În primele decenii de după înființarea Universității din Cluj-Napoca în anul 1872, calitatea înaltă a educației a fost oferită de profesori de excelență. Disciplinele filologice au fost predate de cercetători ca Imre Sándor, Széchy Károly, Dézsi Lajos, Szinnyei József, Bálint Gábor, Halász Ignác, Zolnai Gyula și Gombocz Zoltán.

Prin schimbarea instituțiilor (Universitatea Regele Ferdinand I, 1919–1948, Universitatea Bolyai, 1945–1959 și Universitatea Babeș–Bolyai) s-au schimbat și condițiile în care a funcționat programul de studii de limbă și literatură maghiară. În aceste decenii, disciplinele lingvistice au  fost predate de lingviști renumiți, precum: Csűri Bálint, Szabó T. Attila, Mészöly Gedeon. Savantul Szabó Zoltán, a fost colegul departamentului din anul 1951 până la moartea sa în 2007. Profesorul Márton Gyula a predat la acest departament în perioada 1948-1976, iar între 1952 și 1973 a fost și directorul de departament.  În această perioadă s-a reușit includerea unei generații noi în corpul didactic al departamentului: Balogh Dezső, J. Nagy Mária, Kósa Ferenc, Vöő István, Zsemlyei János și Péntek János.

După anul 1989 coordonarea specializării a intrat în sarcinile Departamentului de Filologie Maghiară al cărui director a fost Péntek János, și dezvoltarea instituțională a luat un nou început avântat care a inclus și dezvoltarea corpului didactic. În anii 1990 au fost numiți noi profesori al departamentului de lingvistică maghiară, precum: Szilágyi N. Sándor (director de departament în perioada 2006–2013 között), Máthé Dénes, Csomortáni Magdolna, Benő Attila, Fazakas Emese și Kádár Edith, iar în anii 2000, Sándor Katalin și Zsemlyei Borbála. Cei mai noi colegi ai departamentului, Németh Boglárka și Dimény Hajnalka, predau discipline lingvistice din anul 2007, respectiv 2016.

Profesorii departamentului participă în prezent la organizarea și funcționarea a mai multor programe de studii, precum: limbă și literatură maghiară (nivel licență), studii de lingvistică și literatură maghiară (nivel master), studii de hungarologie (nivel doctorat).

chart_icon

9 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

35 Courses

Cadre didactice

Conf. univ. dr. Emese-Éva FAZAKAS

Domenii de cercetare:

 • istoria limbii
 • lingvistică cognitivă

Prezentare

Principala mea preocupare ștințifică este studiul diacronic al limbii maghiare cu metode cognitive și interdisciplinare. Cele mai importante cercetări am realizat prin analiza schimbărilor semantice survenite în sistemul verbelor prefixate în limba maghiară (A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj; A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Cluj). Deasemenea sunt recunoscătoare că am putut fi redactoarul șef al ultimelor două volume unui foarte important dicționar istoric (Erdélyi magyar szótörténeti tár) a cărui prim volum a apărut în 1985 având ca editor șef pe unul dintre cei mai proeminenți lingviști ai vremii Attila Szabó T. Deasemenea am primit mai multe premii pentru redactarea acestei opere (în 2005 premiul Anul Editorial Clujean acordat de Biblioteca Octavian Goga, Cluj; În 2015 și 2008 premiul Kiváló Magyar Szótár acordat pentru cel mai bun dicţionar de către Academia Maghiară de Ştiinţe. În 2010 premiul „Mikó Imre” acordat de Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) pentru activitatea ştiinţifică. În 2002 împreună cu membrii cercetători, redactori a Dicţionarului Istoric al Lexicului Maghiar din Transilvania premiul Republicii Ungare acordat pentru activitatea ştiinţifică maghiară de peste hotare). Acum pregătesc un indice la această operă monumentală.

O altă preocupare a mea este predarea limbii maghiare ca limbă străină mai ales pentru români. Acum lucrez la un manual de limba maghiară pentru români.

Cele mai importante publicaţii

 1. 2007 Fazakas Emese A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. – pp. 280 – ISBN 978-973-8231-70-2
 2. 2008 Fazakas Emese: A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. – pp. 227 – ISBN 978-973-88620-3-6
 3. 2009 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – editors: András Zselyke, Daly Ágnes, Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Szabó György, T. Szabó Csilla, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. Te–Var. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár – pp. 1210 – ISBN 978-973-8231-82-5
 4. 2010 Fazakas Emese: La structure sémantique de la relation át. Études Finno-Ougriennes, Paris, pp. 235–269.
 5. 2013 – Fazakas Emese Dificultăţi în redactarea dicţionarelor bilingve de specialitate. In: Munteanu, Sonia – Bretan, Bianca (ed.): Diversitate culturală şi limbaje de specialitate – mize şi perspective. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj. pp. 307–316. (CNCS B) ISBN 978-606-17-0360-9
 6. 2014 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – szerkesztőtársak: Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, T. Szabó Csilla, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIV. Vas–Zs. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár – pp. 798 – ISBN 978-606-8178-82-0
 7. 2014 Fazakas Emese – A mentegetőző formulák használata az erdélyi régiségben. In: Fazakas Emese, Juhász Dezső, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála (szerk.): Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, Románia. 2011. augusztus 22–27. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest–Kolozsvár. ISBN 978-963-284-529-6
 8. 2015 Fazakas Emese A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-83-9 – pp. 407
 9. 2015 Fazakas Emese Hangalaki összecsengés és jelentésváltozás. In: Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 88–102. ISBN 978-606-739-023-0
 10. 2015 Fazakas Emese Relaţia BENT–KINT ’interior-exterior’ reflectată în funcţiile abstracte ale verbelor prefixate în limba maghiară – Analiză diacronică şi cognitivă. In: Mocanu, N. (ed.): Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani. Editura Scriptor și Argonaut, Cluj. pp. 249–62. ISBN 978-973-109-519-6 (Argonaut); 978-606-8539-06-5 (Scriptor)
 11. 2016 Fazakas Emese Phenomena of Linguistic Interference in Old Hungarian Texts. Acta Universitatea Sapientiae, European and Regional Studies 9: 95 – 108. (De Gruyter) https://www.degruyter.com/view/j/auseur.2016.9.issue-1/auseur-2016-0013/auseur-2016-0013.xml

Discipline predate

 • licență: Istoria limbii maghiare I–II; Lingvistică cognitivă; Academic writing;
 • curs facultativ oferit pentru universitate: Maghiară facultativ (4 semestre);
 • master: Maghiara ca limbă străină; Istoria lingvisticii.

Lect. univ. Bálint Huszthy

lector Ungaria

Domenii de cercetare:

 • fonetică
 • fonologie
 • morfologie
 • dialectologie maghiară și a limbilor romanice

Prezentare

My main research interests include experimental phonetics and theoretical phonology but I am also interested in synchronic morphology; moreover, in Hungarian and Romance dialectology. During my PhD studies I investigated about the singular laryngeal phonology of Italian (title of dissertation: How can Italian phonology lack voice assimilation?), in fact, voice assimilation is absent from Italian, unlike from other Romance languages (and voice languages in general). My favourite research field is Foreign Accent Analysis, that is, how can be reanalysed the synchronic phonology of the speakers’ mother tongue through the pronunciation of foreign languages?

Cele mai importante publicații

 1. Huszthy, Bálint (2013). L’accento straniero degli italiani: Esiste un “accento italiano” comune? Verbum Analecta Neolatina 14/1–2, pp. 167–181.
 2. Huszthy, Bálint (2014). Accento italiano: Il ruolo della struttura sillabica. In: Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Filipin Županović, Vinko Kovačić (szerk.) Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.). Zagreb: FF Press, pp. 299–308.
 3. Huszthy, Bálint (2015). Conservatività come caratteristica fonologica in sincronia: Geminazione preconsonantica in italiano meridionale. Verbum Analecta Neolatina 16/1–2, pp. 243–262.
 4. Huszthy, Bálint (2016a). Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. In: Katalin É. Kiss, Attila Hegedűs, Lilla Pintér (eds.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, Piliscsaba: Szent István Társulat, pp. 66–96.
 5. Huszthy, Bálint (2016b). Cappuccinóba completát? A mássalhangzóhossz magyar aszimmetriái idegen szavakban. In: Csaba Szilágyi et al. (eds.) Studia Varia Tanulmánykötet, Budapest: PPKE BTK, pp. 121–141.
 6. Huszthy, Bálint (2016c). Italian as a voice language without voice assimilation. In: Kate Bellamy, Elena Karvovskaya, George Saad (eds.) ConSOLE XXIV: Proceedings of the 24th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe. Leiden: Leiden University Centre for Linguistics, pp. 428–452.
 7. Huszthy, Bálint (2016d). Intrighi macabri: Alla scoperta dell’accento ungherese nel parlare l’italiano. Verbum Analecta Neolatina 17/1–2, pp. 149–194.
 8. Huszthy, Bálint (2016e). Arguments against the heterosyllabicity of /sC/ clusters in Italian phonology. In: Ludmila Veselovská, Jeffrey K. Parrott, Markéta Janebová (eds.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Olomouc: Palacký University, pp. 74–85.
 9. Huszthy, Bálint (2016f). Újraelemezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül? In: Zsuzsanna Gécseg (ed.) LingDok 15: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, pp. 95–115.
 10. Huszthy, Bálint (2017a). Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Noémi Nagy, István Tóbi (eds.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája, Pécs: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, pp. 82–91.
 11. Huszthy, Bálint (2017b). Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: Zsuzsanna Gécseg (ed.) LingDok 16: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, pp. 41–64.
 12. Huszthy, Bálint (2017c). The “untamed” /s/ of Italian dialects: An overview of the singular behaviour of Italo-Romance sibilants. Verbum Analecta Neolatina 18/1–2, pp. 191–216.
 13. Huszthy, Bálint (2018). “We wagliù!” A synchronic morpho-phono-syntactic approach to the Neapolitan vocative. In: Annamaria Chilà, Alessandro De Angelis (eds.) Capitoli di morfosintassi delle varietà romanze d’Italia: Teoria e dati empirici. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, pp. 237–253.
 14. Balogné Bérces, Katalin, Huszthy Bálint (2018). Laryngeal relativism predicts Italian. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting 4, pp. 153–177.
 15. Huszthy, Bálint (in press). Az idegen akcentus elméleti előnyei. In: Péter Siptár (ed.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXI. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Discipline predate

Fonetică
Semiotică și științele limbajului
Redactarea lucrării de licență, ortografie și ortoepie
Textologie

Conf. univ. dr. Edit KÁDÁR

Domenii de cercetare:

 • sintaxa predicaţiei nominale
 • construcţii cu verbul ’a fi’ şi verbul copulativ
 • construcţiile expresiilor atmosferice; sintaxa, sistemul aspectual şi temporal al graiului maghiar din Moldova
 • valorificarea datelor din dialectologie în cercetările diacronice
 • contacte lingvistice la nivelul morfologic şi sintactic
 • metodele şi conţinuturile educaţiei lingvistice în învăţământul preuniversitar

Prezentare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis ex tincidunt, ullamcorper sem a, consectetur nulla. Aenean porttitor, ante a sagittis feugiat, ligula dolor volutpat libero, a venenatis leo lorem vel mauris. Duis dui libero, commodo sit amet justo at, convallis consectetur lectus. Proin mollis, massa sit amet mollis consectetur, diam urna interdum nulla, in placerat nibh risus at mi. Curabitur et ante enim. Cras ac gravida augue, ac elementum sem. Nullam id ipsum vitae orci euismod varius quis ut arcu. Pellentesque volutpat quis tellus quis pellentesque. Sed nunc risus, tristique vitae bibendum sed, viverra non orci. In rutrum metus sapien, sed venenatis tellus varius mattis. Suspendisse aliquet nulla lacus, in porta ex aliquam eget. Praesent non nisl porta, imperdiet mauris sit amet, maximus lacus. Donec interdum sapien eu dignissim tempor. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam viverra eu tellus sed lobortis.

Cele mai importante publicaţii

 1. A kopula és a nominális mondatok a magyarban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.
 2. Environmental copula constructions in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 2011/4: 417–447. http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/ALing.58.2011.4.3
 3. Kádár Edit – Németh Boglárka: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 2015. 142–170. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/13367/file/Nyelvelm%C3%A9let%20%C3%A9s%20dialektol%C3%B3gia%203%20SzIT.pdf
 4. Edith Kádár – Boglárka Németh: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system Philobiblon 15 (2010): 194–225. https://www.philobiblon.ro/ro/articol/role-predicative-participle-construction-csango-tense-aspect-system
 5. Adverbial versus adjectival constructions with BE and the category Adv. In: É. Kiss Katalin (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Mouton de Gruyter. Berlin–New York, 2009. 171–195. http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/adv/AdvCh7.pdf
 6. Diskurzusfunkció és határozottság. A határozott névelő disztribúciója és a referenciális azonosíthatóság grammatikai stratégiái egy archaikus nyelvjárásban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015): 201–218.
 7. Bartalis Boróka – Kádár Edit – Tamás Adél: Feladatbank a anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017.
 8. A magyar nyelv tantárgy tartalma és oktatása a romániai oktatásszabályozási keretben. (Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről 62.) Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet), Cluj-Napoca (Kolozsvár), 2016. http://ispmn.gov.ro/uploads/WP%2062%2026-09.pdf
 9. Kádár Edith – Peredy Márta: Discourse meets grammar. Acta Linguistica Hungarica 2014/2: 153–176. http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/ALing.61.2014.2.2

Discipline predate

 • Sintaxă I-II.
 • Morfologie
 • Lingvistica modernă aplicată în didactica limbii materne
 • Didactica limbii materne în condiţii speciale

Lect. univ. dr. Boglárka-Noémi NÉMETH

Domenii de cercetare:

 • semantică
 • pragmatică
 • morfo-pragmatică

Prezentare

Domeniile mele de cercetare sunt semantica și pragmatica, mai precis fenomenele legate de aspecto-temporalitate; sistemul aspecto-temporal al limbii maghiare; participiul rezultativ-predicativ în limba maghiară; aspectul static; sistemul aspecto-temporal al dialectului maghiar din Moldova; fenomenele legate de cuvintele compuse în limba maghiară; fenomenele problematice în domeniul morfologiei evaluative și al morfopragmaticii, etc.

Cele mai importante publicaţii

Studii

 1. A habituális és egzisztenciális nézőponti aspektusok és szituációs aspektust befolyásoló szerepük. NyIrK LVII/2. 2013, 151−8.
 2. Minden vízbe mártott test… A habitualitás és a generikusság a magyar aspektusrendszerben – egy ketszintű aspektuselméleti megközelítes. In Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. EME, Kolozsvár, 2013, 353–62.
 3. An outline of an asymmetric two-component theory of aspect. Acta Linguistica Hungarica 59/3. 2012, 303–38.
 4. Az állapotok aspektuális kategóriájáról. Magyar Nyelv 107/4. 2011, 428–52.

Coautor studii

 1. Vagy valami, vagy megy valahova. Az aspektuskutatás pszicholingvisztikai eredményeiről. Korunk 27/4. 2016, 67–75.
 2. − Kiefer Ferenc: Hungarian. In Nicola Grandi, Livia Kortvelyessy (szerk.): Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, 227–37.
 3. – Kádár Edit: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. In É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3., Szent István Társulat, Budapest/Piliscsaba, 2015, 142–70.
 4. — Kiefer Ferenc: Evaluatív jelentésű képzők a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 110. 2014, 251−8.
 5. ‒ Kiefer Ferenc: Amikor az igekötő nem telicizál. Nyelvtudományi Közlemények 108. 2012, 267−73.
 6. – Kádár Edit: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system. Philobiblon XV. 2010, 194–225.
 7. – Kádár Edit: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben. In É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia, PPTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2009, 189–210.

Volume

 1. Az aspektus a magyar nyelvben – különös tekintettel a statikusságra, Tinta Kiadó, Budapest, 2012.
 2. Aspect and stativity in Hungarian. From general principles to language specific phenomena. EME, Kolozsvár, 2012.

Discipline predate

 • Lingvistică normativă – curs practic
 • Lingvistică antropologică
 • Pragmatică (master)

Lect. univ. Katalin SÁNDOR

Domenii de cercetare:

 • Intermedialitatea filmului și a literaturii
 • Intermediality studies, cultural studies
 • Cinemaul românesc contemporan
 • Cinemaul maghiar contemporan

Prezentare

Cele mai importante publicaţii

Carte 

 1. Nyugtalanító írás/képek. A vizuális költészet intermedialitásáról. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület.

 

Studii, capitole

 1. Trauma, Memorialization and Intermediality in Jasmila Žbanić’s For Those Who Can Tell No Tales. In Ágnes Pethő (ed.): Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema. Edinburgh University Press, Edinburgh. 147–162.
 2. Filming the Camera: Reflexivity and Reenactment in Lucian Pintilie’s Reconstruction (1969) and Niki and Flo (2003). In Christina Stojanova (ed.): The New Romanian Cinema. Edinburgh University Press. 80–92.
 3. Nem egészen privát. Intermedialitás és teatralitás Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című filmjében. Korunk, no. 6. 60–67.
 4. Intermedialitás. In Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás –Tamás Ábel: Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018. 283–287. coauthor: Dánél Mónika.
 5. The Polaroid and the Cross. Media-Reflexivity and Allegorical Figurations in Lucian Pintilie’s The Oak (1992). Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, Vol. 12: 45−67.
 6. Átlépett és hordozott határok kortárs román filmekben. (Crossed and Carried Borders in Contemporary Romanian Films) Metropolis. Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. 2. sz. 60–72.
 7. Corporeality and Otherness in the Cinematic Heterotopias of Szabolcs Hajdu’s Bibliothèque Pascal. Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media. vol. 12, issue 2.79–92.
 8. ‘Own Deaths’ − Figures of the Sensable in Péter Nádas’s Book ans Péter Fogács’s Film. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, vol. 8. 21−40.
 9. Könyvbe ékelt képek, hangok. A Tirami sù. Két monológ – Tanger című kötet médiumköziségéről. In Berszán István (ed.): A változás kultúrája – régiók és mozgásterek. Editura Egyetemi Műhely, Cluj-Napoca, 2013. 89–98.
 10. The ‘Other Spaces’ of Exile in Dubravka Ugrešić’s The Museum of Unconditional Surrender. In Judit Pieldner – Zsuzsanna Ajtony (ed.): The Discourses of Space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. 226–234.
 11. The ‘Other Spaces’ of Exile in Dubravka Ugrešić’s The Museum of Unconditional Surrender. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, vol. 4. no. 1. 224–232.
 12. „Wo bin ich?” Az emigráció heterotópiái Dubravka Ugrešić A feltétel nélküli kapituláció múzeuma című regényében. Ex-Symposion, 2012/79. 49–53.
 13. Photo/graphic Traces in Dubravka Ugresic’s The Museum of Unconditional Surrender. In Lars Elleström (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality. Palgrave Macmillan, 2010. 187–199.

Discipline predate

Studii de licență

 • Stilistică și intermedialitate
 • Film și comparatistică
 • Proză (contemporană) și film

Studii de masterat

 • Comunicare și intermedialitate

Lect. univ. dr. Borbála ZSEMLYEI

Domenii de cercetare:

 • istoria limbii
 • sociolingvistică diacronică
 • pragmatică diacronică

Prezentare

Activitatea mea de cercetare se axează pe două linii distincte: în cadrul istoriei limbii mă ocup de limba veche din Transilvania, pe de altă parte împreună cu cercetători de la Universitatea Sapientia, monitorizăm media electronică maghiară din România.

Analizarea limbii vechi din Transilvania a rezultat din faptul că am participat la editarea Dicționarului istoric al limbii maghiare din Transilvania în calitate de editor. Rezultatul acestuia a fost disertația de doctorat, care a apărut în 2011 la Editura Asociația Muzeului Ardelean cu titlul Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben. Cu acest subiect mă ocup în continuare, rezultatele noi fiind prezentate la cenferințe și în studii.

Monitorizarea mediei electronice maghiare din România a început în 2010. Studiile realizate în fiecare an pe baza materialului adunat sunt cuprinse în volume de studii apărute la Editura Abel (ex. Analitikus szerkezetek a romániai magyar elektronikus médiában).

Succesul în activitatea pedagogică este arătat de numărul mare de student care aleg să-și scrie lucrările de diplomă din temele sugerate de mine.

Cele mai importante publicaţii

 1. Zsemlyei Borbála Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011.
 2. Zsemlyei Borbála 2015. Language Use in the Hungarian Electronic Media in Romania. In: Judith Kesserű Némethy (szerk.). 21st Century Hungarian Language Survival in Transylvania. Helena History Press, Reno, NV USA, 297–347.
 3. The Complete Thesaurus of the Old Hungarian    Language in Transylvania. In: Acta Universitatis Sapientiae. Philologica. Vol. 6, Nr. 3, 2014. 285–295.
 4. Zsemlyei Borbála – Fazakas Noémi 2014. A magyar nyelvi norma erdélyi alakulása a sztenderdizálás és a nyelvi tervezés felől. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvi norma és nyelvhasználati sajátosságok a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2014. 11–23.
 5. Analitikus szerkezetek a romániai magyar elektronikus médiában. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvi norma és nyelvhasználati sajátosságok a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2014. 83–93.
 6. Toldaléktévesztések a romániai magyar elektronikus médiában. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvhasználat a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel – Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2013. 56–73.
 7. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2014. XIV. szerkesztő
 8. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2009. XIII.szerkesztő
 9. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2005. XII.szerkesztő
 10. Fazakas Emese, Juhász Dezső, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála (szerk.) 2013. Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. Budapest — Kolozsvár.

Discipline predate

 • Fonetică
 • Istoria limbii
 • Pragmatică
 • Sintaxă
 • Morfologie
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy