Art.105 În perioada studiilor studentul are urmãtoarele drepturi:

a) sã beneficieze de gratuitatea învãtãmântului;

b) sã foloseascã amfiteatrele, sãlile de cursuri si seminarii, laboratoarele, sãlile de lecturã, bibliotecile, bazele sportive, casa de culturã, cluburile si toate celelalte mijloace puse la dispozitie de cãtre Universitate, pentru pregãtirea sa profesionalã, stiintificã, culturalã si sportivã;

c) sã primeascã burse de performantã, burse de merit, burse de studii, burse de ajutor social, conform Regulamentului de acordare a burselor;

d) sã beneficieze de cazare în cãminele Universitãtii, în limita numãrului de locuri disponibile;

e) sã beneficieze de asistentã medicalã gratuitã;

f) sã beneficieze de bilete pentru odihnã sau pentru refacerea sãnãtãtii în tabere studentesti;

g) sã primeascã bilete cu pret redus pentru mijloacele de transport, la spectacole, manifestãri sportive etc;

h) sã facã parte din organizatii studentesti, sã aleagã si sã fie alesi ca reprezentanti ai studentilor în Consiliul Facultãtii si în Senatul Universitãtii;

i) sã solicite, contra cost, activitãti didactice neincluse în planul de învãtãmânt si aprobate de Consiliul profesoral;

j) sã beneficieze de mobilitãti interne si internationale.

De drepturile prevãzute la lit. a), c) si d) beneficiazã doar studentii aflati pe locurile bugetate.

Art.106 Studentul are urmãtoarele îndatoriri:

a) sã respecte actele normative care reglementeazã activitatea studentilor;

b) sã îndeplineascã exigentele planurilor de învãtãmânt si programelor universitare precum si cerintele stabilite de titularii de disciplinã;

c) sã manifeste respect fatã de personalul didactic si tehnico-administrativ din facultate;

d) sã respecte disciplina universitarã, sã aibã un comportament civilizat, sã dovedeascã politete si decentã în relatiile cu colegii, cu personalul academic, administrativ si tehnic;

e) sã foloseascã cu grijã bunurile materiale puse la dispozitia lui în Universitate, biblioteci, cãmine, cantine si sã le pãstreze în bunã stare;

f) sã plãteascã sumele corespunzãtoare prejudiciilor cauzate Universitãtii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate.

Art.107 Încãlcarea obligatiilor prevãzute de regulamentele în vigoare atrage dupã sine sanctionarea celor vinovati, în functie de gravitatea abaterilor, dupã cum urmeazã:

a) mustrare scrisã;

b) mustrare scrisã cu avertisment;

c) ridicarea bursei pe o perioadã de la o lunã la trei luni;

d) ridicarea bursei pentru un semestru universitar;

e) exmatricularea din Universitate.

Sanctiunile se aplicã de cãtre:

Decan în cazurile prevãzute la lit. a), b);
Consiliul profesoral în cazurile prevãzute la lit. c), d);
Rector la propunerea Consiliului Profesoral în cazul prevãzut la lit.e).

În toate situatiile este obligatorie ascultarea studentului în cauzã.

Art.108 Decizia de sanctionare poate fi contestatã în fata organului de conducere ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea, deciziile acestuia fiind definitive.

  • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy