A 2021. júniusi záróvizsgák időpontja:

 • a szakdolgozat intézeti benyújtásának határideje: 2021. június 25. (A dolgozatokat pdf formátumban az mtanszek@gmail.com címre várjuk a magyar tagozaton.)
 • záróvizsgára való jelentkezés: 2021. június 14–28.
 • vizsga: 2021. június 30.
 • szakdolgozatok védése: 2021. július 2.

 

FONTOS: A szóbeli vizsga kötelező módon a főszakon történik. Amennyiben a hallgató a dolgozatát a mellékszakjából vagy közös törzs tárgyból írja, le kell adnia egy kérést 2021. május 15-ig a szak titkárának.

2021 júniusában a beiratkozás online zajlik: a szükséges iratokat szkennelt formában kell feltölteni a beiratkozó felületre.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. beiratkozási űrlap – LETÖLTÖM;
 2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat);
 3. 2 darab személyazonossági igazolvány méretű (3/4-es formátumú) fénykép – a diploma átvételekor kell hozni;
 4. a dolgozat elektronikus formátumban (pdf);
 5. a jelölt nyilatkozata a tudományos irányító értékelésével – LETÖLTÖM;
 6. az idegennyelv-ismeretet igazoló oklevél másolata (azon szakok esetében, ahol ez szükséges, legalább 20 pont vagy „elfogadott” minősítés); ITT olvasható bővebb leírás.
 7. az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevél és a törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredeti példánya (amennyiben nem nyújtotta be azokat megőrzésre a titkárságra felvételikor);
 8. a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (amennyiben esedékes);
 9. a házassági oklevél másolata (ha van, és ha a jelölt szeretné, hogy a házasságkötés után felvett nevet feltüntessék az oklevelén) pl. Csapó (căs.) Szabó Rebeka Renáta;
 10. más egyetemekről érkező jelöltek esetében:
 • az elvégzett felsőoktatási intézmény által kibocsátott igazolás;
 • a diplomamelléklet 2 eredeti példánya az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által megadott modell szerint.

Alapképzés szakjaink azon hallgatóinak, akik nem valamely idegen nyelv szakon tanulnak (magyar önálló szak, magyar–román és román–magyar szak, magyar nyelvű világ- és összehasonlító irodalom szak) a záróvizsgára való beiratkozáshoz, illetve a magiszteri képzésre való felvételihez szükségük van nyelvvizsgára. Az alapképzés lezárásához, illetve a magiszterire való beiratkozáshoz szükséges minimális nyelvismereti szintet a karok tanácsa dönti el. A Bölcsészettudományi Karon minimálisan elérendő pontszám: a BA (alapképzés) lezárásához és a MA (magiszteri) felvételihez B1-es szint. BŐVEBBEN ITT.

Mindazon végzettek, akik a korábban megszervezett tanulmányzáró vizsgaidőszakok egyikére sem iratkoztak be, az egyetem elvégzésétől számított három éven belül jogosultak akár a júniusi, akár a februári vizsgaidőszakban beiratkozni. Két egymást követő vizsgaidőszakban (június, február) nem kell vizsgadíjat fizetniük. Amennyiben az egyetem elvégzésétől számított három év után iratkoznak be záróvizsgára, a jelentkezőknek beiratkozási díjat kell fizetniük.

Amennyiben két egymást követő vizsgaidőszak egyikében a jelöltek tanulmányzáró vizsgája sikertelen lesz (június, február), egy későbbi vizsgaidőszakban is vizsgázhatnak, amennyiben a megállapított vizsgaköltségeket kifizetik.

A nyelv és irodalom, illetve néprajz, kultúratudomány szakok záróvizsgája

A tanulmányzáró vizsga két részből áll:

 1. vizsga: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése;
 2. vizsga: szakdolgozat/ diplomamunka bemutatása és megvédése;

A záróvizsga végső jegye a két vizsga számtani középarányosa.

Tematika és tételminták záróvizsgára

Tudnivalók a vizsgáról

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2021. júliusi írásbeli vizsgát online szóbeli vizsga váltja fel. Ennek módszertana ITT olvasható.

A vizsga célja a végzős hallgatók azon képességének felmérése, hogy mennyire eredményes az egyetemi évek során megszerzett ismereteik integrációja, valamint annak ellenőrzése, hogy ezeket mennyire sikerül alkalmazniuk az adott szakterületen. Az alapismeretek és szakismeretek felmérésekor az alapszintű egyetemi képzés során letett éves vizsgák nem ismétlődnek.

A vizsgára való felkészülés a főszak függvényében történik az adott szakirodalom és tételminták alapján.

Az írásbeli vizsga eredményeit a vizsgázók megfellebbezhetik az eredmények közlésétől/ kifüggesztésétől számított 24 órán belül a kar titkárságán. A vizsgázók által benyújtott esetleges fellebbezések elbírálását a leadási határidő lezárulásától legfennebb 48 órán belül a kar dékánja által kinevezett értékelő- és bírálóbizottság végzi.

Magyar nyelv és irodalom szakon (főszak és önálló szak) az írásbeli vizsga nyelvi és irodalmi tételsorból áll. A tételsorokból külön minősítést szereznek, a kettő számtani arányosa jelenti a végső jegyet.

Tudnivalók a dolgozat megírásáról és megvédéséről

A szakdolgozat választott témája lehet akár a közös törzsanyaghoz, akár a fő- vagy mellékszak szakmai törzsanyagához kapcsolódó. Szakdolgozatot csak főállású egyetemi oktató vezethet (egyetemi adjunktus, egyetemi docens, egyetemi tanár). Amennyiben a szakdolgozatot irányító tanár nem a hallgató főszakját biztosító intézethez tartozik, a záróvizsgára való beiratkozásnak feltétele az intézetvezetők és dékáni jóváhagyása. A hallgató kérést fogalmaz meg, megkeresi a főszakot biztosító intézet és a választott irányító intézetének vezetőjét, azok aláírásával benyújtja a Dékáni Hivatalba. A jóváhagyást követően a kérést a záróvizsgára való iratkozás iratcsomójához csatolja.

Terjedelmi követelmények: nyelv és irodalom szakosoknak 30–50 oldal, minimum 75.000 leütés főszöveg (szóközökkel).

A fordító és tolmács szak záróvizsgája

 

A tanulmányzáró vizsga két részből áll:

 1. vizsga: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése;
 2. vizsga: szakdolgozat/ diplomamunka bemutatása és megvédése;

A záróvizsga végső jegye a két vizsga számtani középarányosa.

Tudnivalók az írásbeli vizsgáról
Az írásbeli vizsga a hallgatók fordítói, tolmács, kommunikációs és (inter)kulturális kompetenciáit ellenőrzi.
A tételek összetétele:
 1. a szaknak megfelelő B és C kultúra és civilizáció;
 2. fordítás: B nyelvről A nyelvre, illetve C nyelvről A nyelvre;
 3. fordítás: A nyelvről B nyelvre, illetve A nyelvről B nyelvre;
 4. kereskedelmi nyelvhasználat B és C nyelven (üzleti levelek szerkesztése a tanult minták alapján).

Tudnivalók a dolgozat megírásáról és megvédéséről
A záróvizsgázó hallgató az előzetesen elkészített szakdolgozatát a szakja szerint két nyelven mutatja be, a vizsgálóbizottság kérdéseire a kérdés nyelvén válaszol.
Az Alkalmazott Idegen Nyelvek Intézete a hallgatók rendelkezésére bocsát különböző, a szakjai elvárásának megfelelő szerkesztési mintákat (stylesheets). Ezen mintákat minden tekintetben követniük kell a szakdolgozatoknak.
További információk az intézet honlapján olvashatók.
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy