcsészkar Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén.

Fontosabb publikációk

2020 Csak Kati érkezett elsőnek : a csak , a fókusz és előfeltevéseik. Kenesei István (főszerk.),

Dékány Éva, Halm Tamás, Surányi Balázs (szerk.) 2020: Általános Nyelvészeti Tanulmányok

XXXII: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Budapest:

Akadémiai Kiadó. 265–280.

 

2019: The Whole of Us Were There. A Little-known Grammaticalisation Process in Hungarian.

Finno-Ugric Languages and Linguistics. 2019, 8(2): 27–75.

 

2018 Hans Kamp – Bende-Farkas Ágnes 2018: Epistemic Specificity from a Communication–

Theoretic Perspective. Journal of Semantics 36(1): 1–51.

 

2015: The Landscape of Quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica – Acta

Academica Hungarica. 2015. 62 (3): 223 – 261.

 

 

2014 From A-Quantification to D-Quantification : Universal Quantifiers in the Sentence and in

the Noun Phrase. In: É.Kiss Katalin (szerk.) 2014: The Evolution of Functional Left Peripheries

in Hungarian Syntax. Oxford: Oxford University Press, pp 83-121 ( Oxford Studies in Diachronic

and Historical Linguistics ; 11)

 

2009 Adverbs of Quantification, It-Clefts and Hungarian Focus. É.Kiss Katalin szerk. 2009:

Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Berlin–Mouton De Gruyter. pp 317-348 ( Interface

Explorations; 20)

 

Verb-Object Dependencies in Hungarian and English (disszertáció)

 

További információ: Google Scholar profil:

https://scholar.google.com/citations?user=DvAUi-0AAAAJ&hl=en

Teljes publikációs lista az mtmt-n (Magyar Tudományos Művek Tára):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022987

Oktatott tárgyak

Fonetika

Kádár Edit

egyetemi docens

Kutatási területek:

 • a nominális mondatok szintaxisa;
 • létigés szerkezetek és a kopula;
 • atmoszferikus szerkezetek;
 • a moldvai magyar nyelvváltozat szintaxisa, idő- és aspektusrendszere, valamint a nyelvjárási adatok szerepe a nyelvtörténeti kutatásokban;
 • a nyelvvesztés és nyelvválasztás;
 • az iskolai nyelvi nevelés módszere és tartalmai.

Bemutatkozás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis ex tincidunt, ullamcorper sem a, consectetur nulla. Aenean porttitor, ante a sagittis feugiat, ligula dolor volutpat libero, a venenatis leo lorem vel mauris. Duis dui libero, commodo sit amet justo at, convallis consectetur lectus. Proin mollis, massa sit amet mollis consectetur, diam urna interdum nulla, in placerat nibh risus at mi. Curabitur et ante enim. Cras ac gravida augue, ac elementum sem. Nullam id ipsum vitae orci euismod varius quis ut arcu. Pellentesque volutpat quis tellus quis pellentesque. Sed nunc risus, tristique vitae bibendum sed, viverra non orci. In rutrum metus sapien, sed venenatis tellus varius mattis. Suspendisse aliquet nulla lacus, in porta ex aliquam eget. Praesent non nisl porta, imperdiet mauris sit amet, maximus lacus. Donec interdum sapien eu dignissim tempor. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam viverra eu tellus sed lobortis.

Fontosabb publikációk

 1. A kopula és a nominális mondatok a magyarban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.
 2. Environmental copula constructions in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 2011/4: 417–447. http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/ALing.58.2011.4.3
 3. Kádár Edit – Németh Boglárka: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 2015. 142–170. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/13367/file/Nyelvelm%C3%A9let%20%C3%A9s%20dialektol%C3%B3gia%203%20SzIT.pdf
 4. Edith Kádár – Boglárka Németh: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system Philobiblon 15 (2010): 194–225. https://www.philobiblon.ro/ro/articol/role-predicative-participle-construction-csango-tense-aspect-system
 5. Adverbial versus adjectival constructions with BE and the category Adv. In: É. Kiss Katalin (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Mouton de Gruyter. Berlin–New York, 2009. 171–195. http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/adv/AdvCh7.pdf
 6. Diskurzusfunkció és határozottság. A határozott névelő disztribúciója és a referenciális azonosíthatóság grammatikai stratégiái egy archaikus nyelvjárásban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015): 201–218.
 7. Bartalis Boróka – Kádár Edit – Tamás Adél: Feladatbank a anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017.
 8. A magyar nyelv tantárgy tartalma és oktatása a romániai oktatásszabályozási keretben. (Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről 62.) Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet), Cluj-Napoca (Kolozsvár), 2016. http://ispmn.gov.ro/uploads/WP%2062%2026-09.pdf
 9. Kádár Edith – Peredy Márta: Discourse meets grammar. Acta Linguistica Hungarica 2014/2: 153–176. http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/ALing.61.2014.2.2

Oktatott tárgyak

 • Szintaxis I.
 • Morfológia
 • Szintaxis II.
 • Modern nyelvészet és anyanyelvoktatás (választható, magiszteri képzés)
 • Nyelvi nevelés határhelyzetben (választható, magiszteri képzés)

Németh Boglárka-Noémi

adjunktus

Kutatási területek:

 • szemantika
 • pragmatika
 • szemantika–pragmatika határsáv
 • morfopragmatika

Bemutatkozás

Fő kutatási területeim a szemantika és a pragmatika, ezen belül az aspektualitás általános kérdései, a magyar aspektusrendszer; a magyar predikatív határozói igeneves szerkezetek; a statikusság kérdésköre; a moldvai magyar nyelvjárás aspektus- és igeidőrendszere; az inkorporáció és az összetételek jelenségköre a magyarban; valamint az evaluatív morfológia és morfopragmatika problematikus kérdései.

Fontosabb publikációk

Tanulmányok

 1. A habituális és egzisztenciális nézőponti aspektusok és szituációs aspektust befolyásoló szerepük. NyIrK LVII/2. 2013, 151−8.
 2. Minden vízbe mártott test… A habitualitás és a generikusság a magyar aspektusrendszerben – egy ketszintű aspektuselméleti megközelítes. In Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. EME, Kolozsvár, 2013, 353–62.
 3. An outline of an asymmetric two-component theory of aspect. Acta Linguistica Hungarica 59/3. 2012, 303–38.
 4. Az állapotok aspektuális kategóriájáról. Magyar Nyelv 107/4. 2011, 428–52.

Tanulmányok társszerzővel

 1. Vagy valami, vagy megy valahova. Az aspektuskutatás pszicholingvisztikai eredményeiről. Korunk 27/4. 2016, 67–75.
 2. − Kiefer Ferenc: Hungarian. In Nicola Grandi, Livia Kortvelyessy (szerk.): Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, 227–37.
 3. – Kádár Edit: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. In É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3., Szent István Társulat, Budapest/Piliscsaba, 2015, 142–70.
 4. — Kiefer Ferenc: Evaluatív jelentésű képzők a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 110. 2014, 251−8.
 5. ‒ Kiefer Ferenc: Amikor az igekötő nem telicizál. Nyelvtudományi Közlemények 108. 2012, 267−73.
 6. – Kádár Edit: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system. Philobiblon XV. 2010, 194–225.
 7. – Kádár Edit: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben. In É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia, PPTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2009, 189–210.

 Könyv

 1. Az aspektus a magyar nyelvben – különös tekintettel a statikusságra, Tinta Kiadó, Budapest, 2012.
 2. Aspect and stativity in Hungarian. From general principles to language specific phenomena. EME, Kolozsvár, 2012.

Oktatott tárgyak

 • Normatív nyelvészet, gyakorlati kurzus
 • Antropológiai nyelvészet, előadás és szeminárium
 • Pragmatika, előadás és szeminárium  (magiszteri képzés)

Sándor Katalin

egyetemi adjunktus

Kutatási területek:

 • Intermedialitás az irodalomban és a filmben
 • Intermediality studies, cultural studies
 • Kortárs román film
 • Kortárs magyar film

Bemutatkozás

Fontosabb publikációk

Könyv

 1. Nyugtalanító írás/képek. A vizuális költészet intermedialitásáról. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület.

Tanulmányok, könyvfejezetek

 1. Trauma, Memorialization and Intermediality in Jasmila Žbanić’s For Those Who Can Tell No Tales. In Ágnes Pethő (ed.): Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema. Edinburgh University Press, Edinburgh. 147–162.
 2. Filming the Camera: Reflexivity and Reenactment in Lucian Pintilie’s Reconstruction (1969) and Niki and Flo (2003). In Christina Stojanova (ed.): The New Romanian Cinema. Edinburgh University Press. 80–92.
 3. Nem egészen privát. Intermedialitás és teatralitás Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című filmjében. Korunk, no. 6. 60–67.
 4. Intermedialitás. In Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás –Tamás Ábel: Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018. 283–287. coauthor: Dánél Mónika.
 5. The Polaroid and the Cross. Media-Reflexivity and Allegorical Figurations in Lucian Pintilie’s The Oak (1992). Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, Vol. 12: 45−67.
 6. Átlépett és hordozott határok kortárs román filmekben. (Crossed and Carried Borders in Contemporary Romanian Films) Metropolis. Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. 2. sz. 60–72.
 7. Corporeality and Otherness in the Cinematic Heterotopias of Szabolcs Hajdu’s Bibliothèque Pascal. Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media. vol. 12, issue 2.79–92.
 8. ‘Own Deaths’ − Figures of the Sensable in Péter Nádas’s Book ans Péter Fogács’s Film. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, vol. 8. 21−40.
 9. Könyvbe ékelt képek, hangok. A Tirami sù. Két monológ – Tanger című kötet médiumköziségéről. In Berszán István (ed.): A változás kultúrája – régiók és mozgásterek. Editura Egyetemi Műhely, Cluj-Napoca, 2013. 89–98.
 10. The ‘Other Spaces’ of Exile in Dubravka Ugrešić’s The Museum of Unconditional Surrender. In Judit Pieldner – Zsuzsanna Ajtony (ed.): The Discourses of Space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. 226–234.
 11. The ‘Other Spaces’ of Exile in Dubravka Ugrešić’s The Museum of Unconditional Surrender. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, vol. 4. no. 1. 224–232.
 12. “Wo bin ich?” Az emigráció heterotópiái Dubravka Ugrešić A feltétel nélküli kapituláció múzeuma című regényében. Ex-Symposion, 2012/79. 49–53.

2010. Photo/graphic Traces in Dubravka Ugresic’s The Museum of Unconditional Surrender. In Lars Elleström (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality. Palgrave Macmillan, 2010. 187–199.

Oktatott tárgyak

Alapképzés – Studii de licență – BA

 • Stilisztika és intermedialitás (Stilistică și intermedialitate)
 • Film és komparatisztika (Film și comparatistică)
 • Kortárs próza filmen (Proză și film contemporan)

Magiszteri képzés – Studii de masterat – MA

 • Kommunikáció és intermedialitás (Comunicare și intermedialitate)

Zsemlyei Borbála

egyetemi adjunktus

Kutatási területek:

 • nyelvtörténet
 • történeti szociolingvisztika
 • történeti pragmatika

Bemutatkozás

Kutatásaim két fő problémára koncentrálnak: a nyelvtörténeten belül az erdélyi régi nyelvvel foglalkozom, másrészt a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem kutatóival együtt a romániai magyar nyelvű elektronikus média monitorozását végezzük.

Az erdélyi régi nyelvvel való foglalkozás természetes következménye volt annak a ténynek, hogy az Erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztő-munkatársa voltam, így a forrás rendelkezésre állt. E kutatómunka eredménye a doktori disszertécióm, Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben, amely 2011-ben jelent meg az Erdéyli Múzeum-Egyesületnél. A kutatási témával továbbra is foglalkozom, az újabb eredményeket konferenciákon és tanulmányokban mutatom be.

A romániai magyar elektronikus média nyelvi monitorozása 2010-től zajlik. Az évente összegyűlő anyag alapján elkészülő tanulmányokat az Ábel Kiadónál megjelenő kötetekbe foglalják össze (pl. Analitikus szerkezetek a romániai magyar elektronikus médiában).

Az oktatói munka eredményességét az mutatja, hogy minden évben többen írnak az általam ajánlott témákból szakdolgozatot.

Fontosabb publikációk

 1. Zsemlyei Borbála Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011.
 2. Zsemlyei Borbála 2015. Language Use in the Hungarian Electronic Media in Romania. In: Judith Kesserű Némethy (szerk.). 21st Century Hungarian Language Survival in Transylvania. Helena History Press, Reno, NV USA, 297–347.
 3. The Complete Thesaurus of the Old Hungarian    Language in Transylvania. In: Acta Universitatis Sapientiae. Philologica. Vol. 6, Nr. 3, 2014. 285–295.
 4. Zsemlyei Borbála – Fazakas Noémi 2014. A magyar nyelvi norma erdélyi alakulása a sztenderdizálás és a nyelvi tervezés felől. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvi norma és nyelvhasználati sajátosságok a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2014. 11–23.
 5. Analitikus szerkezetek a romániai magyar elektronikus médiában. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvi norma és nyelvhasználati sajátosságok a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2014. 83–93.
 6. Toldaléktévesztések a romániai magyar elektronikus médiában. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvhasználat a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel – Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2013. 56–73.
 7. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2014. XIV. szerkesztő
 8. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2009. XIII.szerkesztő
 9. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2005. XII.szerkesztő
 10. Fazakas Emese, Juhász Dezső, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála (szerk.) 2013. Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. Budapest — Kolozsvár.

Oktatott tárgyak

 • Fonetika – előadás
 • Nyelvtörténet – előadás (MB)
 • Pragmatika – előadás (választható)
 • Nyelvtörténet – szeminárium
 • Alaktan – szeminárium
 • Mondattan – szeminárium
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy