Simpozion: Dinamica Limbajelor de Specialitate: Tehnici şi strategii inovatoare

Începând cu anul 2009, Departamentul organizează un simpozion național cu participare internțională, dedicat limbajelor de specialitate, cu tematică axată pe didactică, lingvistică aplicată, cultură și identitate, comunicare profesională și traductologie. Website Simpozion 2016: http://lett.ubbcluj.ro/dls

Bine ati venit pe pagina Departamentului de Limbi Străine Specializate

Director de departament – Conf. Dr. Diana Cotrău

Departamentul este format din cadre didactice profilate pe predarea limbajelor de specialitate pentru limbile englezã, francezã, germanã, italianã şi spaniolã, pentru studenţi de la 18 facultăţi ale UBB, precum și de la extensiile din teritoriu.

În societatea actuală bazată pe cunoaștere și interconectată global, cunoașterea limbilor străine face parte dintr-un ansamblu mai larg de competențe cheie care, conform Recomandării 2006/962/EC a Parlamentului Europei (Decembrie 2006),  au un rol fundamental în cazul fiecărui individ, asigurând valoare adăugată pentru piața muncii, coeziunea socială și cetățenia activă. Între acestea, comunicarea în limba străină constituie un instrument esențial care garantează mai multă flexibilitate și capacitate de adaptare la modificările constante de pe piața muncii.

Plecând de la această premisă și având ca reper politica lingvistică europeană asumată de politica lingvistică a Universității Babeș-Bolyai (prin documentul Pentru o politică lingvistică europeană în Universitatea „Babeş-Bolyai”, (2001) care prevede trecerea pentru studenţii români la formula limba maternă A și două limbi moderne: limbile B şi C) programul de studiu al Departamentului de Limbi Străine Specializate (DLSS) a fost creat pentru a  forma competențe,  deprinderi și atitudini care să permită creșterea competitivității și să contribuie la motivația pentru învățare de-a lungul vieții.

Misiune

Obiectivul fundamental al  DLSS este formarea competențelor de comunicare academică în limbă străină. Activitatea didactică este susținută de cercetarea(link) desfășurată de membrii catedrei.
Programa de învățare vizează în mod specific achiziţia de cunoştinţe şi dezvoltarea deprinderilor de limbă străină ca instrument de formare şi informare academică şi profesională. Tipologia curriculară are în vedere crearea unui profil de utilizator cu competenţe axate pe studiul limbajelor de specialitate, având drept componentă de bază însuşirea tehnicilor şi strategiilor necesare pentru învăţare independentă, conform nevoilor proprii. Studenţii îşi vor dezvolta capacitatea de conştientizare a stării actuale a cunoştinţelor şi deprinderilor, se vor deprinde să-şi fixeze obiective reale şi realiste, să-şi selecteze în mod autonom materialele şi să se auto-evalueze.
În condițiile unei mari varietăți și nevoi specifice la nivel de discipline academice în UBB, programele DLSS, precum și oferta de cursuri au fost elaborate pentru a acoperi formarea următoarelor competențe și deprinderi:

(1) deprinderi de studiu academic transferabile (strategii de lectură a textelor de specialitate prin familiarizarea cu genurile științifice și cu terminologia de specialitate, strategii de lectură critică, formarea deprinderilor de lucru individual și în echipă, cu accent pe discuțiile de tip seminar și prezentările orale, redactarea de texte științifice în limba străină care să utilizeze principiile şi tehnicile de redactare consacrate în mediul academic, cu accent pe genurile predilecte din aria de specializare: eseul (descriptiv, comparativ, argumentativ etc.), raportul de cercetare, articolul ştiinţific, recenzia/prezentarea de carte, bibliografia adnotată, prezentarea la conferinţe etc.

(2) deprinderi de comunicare pentru nevoi profesionale (căutarea unui loc de muncă, învățare independentă și asistată de tehnologie, cunoștințe media, comunicare într-un loc de muncă multicultural, lucrul în echipă, predarea prin intermediul limbii străine etc.)

(3) deprinderi de comunicare în cercetarea academică (prezentarea de tip conferință în fața unui public de experți sau novice, redactarea textelor științifice și a rapoartelor de cercetare, comunicarea în cadrul proiectelor de cercetare etc).

(4) deprinderi de comunicare interculturală (competență comunicativă interculturală, limbă și societate, interferențe culturale, discurs public etc.)

(5) competențe conform Cadrului European de Referință pentru Limbi: Competențe lingvistice: lexicale, gramaticale; Competențe sociolingvistice; Competențe pragmatice; Competențe de comunicare: receptare/producere și strategii

Valori

Bazate pe profesionalismul unor cadre didactice cu experiență în domeniu, programele noastre de studiu sunt orientate spre rezultate prin atenția constantă acordată calității actului didactic și metodelor de predare inovative.

Contact

Oferta de cursuri

Profesori/ Facultăţi

Orar Semestrul 1, 2018-2019

Facultăţi deservite

Cercetare

Testul de Competenţă Lingvistică

Programa de studiu

Regulament departament