Director: Conf. dr. Renata Georgescu

Această pagină conține o prezentare generală a Centrului pentru Industriile Limbii, precum şi informaţiile generale privind profilul şi istoricul acestuia. Pentru informaţiile actualizate privind activităţile şi funcţionarea CIL, click  aici

Descriere

Centrul de cercetare pentru industriile limbii (CIL): traductologie, terminologie, interpretare de conferinţă şi inginerie lingvistică, înfiinţat prin Decizia Senatului UBB din 17 iulie 2008, preia componenta interdisciplinară şi multilingvă de cercetare aferentă axelor ce definesc profilul specializării universitare LMA, desfăşoară activităţi specifice acestui domeniu distinct de studii şi oferă, prin obiectivele şi misiunea sa, cadrul propice desfăşurării programelor şi proiectelor de cercetare asumate în parteneriatele naţionale şi internaţionale de profil LMA.

Programul de cercetare elaborat îl continuă pe acela al specializării universitare europene LEA, respectă principiile Cartei ANLEA la care LMA a aderat (2005) şi are la bază articularea componentei lingvistice în jurul unui program de studii şi cercetări cu caracter teoretic şi practic interdisciplinar: studiul aprofundat al limbilor străine, lingvistică aplicată, gramatică normativă, lexicologie, tipologia discursurilor, retorică, traducere generală şi specializată, studii culturale, mediere lingvistică şi culturală, tehnici de comunicare profesională multilingvă, asociate unui larg pachet de discipline de specialitate reprezentând domeniile de aplicaţie ale profilului: informatică, multimedia, tehnica documentării/informării, economie, gestiune, marketing, comerţ internaţional, drept public şi privat, relaţii cu publicul, contabilitate.

Din de vedere cognitiv, CIL/LMA nu doar îşi asumă, ci şi promovează, prin echipa de cadre didactice și de cercetare cu care colaborează, cunoașterea interdisciplinară în serviciul comunicării şi al medierii lingvistice plurilingve la cel mai înalt nivel. Prin programul său, CIL promovează politica partenerilor săi instituționali la nivel european, Comisia Europeană şi Parlamentul European, referitoare la multilingvism, preluând și dezvoltând tematici predilecte de cercetare din aria specifică învățământului promovat de consorțiul profesional AILEA (Association Internationale des Langues Étrangères Appliquées).

Încadrarea programului în preocupările şi tendinţele în domeniu pe plan mondial rezultă din tematicile proiectelor şi afilierilor internaţionale de tip consoţiu, reţea de cercetare, parteneriat multiplu. O sumară trecere în revistă a proiectelor naţionale şi internaţionale derulate încă de la înființare în cadrul CIL/LMA evidenţiază faptul că acestea deservesc eminamente domeniul de studii şi cercetări aferente specializării universitare proprii:

 • PROMULTILINGVAComunicare profesională multilingvă prin simulare globală (director conf. dr. Mihaela Toader) grant CNCSIS. Director de grant – Conf. dr. Mihaela Toader.
 • PRO-MULTILINGUA – proiect de transfer de inovaţie şi cercetare internaţională în domeniul comunicării internaţionale plurilingve. În parteneriat cu Universitatea din Hasselt, Belgia, Universitatea din Viena, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj. Persoană de contact şi Director de grant – Conf. dr. Mihaela Toader.
 • GRANTS FOR TRAINING IN CONFERENCE INTERPRETING 2005/2006/2007/2009 DG for Interpretation (European Commission) and Directorate for Interpretation (European Parliament). Persoană de contact şi Director de program pentru Cluj – Lect dr. Izabella Badiu. Parteneriat în SISTEM INFORMATIC PENTRU ANALIZA SINTAGMATICĂ A  TEXTELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ. FUNDAMENTARE TEORETICĂ ŞI IMPLEMENTARE, SIASTRO (director – conf. dr. Emma Morita). Proiect CEEX în domeniul industriilor limbii coordonat de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere (cu participanţi din catedrele de Lingvistică Teoretică, LMA).
 • PROIECT DE COOPERARE ÎN DOMENIUL PLURILINGVISMULUI, AL DIVERSITĂŢII CULTURALE ŞI AL RELAŢIILOR PUBLICE, Cooperare bilaterală UBB – Division economique/Haute ecole Albert Jacquard de Namur Belgique/ partener. Persoană de contact şi Director de grant – Conf. dr. Mihaela Toader. Proiect în domeniul industriilor limbii (dicţionar de relaţii publice)
 • ALLIANCE – Applied Languages and Learner Independence at Abai National Pedagogical University Centre of European Languages, 308282 EURO, TEMPUS SJEP, LINGVISTICA , Modern Languages/MILANO / ABAY – Almaty (KZ)/ LOUVAIN – Louvain (BE)/UTRECHT – Utrecht (NL)/ partener, Bruxelles (BE)/ partener, UBB Cluj (RO). Persoană de contact şi Director de program pentru România – Conf. dr. Mihaela Toader.
 • GRANT DOTARE LABORATOR MULTIFUNCŢIONAL: mediatecă/multimedia. Director de grant – Prof. dr. Mihaela Toader
 • LANQUA: Language Network for Quality Assurance http://www.lanqua.eu/ , University of Southampton (UK). Persoană de contact şi Coordonatorul subproiectului european nr. 3 – Conf. dr. Anca Greere.
 • MULTICOM:133996-LLP-1-2007-1-FR-ERASMUS-ECDSP. Director de program pentru România – Prof. dr. Ştefan Olteanu. Persoane de contact: prof. Ştefan Olteanu pentru Catedra de limba şi literatura engleză şi conf. dr. Mihaela Toader pentru LMA.
 • Lifelong Learning/MERIDIUM: 143513-2008-IT-KA2-KA2NW: Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration and Dialogue Initiative among Universities of Mediterranean) – Coordonator: Universita per Stranieri din Perugia, Italia. Coordonator pentru Cluj şi persoană de contact – conf. dr. Mihaela Toader.

Structură

Organizarea CIL/LMA se structurează în jurul axelor ce definesc direcţiile de studii şi cercetări plurilingve şi interdisciplinare ale domeniului propriu. Echipa de specialişti a catedrei de Limbi Moderne Aplicate, având în frunte timp de 13 ani pe chiar fondatoarea primei Şcoli româneşti de LMA, Rodica Baconsky, iar din 2003 pe Mihaela Toader, a promovat încă de la începuturile existenţei sale o politică de cercetare integratoare, suplă şi deschisă care a permis secţiei să impună standarde superioare atât în domeniul formării profesionale, cât şi în acela al cercetării de profil.

Astfel că, din punct de vedere interactiv CIL/LMA este o comunitate ştiinţifică mică, în care fondatoarea Şcolii româneşti LMA a creat cu ajutorul primilor săi colegi şi discipoli un nucleu de cercetare interdisciplinară şi plurilingvă cu înalte competenţe în domeniile de aplicaţie şi cu domenii de excelenţă proprie în cel puţin două sau trei limbi străine. Şi în privinţa interpretariatului de conferinţă, Şcoala LMA de la Cluj condusă de Izabella Badiu a atins deja excelenţa, situându-se astăzi în rândul elitelor europene membre ale Consorţiului EMCI  (European Masters in Conference Interpreting). Echipa CIL/LMA este omogenă, dispunând în acest moment de specialişti care acoperă toate ariile de interes ale cercetării LMA atât din punct de vedere teoretic, cât şi metodologic.

Managementul CIL/LMA privilegiază cercetarea de echipă şi valorificarea acesteia: lingvistică aplicată, industriile limbii (traductologie, traducere generală şi traducere specializată, terminologie, terminografie, localizare, subtitrare, interpetariat de conferinţă), comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală de întreprindere; asigură transfer tehnologic şi cognitiv de specialitate (lingvistică aplicată, industriile limbii, comunicare profesională multilingvă) şi training /formare continuă şi expertiză în domeniile proprii de competenţă (lingvistică aplicată, industriile limbii, comunicare profesională multilingvă); propune cultivarea talentelor şi a capacităţii de cercetare a studenţilor în programe de excelenţă care presupun un tutorat de cercetare cu contract pentru cei mai dotaţi dintre studenţi.

Experienţa de participare a studenţilor la granturile CIL va fi foarte stimulativă, întrucât programele de excelenţă care le sunt destinate le vor asigura recunoaşterea ca membri în echipele de grant, certificarea stagiilor practice în cercetare şi publicarea rezultatelor propriei cercetări în lucrări individuale, colective sau în publicaţiile catedrei.

Calitatea cercetării şi a contribuţiilor echipei la promovarea domeniului de studii propriu i-au atras acesteia afilieri profesionale internaţionale de rang înalt. Dacă în acest moment, în România, specializarea universitară în Limbi Moderne Aplicate este recunoscută ca domeniu distinct de studii, acest lucruse datorează în primul rând modului în care Şcoala înfiinţată la Cluj în 1991 a ştiut să promoveze şi să dezvolte în cei 16 ani de existenţă această formă de învăţământ de succes european, rămânând în tot acest timp, un reper naţional şi internaţional în domeniu.

Calitate

Din punctul de vedere al prestaţiei, Şcoala de Limbi Moderne Aplicate cunoaşte multiple forme de manifestare:

1. Afirmarea individuală şi în echipă pe plan ştiinţific (publicaţii, colaborări ştiinţifice:

Activitatea ştiinţifică a echipei CIL (LMA) indexată în Baza de date a Universităţii Babeş-Bolyai evidenţiază contribuţii la reviste indexate ISI, publicaţii indexate în BDI, cărţi şi articole publicate în edituri naţionale şi internaţionale recunoscute şi un număr mare de granturi naţionale şi internaţionale:

 1. Iulia Bobăilă, lect. dr., membru titular
 2. Dana Conkan (Bizuleanu), lect.dr., membru titular
 3. Adina Cornea, lect. dr., membru titular
 4. Renata Georgescu, conf. dr., membru titular, director
 5. Greere Anca, prof.habil. dr., membru titular
 6. Gabriel Marian, lect. dr., membru titular
 7. Manuela Mihaescu, lect. dr., membru titular
 8. Milonean Anamaria, dr., membru titular
 9. Diana Motoc, dr., membru titular
 10. Muthu Liana, lect. dr., membru titular
 11. Adriana Neagu, conf. dr., membru titular
 12. Alina Pelea, lect. dr., membru titular
 13. Olivia N. Petrescu, conf. dr., membru titular
 14. Cristina Varga, lect. dr., membru titular

2. Afirmarea prin calitatea formării profesionale din cadrul programelor de studii contribuie substanţial la vizibilitatea pe plan internaţional a Universităţii Babeş-Bolyai: Masteratul European de Interpretariat de Conferinţă are recunoaşterea apartenenţei la o reţea europeană ce formează elite în domeniul IC, cu grad foarte mare de inserţie în structuri instituţionale europene de cel mai înalt nivel, iar Masteratul de Traductologie-Terminologie face parte din Consorțiul european de profil. Se cuvine menționat faptul că în fiecare dintre aceste două consorții europene de profil este cooptat câte un singur masterat / țară. Departamentul de Limbi Moderne Aplicate este mândru de faptul că ambele masterate pe care le propune studenților la finalizarea ciclului de studii nivel licență sunt membre cu drepturi depline ale celor două consorții menționate, ceea ce constituie o confirmare a competenței profesionale deosebite a formatorilor LMA, atât în domeniul interpretării de conferință, cât și în cel al traductologiei-terminologiei.

Dacă în cadrul altor centre de studii greutatea o dă activitatea ştiinţifică a unei personalităţi, la CIL (LMA) afirmarea individuală întregește și potențează vizibilitatea activității întregii echipe. Activitatea de 30 de ani a echipei LMA se bucură de o foarte mare recunoaștere la nivel european. Departamentul LMA Cluj este recunoscut de partenerii instituționali din universităţile franceze şi europene membre ale Consorţiului AILEA drept  un model de promovare în Europa Centrală şi de Est a specializării universitare LMA/LEA.  De asemenea, excelența formării propuse de LMA Cluj este recunoscută și apreciată de organismele internaţionale şi instituţiile europene care formează sau recrutează specialişti în traducere şi în interpretare de conferinţă.

 

Direcţii de cercetare: Unitatea de cercetare CIL realizează studii şi cercetări aplicate în domeniul de studii Limbi Moderne Aplicate, în principal pe direcția comunicare profesională plurilingvă în mediul economic şi de afaceri. Printre direcțiile predilecte de cercetare se cuvin menționate : didactica şi practica limbilor în scop profesional, didactica traducerii, a terminologiei şi a interpretării de conferinţă, respectiv industriile limbii. Activitățile de cercetare din acest domeniu vizează transferul tehnologic şi cognitiv, traductologia, terminologia, interpretarea de conferinţă, traducerea asistată, medierea lingvistică şi culturală, localizarea şi subtitrarea.
Din punct de vedere cognitiv, CIL/LMA nu doar îşi asumă, ci şi promovează, prin echipa de cadre didactice și de cercetare cu care colaborează, gestionarea eficientă a unor competențe interdisciplinare în serviciul comunicării profesionale şi al medierii lingvistice plurilingve la cel mai înalt nivel.
Programul de cercetare al CIL are la bază asocierea componentei lingvistice cu un program de studii şi cercetări al căror caracter teoretic şi practic vizează interdisciplinaritatea și multilingvismul. Studiul aprofundat al limbilor străine, lingvistica aplicată, lexicologia, tipologia discursurilor, traducerea generală şi specializată, TIC, studiile culturale, medierea lingvistică şi culturală, comunicarea interculturală, comunicarea profesională multilingvă sunt completate de discipline de specialitate, care reprezintă domeniile de aplicație ale profilului LMA: informatică, multimedia, tehnica documentării/informării, drept, economie, gestiune, marketing, comerț internațional, drept public și privat, relații cu publicul, contabilitate.

Misiunea CIL: Misiunea CIL constă în deservirea domeniului plurilingv şi interdisciplinar al industriilor limbii, specific specializării universitare LMA (Limbi Moderne Aplicate), printr-o activitate continuă de cercetare aplicativă în domeniul propriu, respectiv prin oferta de servicii lingvistice şi cursuri de specialitate, care îi asigură autofinanţarea.
CIL oferă servicii de traducere, cercetare terminologică, interpretare de conferinţă, consultanţă de specialitate în recrutarea cadrelor pentru companiile care angajează pe bază de competenţe LMA, servicii profesionale şi de consultanţă în comunicarea evenimenţială, respectiv cursuri de limbi moderne.

De la momentul înființării și până în prezent, paleta de servicii oferite de CIL s-a extins și nuanțat în funcție de nevoile constatate și solicitările formulate de partenerii de pe piața muncii, respectiv cadrele didactice și studenții LMA, astfel încât în prezent prin CIL se derulează activități de tip:

 1. cercetare, inovare şi transfer tehnologic în domeniul specializării proprii
 2. sprijin pentru activitatea de cercetare individuală şi de echipă
 3. modul de Limba modernă pentru comunicare socio-profesională și culturală (Limba D-modul complet de 6 semestre)
 4. cooperare ştiinţifică şi tehnologică cu partenerii academici şi profesionali ai CIL/DLMA din asociaţiile de tip consorţiu : ANLEA/AILEA, EMCI (European Master in Conference Interpreting), EMT (European Master in Translatin)
 5. conceperea şi derularea de programe de cercetare plurilingve şi interdisciplinare în domeniile proprii de competenţă prin participarea la competiţiile de finanţare naţionale şi internaţionale
 6. expertizare şi consultanţă în domeniul comunicării profesionale, al traductologiei, terminologiei și interpretării de conferință
 7. derularea de proiecte de cercetare traductologică și/sau terminologică solicitate de beneficiari (traduceri de specialitate, glosare terminologice) sau alte activități solicitate de beneficiari interni sau externi, respectiv activităţi proprii de creștere a vizibilității
 8. formarea/perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi încurajarea excelenţei. Pregãtirea condiţiilor pentru promovarea şi derularea de programe de formare de tip studii postuniversitare de specialitate (interpretare medicală, interpretare pentru servicii)
 9. diseminarea şi valorizarea rezultatelor cercetării din proiectele CIL/DLMA în cadrul unor activităţi de tip atelier, colocviu, conferinţă, simpozion şi/sau publicarea acestora în revista proprie : Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées /RIELMA, indexată B+ (2020)

Continuitate

LMA Cluj-Napoca – prima școală autentică de Limbi moderne aplicate din România (1991/1992) – aderă oficial, în 2004, la principiile Cartei ANLEA și propune, după modelul de sorginte franceză, un învăţământ plurilingv şi interdisciplinar: conform principiilor Cartei ANLEA, o specializare în limbi moderne aplicate (LEA) presupune pregătirea la un nivel superior în cel puţin două limbi străine. Întemeietorii Şcolii, Rodica Baconsky şi G. Lascu s-au bucurat de expertiza şi colaborarea promotorilor a două mari Şcoli din elita franceză LEA: Michel Bourse, Daniel Toudic, Daniel Gouadec. LMA Cluj a reuşit să integreze şi să promoveze pe plan naţional şi internaţional un învăţământ autentic, plurilingv şi interdisciplinar, de tip LEA.

LMA Cluj a extins în cadrul unor proiecte europene distincte (TEMPUS JEP 11532/96 cu Universitatea Rennes 2 (Franţa), Universitatea din Limerick (Irlanda), Universitatea Transilvania din Braşov şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Dir. de proiect Mihaela Toader) modelul Limbi Moderne Aplicate  în alte două universităţi româneşti (Sibiu, Braşov) şi a contribuit la preluarea lui în două universităţi poloneze (Cracovia, Tarnow, în cadrul Programului CEEPUS-RO-132/2004 – dir. de reţea Mihaela Toader), formând primul nucleu universitar de Limbi Moderne Aplicate din România şi prima reţea internaţională de profil cu UNIVERSITATEA JAGIELLONĂ din Cracovia, PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA din Tarnow şi Universitatea Carolină din Praga.

Şcoala de la Cluj este considerată în AILEA (Association Internationale LEA) ca un pol de referinţă pentru Europa Centrală şi de Est, bucurându-se de o mare vizibilitate naţională şi internaţională prin proiectele sale de cercetare traductologică şi terminologică, prin afilierile europene de cel mai înalt rang în domeniu: EMCI, EMT, TNP3 (CEL), TRADUTECH, AILEA, AILE, LANQUA .

Tinerele generaţii de profesionişti ai Şcolii LMA se bucură, în ţară şi străinătate, de cea mai înaltă recunoaştere în domeniul comunicării profesionale multilingve, al traducerii, al interpretării de conferinţă şi al medierii lingvistice şi culturale.

 

Persoană de contact:
conf. dr. Renata GEORGESCU, director
cil@lett.ubbcluj.ro

 • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy