Lázár Aliz | Hirek

Megjelent

Benő Attila – Péntek János (szerk.):

KOGNITÍV ÉS PSZICHOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK A NYELVI ÉRINTKEZÉSEK VIZSGÁLATÁBAN c. konferenciakötet

A könyv a Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában című, 2019. október 21–23-án Kolozsváron megrendezett konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza, és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai sorozat 11. kötetként jelent meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének gondozásában.

A kötet tanulmányait lektorálta: Kató Szabolcs, Lengyel Zsolt, Szilágyi N. Sándor, Tódor Erika.

A konferencia témáját az indokolta, hogy az utóbbi években a kognitív és pszicholingvisztikai szempontok alkalmazása újabb dimenziókat tárt fel a nyelvi jelenségek vizsgálatában. A szociolingvisztikai, kontaktológiai, pszicholingvisztikai és fordításelméleti kutatásokban a „kognitív fordulat” termékenyítő hatása az eddigiekben több területen megmutatkozott: a kétnyelvű beszélő nyelvi tudásának, mentális lexikonjának és szóasszociációinak értelmezésében, a szókölcsönzés és interferencia szemantikai vonatkozásainak és funkcionalitásának magyarázatában, a terminusok kritikai elemzésében, illetve a fordítási egyenértékűség kutatásában.

Az elemzésekben megjelenő felismerések, következtetések és újabb kutatási szempontok egyértelműen hasznosíthatóak a rokon területek kutatásaiban, az egyetemi képzésben, a nyelvpolitikában és az anyanyelvi oktatás stratégiáinak kidolgozásában.

A kötet tartalomjegyzéke:

Előszó …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

Kognitív szemlélet a kétnyelvűség kutatásában

Tolcsvai Nagy Gábor: Fogalmi és nyelvi megfelelések és eltérések kétnyelvűségi helyzetben. Mit tudunk a kétnyelvű megismerésről a határon túli magyarok körében? ……………………….. 13

Szilágyi N. Sándor: Interferenciák és szűrőrendszerek
a kétnyelvű emberek fejében …………………………………………………………………………….………….…………31

Benő Attila: A kognitív szemantika alkalmazási lehetőségei a nyelvi kontaktusok vizsgálatában …………………………………………………………………………………………………………………………… 47

Pszicholingvisztikai és pragmatikai szempontok

Lengyel Zsolt: „Idegen” elemek a mentális lexikonban: generációs
és kronológiai szempontok …………………………………………………………………………………….…….………..65

Bartha Krisztina: Tudatelméleti jelenségek fejlődése
kétnyelvű gyermekek vizsgálatában ………………………………………………………………………………….…….77

Sebők Szilárd: Perspektívák váltakozása a nyelvleírásban …………………………………………………….92

A kétnyelvűség lexikológiai, terminológiai kérdései

Molnár Csikós László: Nyelvi érintkezésen alapuló neologizmusok
kognitív megközelítése ……………………………………………………………………………………………………………111

Vörös Ottó: Interferenciajelenségek kognitív hátteréről ……………………………………………………..125

Sárosi-Márdirosz Krisztina: Az erdélyi magyar jogi nyelvben megjelenő szaknyelvi terminusok vizsgálata a román nyelvi hatás szempontjából ………………………………………………..129

Lakatos Aliz: A szleng kétnyelvű környezetben. Egy nyelvészeti terminus fogalmi természete …………………………………………………………..………………………………………………………………….145

Fordítás és fogalmi egyenértékűség

Lanstyák István: Meddig Károli a Károli? A Károli-féle bibliafordítás legújabb revíziójának relevanciaelméleti vizsgálatához ……………………………………………………………………………………………165

Lőrincz Julianna: Az egyenértékűségi viszonyok kérdése a groteszk fordításában ………… 180

Imre Attila: Kihívások az angol–magyar modalitásrendszer megfeleltetésében ……………….194

Kétnyelvűség, kultúra, motiváció

Fazakas Emese: A vörös, piros idegen eredetű színárnyalatai a régiségben ……………………….211

Vörös Ferenc: Névadási motivációk vizsgálata a Kárpát-medencei magyar nyelv külső régióiban ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 228

Bíró Enikő: Kisebbségi kétnyelvűként a digitális térben: nyelvválasztás, nyelvi identitás a Facebook-oldalakon ……………………………………………………………………………………………………………… 245

Molnár Bodrogi Enikő: Nyelvi ideológiák Bengt Pohjanen műveiben ……………………………….260

Keszeg Vilmos: Az anyanyelvhasználat mint a kegyeleti jog érvényesítése az elhunyt emlékének megörökítésében …………………………………………………………………………………………………278

Gondos Emőke: Nyelvi interferenciák az egyéni vallásgyakorlat diskurzusaiban ………………297

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy