Lázár Aliz | Hirek

Tehetséggondozó ösztöndíj 2023

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a 2023. évre szóló MÁRTON ÁRON-ÖSZTÖNDÍJRA.

Pályázati felhívás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a 2023-as évben a szülőföldjükön felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató, határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik részére a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron-ösztöndíjban való részvételre.

1.    AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló, kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozását kívánja elősegíteni. A nyertes pályázók részére vezetőtanár által segített tudományos-kutatási hátteret biztosít, tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérését támogatja. Az ösztöndíj folyósítása a hallgatók és vezetőtanáraik részére az ösztöndíjszerződésben foglaltak teljesítését követően történik.

2.    A PROGRAM LEÍRÁSA

 

A program az ösztöndíjas hallgatóknak lehetőséget nyújt módszertani ismeretek elsajátítására, prezentációs, kommunikációs és kapcsolatépítési készségük fejlesztésére. Az ösztöndíjas hallgató köteles aktívan részt venni a programot lezáró konferencián és szakmai előadást tartani, továbbá a vezetőtanára által értékelt beszámoló dolgozatát köteles az ösztöndíjszerződésben megadott időpontig benyújtani.

Az ösztöndíjas vezetőtanár (a továbbiakban: vezetőtanár) az ösztöndíjas hallgatót (a továbbiakban: hallgató) a program során támogatja szakmai előmenetelében; útmutatást nyújt számára; biztosítja, hogy szakmai munkájának minősége megfelelő legyen; legalább három alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít számára személyes találkozás vagy elektronikus levelezés formájában; véleményezi a hallgató haladási naplóját és határidőig benyújtja azt; illetve értékeli a hallgató szakmai teljesítményét és beszámoló dolgozatát. Egy vezetőtanár legfeljebb két tehetséggondozó programra pályázó hallgató vezetőtanári feladatait vállalhatja.

A program megvalósításában a KKM együttműködik a határon túli felsőoktatási intézményekkel és oktatóikkal. A program akadémiai hátterének biztosításában a KKM közreműködő szakmai partnere a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.

A pályázat bírálati szempontrendszerét a pályázati felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.    A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

 

A pályázati anyag beküldési határideje: 2023. február 21., kedd 12:00 óra (közép-európai idő /CET/). A pályázati anyag beadása a pályázati felhívás 9. pontjában meghatározott dokumentumok (hallgató: 1)-8), vezetőtanár: 9)-11)) kizárólag elektronikus formában, a tehetseg@mfa.gov.hu email címre való együttes megküldésével történik. A tárgyban kérjük feltüntetni: „Tehetséggondozó, pályázó hallgató neve”. A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Pályázhat minden határon túli magyar hallgató,

 • aki külföldi állampolgárságú, és magát magyar nemzetiségűnek vallja,
 • aki a 2023-as évben valamely ausztriai, csehországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, illetve mesterképzésben folytat tanulmányokat (MA és PhD fokozattal már rendelkező hallgató nem pályázhat), illetve aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik; és
 • aki felsőoktatási tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, és rendelkezik két lezárt félévvel. Az utolsó két lezárt félév leckekönyvben igazolt, súlyozott tanulmányi átlaga nem lehet rosszabb 3.80-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy esetén az adott országban a 3.80-nak megfelelő átlagnál); és
 • aki pályázatában vezetőtanáraként olyan, a 2023-as évben valamely magyarországi vagy ausztriai, csehországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként dolgozó vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja.

Vezetőtanári ösztöndíjra pályázhat,

 • aki a 2023-as évben valamely ausztriai, csehországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként dolgozik.

Azon vezetőtanár részesülhet ösztöndíjban, akinek legalább egy hallgatója ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíjat elnyert vezetőtanár vállalja, hogy az ösztöndíjprogram ideje alatt szakmai egyeztetést folytat a hallgató számára kijelölt tudományterületi szakértővel is.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása, azonban a pályázó külföldi állampolgárságának egyidejű megléte szükséges.

Nem nyerhet hallgatói ösztöndíjat az, aki

 • nem rendelkezik (korábbi vagy jelenlegi felsőoktatási képzése során elvégzett) két lezárt félévvel a pályázat benyújtásának időpontjában,
 • a 2023-as évben felhasználásra kerülő egyéb magyar állami ösztöndíjban részesül a Márton Áron-ösztöndíjra benyújtott kutatási témában.

A formailag hibás és hiányosan benyújtott pályázatok érdemi elbírálás nélkül visszautasításra kerülnek.

4.    A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

 

A pályázatok előzetes szakmai bírálatát a pályázat lebonyolítása során közreműködő szakmai partner, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem végzi. A pályázatok értékelését a KKM által létrehozott, héttagú bírálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi. A Bizottság tagjai egyéni döntéssel választják ki az ösztöndíjra jelölteket. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A pályázatokról a döntést a Bizottság javaslatának figyelembe vételével a külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus címükre küldött értesítéssel kapnak tájékoztatást.

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM Balassi-ösztöndíjprogramért felelős állami vezetőjéhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: „Ávr”) 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. Ugyanezen jogszabályhely rendelkezik a kifogás elbírálásának rendjéről is.

A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók és vezetőtanárok névsora nyilvános. A pályázó hallgató és vezetőtanár a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerüljön.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval és vezetőtanárral a KKM szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4.7. (d.) pontja értelmében adómentes. A pályázatot elnyerő hallgató és vezetőtanár tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele, hogy magyarországi forintalapú vagy külföldi eurokompatibilis devizaalapú bankszámlával rendelkezzen.

Az ösztöndíjas nem jogosult az ösztöndíjra vagy annak egy részére, valamint kizárható a következő két év pályázati lehetőségeiből, amennyiben az ösztöndíjszerződésben foglaltakat megszegi vagy nem teljesíti.

5.    AZ ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSAI

 

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 35 fő. A hallgatói ösztöndíj mértéke a 2023-as évben 360 000 Ft/fő.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok száma legfeljebb 35 fő, amelynek mértéke a 2023-as évben 150 000 Ft/tutorált hallgató.

A hallgatói és vezetőtanári ösztöndíjak magukban foglalják a magyarországi konferencián való részvétellel kapcsolatban felmerülő mindennemű költséget (utazás, szállás, helyi közlekedés stb.).

6.        PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

 

A pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról szóló értesítés határideje: 2023. március 10. A pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a KKM a balassischolarship.kormany.hu honlapon teszi közzé.

7.    KÖTELEZŐEN BEKÜLDENDŐ PÁLYÁZATI ANYAGOK, IGAZOLÁSOK:

 

Az ösztöndíjra pályázó hallgatók esetén

 1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap szerkeszthető word és aláírt pdf formátumban is;
 2. a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló, az egyetem által hitelesített felsőoktatási intézményi igazolás (2022/2023. tanév) szkennelve, pdf formátumban;
 3. leckekönyvének az egyetem által hitelesített másolata az utolsó két lezárt félévről szkennelve, pdf formátumban;
 4. aláírt vezetőtanári szakmai ajánlás a tehetséggondozó programban való részvételre, melynek tartalmaznia kell a vezetőtanár nevét, intézményének nevét és címét (a formanyomtatvány a www.balassischolarship.hu oldalon a pályázati felhívás mellékletében megtalálható) szkennelve, pdf formátumban;
 5. önéletrajz magyar nyelven pdf formátumban;
 6. a vezetőtanár által jóváhagyott, aláírásával ellátott, minimum 3 oldalas szakmai terv szkennelve, pdf formátumban. A szakmai tervnek tartalmaznia kell a pályázatban és a szakmai munkában való részvétel indokait, a kutatás célját, a munka ütemtervét.
 7. magyar nemzetiség igazolása (e célra alkalmas minden olyan hiteles dokumentummásolat – amely egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható – amelyből a magyar nemzetiség egyértelműen megállapítható: például e célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, esetlegesen az érettségi bizonyítvány másolata) szkennelve, pdf formátumban, illetve
 8. a határon túli állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata szkennelve, pdf formátumban.

Az ösztöndíjra pályázó vezetőtanárok esetén

 1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap szerkeszthető word  és aláírt pdf formátumban is;
 2. részletes szakmai önéletrajz pdf formátumban, illetve
 3. munkáltatói igazolás vagy az oktatói jogviszonyt igazoló hivatalos dokumentum szkennelt másolata, pdf formátumban.

Amennyiben a pályázati anyaghoz csatolandó dokumentum nem magyar nyelvű, annak mindenre kiterjedő, egyszerű (azaz nem pecséttel hitelesített), magyar nyelvű fordítása is csatolandó. A fordítás abban az esetben fogadható be a pályázati eljárás során, ha a jelölt aláírásával igazolja a két szöveg egyezőségét.

8.      TÁJÉKOZTATÁS

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály

Kozma Ágnes, referens

Telefon: +36 1 458 1340

E-mail: tehetseg@mfa.gov.hu

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy