Lázár Aliz | Hirek

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt  ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

  1. Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy  támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást,  valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A  program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt  vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy  mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben  eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány  területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj,  ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók  kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye  tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns –  tudományos, műszaki alkotás.

  1. Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó  pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik  2.2. Az ösztöndíj összege: 400 000 Ft /fő. 3,5 hónapra, mely összeg a program végén  kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén.

2.3. Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap (2022. szeptember 15. – 2022. december 31.)  3. Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, ami  innovációkhoz köthető és előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és  ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

– gépjárművek dinamikája,

– intelligens rendszerek és azok szabályozása,

– orvostudomány,

– precíziós állattenyésztés,

  1. Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő,  bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem  töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik:

4.2. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben  vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói  jogviszonyukat,

4.3. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a  Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek,  valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára  a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

4.4. vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban),  4.5. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt minimum 3 magyar és 3 idegennyelvű  nyomtatott szakirodalmat feldolgoznak és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt  készítenek;

4.6 vállalják, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a  szerződéskötésre szükséges benyújtani;

4.7. vállalják, hogy a kutatásról minimum 30 oldal, illetve minimum 93.300 karakter  (lábjegyzet, tartalom, felhasznált irodalom, hivatkozás, stb. nélkül) kutatási beszámolót  adnak le a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően, melyet a mentor is  elfogad,

4.8. vállalják, hogy a kutatás eredményét publikációjukat közlésre elfogadják,  4.9. vállalják, hogy az Alapítvány innovációs programjában 2023.12.31-ig részt vesznek,  több napos képzéseken, innovációs csoportokban és esetleg startup vállalkozásokban  (melyben a tagok a KMTA támogatottjaik).

  1. Kizáró okok

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy  a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan,  hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati  Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott  nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett  nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt nem küldi a  szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket illetve  nem publikálja a kutatási eredményt.

  1. A pályázat tartalma:

6.1. iskolai tanulói jogviszony igazolás

6.2. kutatási terv (a kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját,  kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes  motivációját. ) A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie és írásban nyilatkoznia  hogy végig részt vesz mentorként a kutatásban. A kutatási tervet a mentornak ellen kell  jegyeznie.

6.3. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.  6.4. Szakmai önéltrajz- bemutatkozás- amiben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit  6.5. végzős diákok nyilatkozzanak arról, mely intézményekbe és milyen szakokra adták  be a továbbtanulási jelentkezésüket

  1. A támogatásban részesíthető pályázók száma

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 12 fő részesülhet támogatásban.  8. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. augusztus 22. – 2022. szeptember 10. 16:00 között lehet benyújtani.  A pályázat beadásának határideje: 2022. szeptember 10. 16:00 (16 óra)  9. Jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés  Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások  digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell  benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a  https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon. A hiányos pályázatokat nem vesszük  figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű  jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A több fileban benyújtott pályázatokat  nem vesszük figyelembe. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a www.kmta.hu oldalon a  regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni. A file neve a jelentkező neve (X.Y.  jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra) – a több fileban benyújtott pályázatokat és  a helytelenül elnevezett pályázati dokumentációt nem vesszük figyelembe. Azokkal a  pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, személyesen interjút készítünk,  melyre 2022. szeptemberben kerül sor. A nyerteseket szeptemberben értesítjük.

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy