În cadrul Facultății de Litere, Catedra de Filologie slavă (azi Departamentul de limbi și literaturi slave) are o îndelungată tradiție. Înființată în 1919, odată cu Universitatea Română din Cluj, Catedra a avut la conducerea sa profesori iluștri precum Iosif Popovici (1919-1928), Theodor Capidan (1928-1931) şi academicianul Emil Petrovici (1931-1968), care, prin activitatea lor excepțională, i-au impregnat un spirit aparte.
După cel de-Al Doilea Război Mondial, numărul membrilor Catedrei a crescut considerabil, fapt ce a impus reorganizarea acesteia. Astfel, au fost create trei secţiuni: Catedra de limba rusă (condusă, pe rând, de conf. dr. N. Kuzneţov şi lectorii L. Lukács şi K. Pasternak), Catedra de literatură rusă (condusă de lector dr. A. Leviţki şi conf. dr. M. Croitoru) şi Catedra de limbi slave (condusă de acad. E. Petrovici şi conf. dr. I. Pătruţ)…more

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Lect. univ. dr. Balázs Katalin

Departamentul de Limbi și Literaturi Slave

Domenii de interes:

 • Frazeologia, vocabularul, gramatica limbii ruse
 • Metodica predării limbii ruse ca limbă străină
 • Problemele interferenței lingvistice

Prezentare

Preocupările mele în domeniul activității de cercetare se îndreaptă, în esență, spre frazeologia, vocabularul, gramatica limbii ruse, spre metodica predării limbii ruse ca limbă străină (РКИ), spre problemele interferenței lingvistice. Am publicat cartea Curs practic de limba rusă (1998); articole din domeniul frazeologiei limbilor rusă, română, maghiară, care abordează probleme precum traducerea frazeologismelor, locul și rolul lor în cadrul cursurilor teoretice și practice de limbă rusă; articole despre practica traducerii, bilingvism, contacte lingvistice.
Teza mea de doctorat cu titlul Frazeologia limbii ruse și reflectarea acesteia în opera lui Vasili Șukșin (2004) prezintă originea și trăsăturile frazeologismelor limbii ruse, scoțând în evidență exprimarea intelectului, a unor stări emoționale în limba analizată, precum și particularitățile de folosire a acestor unități în creația literară a lui Vasili Șukșin.
Din anul 2008 – când am fost numită șef de catedră interimar – până în prezent, sunt director al Departamentului de limbi și literaturi slave în cadrul Facultății de Litere, UBB.

Publicații

Am coordonat și am editat 8 volume (7 în colaborare): Studii de limbă, literatură și metodică (volumele XIII, XIV – 2010, 2017); Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea (vol.1-6, 2012-2017). Începând din 2008, am coordonat și am participat la organizarea anuală a edițiilor manifestării cultural-științifice „Zilele culturii slave”.

Cursuri

În cadrul Departamentului de limbi și literature slave, activitatea mea didactică se concretizează prin predarea cursurilor teoretice de Limbă rusă contemporană (lexicologie, frazeologie, morfologie), Interferențe lingvistice și a cursurilor practice de conversații, traduceri-retroversiuni.

Conf. univ. dr. Diana Tetean

Departamentul de Limbi și Literaturi Slave

Domenii de interes:

 • Literatură rusă
 • Limba rusă
 • Cultură și civilizație slavă

Biography

Predau cursuri de Literatură rusă a secolului al XX-lea și Literatura rusă aсtuală, precum și Literatură rusă din a II-a jumătate și sfârşitul sec. al XIX-lea. Am publicat articole despre operele scriitorilor din această perioadă, fiind interesată în mod special de modernism și creația lui Vladimir V. Nabokov, Boris L.Pastenak, Anton P. Cehov.
Am publicat volumul Simboluri dominante în opera lui Vladimir Nabokov (Editura Atos, Bucureşti, 2000) în care am analizat simbolurile raiului pierdut, al nimfetei, grădinii, fluturelui, oglinzii, ochiului, privite ca veritabile jaloane în înțelegerea complicatului labirint al codurilor și limbajelor literare ce stau la baza creației nabokoviene.
Predau și cursuri de Cultură şi civilizaţie slavă și Cursuri practice de Limba rusă și Limba rusă în afaceri, publicând mai multe manuale de Limba rusă și dicționare (Dicţionar tematic poliglot, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2002 (în colaborare); Dicţionar rus-român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003; Dicţionar de omonime, Editura Kullusys, Bucureşti, 2011).
Am organizat în 2004 prima conferință internațională la Departamentul de Limbi și Literaturi slave, dedicată lui A.P.Cehov. Lucrările ei au fost publicate în vol. Tradiţie şi modernitate în opera lui A.P.Cehov (Ed.Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005). Am participat la organizarea de conferințe internaționale. Am participat cu comunicări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane internaţionale (Ljubljana, Bratislava, Preşov, Minsk, Kiev, Novi Sad, București, Iași, Cluj-Napoca) şi naţionale.
Interesul pentru traduceri s-a materializat în volumele Țiganca, de Vladimir I. Dal, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016; Problema transilvană. Disputa teritorială româno maghiară şi URSS 1940 1946. Documente din arhivele ruseşti, Cluj-Napoca, Eikon, 2014, (în colaborare); Din culisele luptelor pentru Ardeal de T.M.Islamov, T.A. Pokivailova, (în colab.) Cluj-Napoca, Eikon, 2003.

Conf. univ. dr. Ioan Herbil

Departamentul de Limbi și Literaturi Slave

Domenii de interes:

 • Limba ucraineană contemporană
 • Istoria limbii ucrainene
 • Dialectologie

Biography

Sunt responsabilul Specializării Limba și literatura ucraineană din cadrul Departamentului de Limbi și literaturi slave al Facultății de litere UBB.
Lucrarea mea de doctorat, Monografia dialectală a localităţilor Rona de Sus, Crăciuneşti şi Lunca la Tisa (jud. Maramureş), a fost susținută în ianuarie 2009, obţinând calificativul Foarte bine şi distincţia Magna cum laude. Aceasta constituie o analiză exhaustivă atât a limbii vorbite de către ucrainenii de aici, cât şi a onomasticii lor, având la bază materialul dialectal şi onomastic cules de mine.
Am participat la organizarea de simpozioane științifice internaționale derulate la Departamentul de Limbi și literaturi slave, ca, de exemplu: „Limba şi literatura ucraineană. Un deceniu de existenţă la Facultatea de litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca“ (2010); „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea” (în 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Publications

Am fost tehnoredactor, co-editor și redactor la numerose volume, dintre care amintesc: Studii de limbă, literatură şi metodică (în 2005, 2010); Actele simpozionului «Direcţii şi perspective ale slavisticii din România», 15-16 iunie 2006, Evropejskaja slavistika segodn’a (Slavistica europeană astăzi) (2007); Cultura ucraineană contemporană între canonul tradiţional şi noile paradigme de reafirmare (2010); Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea” (în 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Teatru (de Mihai Hafia Traista, Editura RCR Editorial, București, 2016).
Am publicat numerose studii și articole legate în special de dialectologie, istoria limbii, toponimie antoponimie. Sunt co-autor la volumele: Ghid de conversaţie român-ucrainean (primul în România) și Andrei Şaguna: Corespondenţa I/2.
În prezent, lucrez asupra volumului dedicat graiurilor și toponimiei ucrainenilor din Maramureș.

Teaching

Domeniul meu de activitate didactică constă în predarea de cursuri de limbă ucraineană contemporană (fonetică, lexicologie, morfologie și cursuri practice), dialectologie ucraineană, istoria limbii ucrainene şi onomastică, iar cel de cercetare – dialectologie ucraineană, istoria limbii ucrainene, toponimie, antroponimie etc.

Lect. univ. dr. Mihaela Herbil

Departamentul de Limbi și Literaturi Slave

Domenii de interes:

 • Literatura ucraineană
 • Cultura și literatura slavă
 • Limba ucraineană

Biography

Teza mea de doctorat, Limba și stilul în opera lui N. V. Gogol, tratează din punct de vedere lingvistic și literar creația scriitorului rus de origine ucraineană. Pe lângă activitatea didactică, am participat la organizarea de simpozioane derulate de Departamentul de Limbi și literaturi slave, ca, de exemplu, Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea, și la proiecte strategice din cadrul Facultății de Litere – UBB.

Publications

Printre publicațiile mele, un loc de seamă îl ocupă Ghidul român-ucrainean, prima lucrare de acest gen din România, realizată în colaborare. În prezent, lucrez asupra editării unui curs de literatură ucraineană.

Teaching

Domeniul meu de activitate în cadrul Specializării Limba și literatura ucraineană (Departamentul de limbi și literaturi slave) este legat, în principal, de literatura ucraineană, mai exact, de cultura și literatura slavă veche, literatura ucrainenană a secolelor XIII-XX și cea actuală, cât și de limba ucraineană, norma mea cuprinzând și cursuri practice de limbă ucraineană.

Lect. univ. dr. Sanda Misirianțu

Departamentul de Limbi și Literaturi Slave

Domenii de interes:

 • Limba rusă contemporană
 • Traduceri literare

Biography

Preocupările mele profesionale vizează limba rusă contemporană, sub aspect teoretic (lexicologie, morfologie, sintaxă) și practic (utilizarea limbii). Un al doilea interes profesional constant se leagă de domeniul traducerilor literare. Aceste sfere de interes sunt în directă legătură cu cursurile teoretice și practice pe care le predau: Limba rusă contemporană (Sintaxă), Teoria și practica traducerii, Gramatică, Traduceri. Retroversiuni, Conversații.

Lect. univ. dr. Judit Bartalis

Departamentul de Limbi și Literturi Slave

Domenii de interes:

 • Limba și literatura rusă
 • Cinematografia rusă

Biography

În cadrul secției de Limba și Literatura Rusă, predau Limba rusă contemporană-Fonetică, Cultură și literatură rusă veche, Literatura rusă (secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea), Stilistică aplicată, Conversații (curs practic) și Limba rusă pentru studenții altor facultăți ale UBB. Conduc Centrul Cultural Rus al UBB.
Prin disciplinele predate urmăresc introducerea studenților încă de la primele etape ale studierii limbii ruse în atmosfera textelor originale ale operelor literaturii ruse, dezvoltarea simultană la studenți și cursanți ale tuturor competențelor lingvistice.
Sunt pasionată de arta rusească, îndeosebi de cinematografia rusă. Prezentând filme de referință ale acestei cinematografii, încerc să formez la studenți și cursanți o imagine cât mai completă despre Rusia de azi și trecutul ei istoric.
În ultma vreme m-am implicat în câteva proiecte de istorie orală, vizând relațiile dintre țările și popoarele noastre.

Publications

Teaching

Lect. univ. dr. Cristina Silaghi

Departamentul de Limbi și Literaturi Slave

Domenii de interes:

 • Limba rusă
 • Limba ucraineană
 • Cultură şi civilizație slavă

Biography

Lucrez in domeniul filologiei slave, în sfera mea de interes intrând probleme legate de limba rusă, limba ucraineană, cultura și civilizația slavă, mecanismul interferenței lingvistice.
Teza mea de doctorat cu titlul Interferențe lingvistice româno-ucrainene în Maramureș reflectă interesul meu față de dialectologie. Lucrarea prezintă particularitățile graiului ucrainean din localitatea mea natală, reliefând particularitățile fonetice, gramaticale și lexicale ale acestuia, dar și modificările pe care le-a suferit graiul sub influența limbii române, datorită condițiilor specifice de evoluție divergentă.
Am publicat cursul practic Limba rusă – de la teorie la practică (Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015), care include prezentarea principalelor noțiuni legate de substantiv, adjectiv, verb, însoțite de exerciții.

Publications

1. Manifestări ale interferenţei româno-ucrainene (pe materialul graiului ucrainean din localitatea Ruscova, jud. Maramureş, România), în Naukova spadšcina profesora S. V. Semčinskogo i sučasna filologija, Kiev, 2001, vol. I, p. 145 – 149.
2. Некоторые особенности языковой интерференции при изучении русского языка румынскими студентами / Câteva particularităţi ale interferenţei lingvistice în studierea limbii ruse de către studenţii români – în volumul celui de-al IX-lea Simpozion internaţional MAPREAL ’06 – Probleme teoretice şi metodologice ale limbii ruse ca limbă străină. Noile tehnologii informaţionale în lingvistică şi metodică, desfăşurat în perioada 5-8 aprilie 2006, în Veliko-Tîrnovo, Bulgaria, p. 517-518.
3. În legătură cu factorii care condiţionează procesul contactului lingvistic – în volumul celei de-a doua conferinţe internaţionale Naukova spadšcina profesora S. V. Semčinskogo i sučasna filologija, mai 2006, Universitatea din Kiev, Ucraina, p.134-140.
4. В связи с источниками лексического заимствования в украинском говоре / În legătură cu sursele împrumutului lexical într-un grai ucrainean , în volumul U chistogo istochnika rodnogo jazyka, sub redacţia prof. E.V. Brysina, Editura Universitatii Pedagogice de Stat din Volgograd „Peremena”, Federația Rusă, 2008, p. 295-298.
5. Синтаксические особенности украинского говора , în vol. Russkaja dialektologia: traditsionnye podchody i inovatsionnye technologiji., sub redacţia prof. E.V. Brysina, Volgograd- Federaţia Rusă, 2012, Ed. Peremena, p. 97–100.

Teaching

Activitatea mea didactică presupune susținerea de cursuri practice de limba rusă și limba ucraineană, cursuri teoretice precum Limba ucraineană contemporană (Sintaxă), Relații lingvistice româno-ucrainene.

Lector de limbă polonă dr. Małgorzata Tomaszkiewicz

Departamentul de Limbi și Literaturi Slave

Domenii de interes:

 • Limba și cultura poloneză
 • Antropologia culturală

Biography

Predau limba polonă contemporană, la nivel începător, intermediar şi avansat. În timpul orelor folosesc cele mai recente materiale pentru predarea limbii polone ca limbă străină, editate în Polonia, precum şi o serie de suporturi de curs / materiale suplimentare, pregătite de mine special pentru studenţii români. Am o experienţă de mai mulţi ani în predarea limbii polone românilor, maghiarilor, germanilor şi altora. În timpul orelor pun accentul, în special, pe comunicare, dezvoltând la studenţi competențele comunicative în limba polonă, de a se regăsi în diverse situaţii cotidiene.
Prin organizarea în cadrul Centrului de limbă şi cultură poloneză al UBB a mai multor evenimente şi proiecte educaţionale şi culturale legate de Polonia, le prezint studenţilor diferite aspecte din istoria, geografia, cultura şi viaţă cotidiană / socială a Poloniei, ca o parte a cursurilor practice de limbă polonă. Este vorba printre altele de vizionări de filme poloneze sau celebrarea tradiţiilor poloneze de Ziua Sfântului Andrei, Ajunul Crăciunului sau Paştelui. Aceste evenimente sunt pentru studenţii care studiază limba polonă şi o oportunitate de a intra în contact cu polonezii care locuiesc în Cluj.
În afară activității mele didactice şi culturale legate de limba polonă şi de Polonia, mă ocup de cercetarea științifică în domeniul antropologiei culturale. Mă interesează, în special, problematica migrațiilor internaționale şi a minorităților naționale şi etnice din România.
În cadrul tezei mele de doctorat, mă ocup de problema emigrării saşilor transilvăneni din România în Republica Federală Germania, văzută din perspectiva microsocială, adică prin prisma membrilor comunităţii săseşti. În anii 2009-2016, am realizat o serie de cercetări calitative pe teren în Transilvania şi în sudul Germaniei, care aveau ca scop efectuarea mai multor interviuri narative şi de profunzime cu diferiţi reprezentanţi ai comunităţilor săseşti la domiciliul lor actual, precum și observaţia participativă a funcţionării acestor comunităţi. Ca rezultat al cercetării respective, am cules un amplu material de date empirice, care arată tot spectrul de aspecte legate de problema emigrării saşilor transilvăneni în România şi din România. Datele empirice sunt în momentul de față sistematizate şi supuse de către mine unei analize aprofundate.

Publications

Teaching

Predau limba polonă contemporană, la nivel începător, intermediar şi avansat.

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy