La 20 octombrie 1872, prin decret imperial, în Universitatea (maghiară) din Cluj este înfiinţată o Catedră de literatură română, avîndu-l ca prim profesor pe Grigore Silaşi (1872-1884), căruia i-a urmat Gavril Moldovan. Catedra a devenit, după primul război mondial, sub direcţia reputatului istoric literar Gh. Bogdan-Duică, unul dintre cele mai importante centre de formare a profesorilor şi cercetătorilor de specialitate, menţinîndu-şi această reputaţie şi în perioada dificilă a refugiului din anii ʼ40, respectiv în comunismul postbelic. Principalele direcţii de predare şi de cercetare vizează, de mai bine de o jumătate de secol, reflecţia critică asupra ideilor literare, nuanţînd istoric cercetări de poetică, de critică tematică etc. …more

Membrii departamentului

Lect. univ. dr. Corina Croitoru

Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii

Domenii de interes:

 • Istorie și critică literară
 • Sociologia literaturii și sociopoetică
 • Literatură și ideologie

Biography

Absolventă a Facultății de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, secția Limba și literatura română-Limba și literatura franceză, promoția 2005-2008, am urmat, în cadrul aceleiași instituții, masteratul de Studii literare românești, în intervalul 2008-2010, beneficiind în acest timp de o mobilitate la Universitatea din Geneva (2009).
Între 2010 și 2013 am fost doctorand cu frecvență al școlii doctorale de Studii literare a Universității „Babeș-Bolyai”, perioadă în care am realizat și un stagiu de cercetare la Universitatea Stendhal-Grenoble 3 (2011-2012), iar în anul 2014 am obținut titlul de doctor în filologie (summa cum laude) pentru teza dedicată ironiei în poezia românească scrisă în perioada comunistă. Cercetarea s-a concretizat în publicarea volumului individual Politica ironiei în poezia românească sub comunism (2014), distins cu Premiul „Marian Papahagi” pentru cartea anului debut de către Uniunea Scriitorilor – filiala Cluj.
Ulterior, interesele mele de cercetare au rămas în aria poeziei românești de secol XX, așa cum o dovedesc cele două proiecte de cercetare postdoctorală dedicate poeziei românești de război: Experiența celor două războaie mondiale în memoria poeziei românești, proiect desfășurat la Universitatea „Babeș-Bolyai” (2014-2015), respectiv Du sérieux à la dérision : Réponses immunitaires dans la poésie roumaine de guerre, proiect desfășurat la Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (2015-2016).
Din 2014 până în 2017 am fost asistent asociat al Departamentului de literatură română și teoria literaturii, iar din 2017 sunt lector în cadrul aceluiași departament.

Publications

a. Cărți:

Politica ironiei în poezia românească sub comunism, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014 (ISBN 978-606-17-0630-3, Cod CNCSIS 24).

b. Articole/studii:

Le résidu du résidu : ombres de la poésie roumaine de guerre, în „Caietele Echinox” « Sujets dépourvus d’importance. Pour une politique du résiduel en littérature », nr. 33/2017, pp. 202-212 (ISSN 1582-960X).

The Romanian Women Poets’ War on War, în „Philobiblon”, XXI, nr. 2, 2016, pp. 111-125 (ISSN 1224-7448).

Migration en temps de guerre: poètes roumains d’origine juive dans la France de la Deuxième Guerre Mondiale, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Europaea”, LXI, nr. 3, 2016, pp. 145-159 (ISSN 1224-8746).

Le refuge de l’ironie dans la littérature d’enfance. Un abri ludique pendant le régime communiste, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, LXI, nr. 2/2016, pp. 129-136 (ISSN 1220-0484).

Poésie et prose en première ligne du front : Camil Petrescu, l’intellectuel roumain engagé, în „Transylvanian Review”, nr. 4/2015, p. 43 (ISSN 1221-1249).

Une poétesse en temps de détresse : Nina Cassian, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, nr. 1/2015, pp. 35-44 (ISSN 1220-0484).

Engager la poésie? Horizons rouges. Essors de l’ironie dans la poésie, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia”, nr. 3/2013, pp. 119-125 (ISSN 1220-0484).

Ironie sans frontières. L’ironie comme frontière, în „Transylvanian Review. Mapping literature”, vol. XXII, Supplement nr. 1, 2013, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, pp. 218-225 (ISSN 2067-1016).

La dissidence au féminin (1945-1989). Un défi politique de la poétique féminine, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia” , nr. 4, 2011, pp. 23-32 (ISSN 1220-0484).

Sous le masque épais de la conscience des conventions, în „Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu”, nr. 1/2011, pp. 153-171 (ISSN 1844-6051).

Transgresser la censure communiste à travers l’ironie poétique, în „Caietele Echinox”, nr. 19/2010, pp. 135-145 (ISSN 1582-960X).

Teaching

Cursuri, seminarii, cursuri practice predate:
a. LMR1101 Literatura: figură şi discurs (curs+seminar)
b. LLR5273 Modernitate literară românească (curs+seminar)
c. LLR1161 Literatură română veche și premodernă (seminar)
d. LLR2161 Literatura română a secolului al XIX – lea /Folclor literar (seminar)

Conf. univ. dr. Eleonora Sava

Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii

Domenii de interes:

 • Etnologie
 • Studii culturale

Biography

Lucrez în domeniul etnologiei, cu expertiză asupra ritualurilor și ceremonialurilor, patrimoniului cultural imaterial și proceselor de patrimonializare; arhivelor de folclor, a istoriei etnologiei și folcloristicii românești, îndeosebi asupra etnologiei românești din perioada comunistă.
Am publicat două volume de autor; am editat un volum de studii de etnologie și trei corpusuri de texte folclorice, am tradus o lucrare clasică de etnologie din limba franceză. Sunt coautor la Dicţionar analitic de opere literare româneşti (Coordonator: Ion Pop), Cluj, Casa Cărții de Știință (2007 ediție definitivă în 2 volume; trei ediții anterioare).
Am colaborat la lucrări internaţionale constituind elemente ale unor serii ştiinţifice fundamentale, publicate la edituri străine de prestigiu: 3 capitole publicate (din care 2 capitole ca unic autor, 1 capitol – coautor).
Am publicat articole și studii: 9 articole în reviste indexate ISI, 6 articole în reviste indexate BDI, 6 studii în volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale, 30 articole și studii în Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, Academiei Române, volume colective, omagiale, reviste clasificate B și C; reviste ştiinţifice necotate.
Am prezentat 63 de comunicări la zilele universităţilor, colocvii, simpozioane, conferinţe, organizate de către Universităţi, Academia Română, institutele de cercetare ale Academiei Române.
Sunt coordonatorul cercului studențesc de etnologie și studii culturale ETNOSTUD.
Sunt membru în Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Ministerul Culturii și Identității Naționale, precum și în 4 asociații științifice de specialitate.

Publications

Volume de autor:
Explorând un ritual, Cluj, Editura Limes, 2007.
Sărbători de primăvară, Cluj, Casa Cărţii de Știință, 2000.
Volume editate:
The Ethnological Archive. Paradigms and Dialogues, Perugia, Morlacchi University Press, Seria Saggi di Antropologia, 2011.
Rituri de trecere din Țara Oașului. Corpus de texte, Selecția și transcrierea textelor, prefață, indici, note și glosar de Eleonora Sava și Maria Candale, Cluj, Napoca Star, 2011.
Ființe ale nopții în imaginarul folcloric. Personaje mitologice din Țara Oașului, Selecţia şi transcrierea textelor, prefaţă și indici de Eleonora Sava, Cluj, Napoca Star, 2010.
Unde bea curcubeul apă. Rituri magice din Țara Oașului, Selecţia şi transcrierea textelor, prefaţă, studiu introductiv, indici şi bibliografie de Eleonora Sava, Cluj, Napoca Star, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008.
Traduceri:
Jean Cuisenier, Tradiția populară, traducere din limba franceză de Nora Rebreanu Sava, Cluj, Casa Cărții de Știință, 2005.

Teaching

Cursuri, seminarii, cursuri practice predate
LLR5168, LLR5169 Curs opțional Folclorul din perspectivă contemporană
LLR4124, LLR4129 Curs opțional Metode şi analize literare
LMR1103 Patrimoniu cultural local, arhive, digitizare
LMR1116 Imaginarul folcloric.

Conf. univ. dr. Horea Poenar

Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii

Domenii de interes:

 • Teoria literaturii
 • Estetică
 • Teoria și istoria artei

Biography

Mă ocup de zona teoriei literare, culturale și a teoriei critice și de asemenea de estetică și teoria și istoria artei. Am publicat în Semnul celor patru. O teorie a interpretării o reconsiderare a disciplinei estetice din perspectiva modificărilor gîndirii critice din ultimele decenii, iar în Teoria peștelui-fantomă o re-evaluare și o pledoarie pentru maniera literaturii ca formă privilegiată de universalizare și definire a umanului. În cursurile de Teoria literaturii și Estetică pe care le predau, perspectiva este genealogică, interesată de punctele de cotitură ale istoriei gîndirii și de evenimentele-cheie care au redistribuit manierele de înțelegere a vizbilului, lizibilului și a ceea ce poate fi gîndit. Pregătesc un volum despre formele contemporane de etică a comunului și relevanța artei în acest partaj al sensibilului, precum și un volum despre romanul politic românesc dintre 1965 și 1989.

Publications

2001 – Cristian Popescu – filmat de îngeri, monografie, editura Aula, Braşov
2003 – O plimbare de dimineaţă pe strada Servandoni. O teorie a atitudinii critice, editura Limes, Cluj-Napoca
2008 – Semnul celor patru – O teorie a interpretării, editura Paralela 45, Piteşti 2004 (ediția 1) şi 2008 (ediția a doua revăzută și adăugită)
Dicționar Echinox. A-Z. Perspectivă analitică, editura Paralela 45, Piteşti (coordonator)
2016 – Teoria peștelui-fantomă. Zece studii și șapte scurtmetraje despre teorie, editura Tracus Arte, București

Teaching

Cursuri predate în prezent:
1. Introducere în teoria literaturii – anul I, trunchi comun;
2. Critica ideilor literare – Master, Literatură Română;
3. Existențialism, Fenomenologie, Postmodernitate – anul III, secția Literatură Comparată;
4. Estetică – anul III, trunchi comun

Lect. univ. dr. Lionel Roșca

Departamentul de Literatură Română și Teoria Literaturii

Domenii de interes:

 • Etnologie
 • Antropologie culturală
 • Istoria religiilor

Biography

Cursuri şi seminarii susţinute: Antropologia religiilor, Istoria folcloristicii româneşti, Folclor: istorie, metode, terminologie, Literatura populară (Nivel licenţă), Metode în cercetarea literară, Seminar practic de elaborarea şi redactarea dizertaţiei (Nivel Masterat).
Cercetare ştiinţifică în domeniul folclorului şi folcloristicii, etnologiei, antropologiei culturale, istoriei şi antropologiei religiilor, preocupări pentru explorarea monografică a unor opere canonice ale literaturii române moderne şi contemporane (în Dicţionar analitic de opere literare româneşti, 1998-2007), precum şi pentru studierea literaturii române moderne şi contemporane în context socio-politic, istoric şi epistemologic (teza de doctorat – finalizată în volum: La umbra timpului în floare. Protocronismul. Prolegomene la monografia unei idei, 2013 – pe tema “protocronismului”, abordează fenomenul într-o viziune multidisciplinară, la intersecţia studiilor de istorie şi teorie a literaturii, istorie a mentalităţilor, antropologie istorică, analiză socială şi culturală post-colonială, economie a bunurilor simbolice etc., pentru a degaja, din perspectiva unei epistemologii actuale, semnificaţiile uneia dintre cele mai profunde / perene dezbateri din spaţiul literar, cultural şi socio-politic românesc). În prezent lucrează la un proiect despre canonicitate vs. marginalitate în literatura română modernă şi contemporană (genuri, specii, teme, autori).

Publications

La umbra timpului în floare. Protocronismul. Prolegomene la monografia unei idei, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013.
În Gheorghe Perian (coord.), Studii de literatură română recentă, vol.II, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2017.
În Ion Pop (coord.), Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol.I-II, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007.
Alexandru Ciubotariu, Dodo Niţă, Istoria benzii desenate româneşti.1891-2010, în “Caietele Echinox”, nr.33, 2017.
The concept of folklore – a systemic reassessment, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Philologia”, nr.4, 2013.

Teaching

Discipline predate
HLR5601 Antropologia religiilor; HLR5603 Istoria folcloristicii româneşti; HLR5202 Folclor. Istorie, metode, terminologie; LMR1102 Metode în cercetarea literară; LMR2213 Seminar practic de redactare şi elaborare a dizertaţiei.

Conf. univ. dr. Călin Teutișan

Departamentul de literatură română și teoria literaturii

Domenii de interes:

 • Istoria literaturii române, istoria ideilor literare
 • Critică și teorie literară
 • Morfologia culturii

Biography

Domenii de activitate didactică: Istoria literaturii române, critică şi teorie literară, istoria ideilor literare, morfologia culturii. Domenii de cercetare ştiinţifică: Istoria literaturii române, critică şi teorie literară, istoria ideilor literare, studii ale imaginarului, morfologia culturii. Doctorat susținut (2005) sub coordonarea prof. Ion Pop. Funcţii: Şeful Catedrei de Literatură Română, Teorie Literară şi Etnologie a Facultăţii de Litere din Cluj; Director al Departamentului de Literatură Română şi Teoria Literaturii (începând din 2013); director de studii al masteratului de Studii literare românești; Şeful Centrului de Cercetări Literare şi Enciclopedice al Facultăţii de Litere din Cluj; director al Cercului studenţesc de poetică şi critică literară “Ioana Em Petrescu” (1997-2003); director de studii Socrates (programe de burse ale studenţilor, echivalări ECTS) pentru Catedra de Literatură Română, Comparată şi Teorie Literară (1999-2003); director adjunct al Cursurilor de vară pentru studenţi străini ale U.B.B., responsabil al modulului literar (1998-2000). Membru în Comitetul ştiințific al colecției Danubiana a Aracne Editrice (Roma). Membru în The S. Freud Romanian Translation and Publication Fund, Inc.; Societatea de Ştiinţe Filologice; Uniunea Scriitorilor din România. Fondator şi redactor al revistei literare şi culturale Direcţia 9 (1992-1995); redactor-şef adjunct al revistei internaționale Synergies Roumanie (2008-2015); coordonator al colecției „Vortext” a Editurii Avalon, Cluj-Napoca. Premii: Colocviul naţional studenţesc “Mihai Eminescu” (1991–1996) şi Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti (1993, 1994); Premiul Salonului Internaţional de Carte (1992); Premiul I la Concursul naţional de eseu critic “Mihai Eminescu” (1994); Premiul I la Concursul naţional de eseu critic “Liviu Rebreanu” (2002); Premiul pentru debut critic în volum al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca (2003); Premiul pentru critică literară „Ioana Em. Petrescu“ al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca (2005); Premiul pentru critică „Mircea Zaciu” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca (2006); Premiul pentru contribuţia la dezvoltarea instituţională al Universităţii „Babeş-Bolyai” (2006); Premiu de excelenţă pentru grupuri de cercetare ştiinţifică al Universităţii „Babeş-Bolyai” (2010); Premiul pentru critică literară al revistei „Mişcarea literară” (2012).

Publications

Volume de autor: Feţele textului (2002); Eros şi reprezentare. Convenţii ale poeziei erotice româneşti (2005); Textul în oglindă. Reflexii ale imaginarului eminescian (2006).
Co-autor la volume colective: Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. I-IV (1998-2003, ediţie definitivă 2007); Meridian Blaga, vol. V, tom 1: Literatură (2005); Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989 (2005); Hortensia Papadat-Bengescu – vocaţia şi stilurile modernităţii, coordonator Andreia Roman (2006); Meridian Lucian Blaga 9 (2009); Poetica dell’immaginario, coordonator Gisèle Vanhese, Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria, Rende (2010); Spiritul critic la Liviu Petrescu, coordonator Sanda Cordoş (2011); Ion Pop – 70, coordonator Sanda Cordoş (2011); Dicţionarul cronologic al romanului românesc. 1990-2000 (2011); Mircea Muthu. Ȋn orizontul sintezei, coordonator Iulian Boldea (2014); Întâlnirile Clubului Saeculum, coordonator Aurel Podaru (2014); Caietele Sextil Puşcariu, I (2015), II (2016).

Teaching

CURSURI PREDATE (în 2017-2018)
LLR3161, LLR3261 Curentele literare şi poezia perioadei 1900 – 1950 (la specializarea Română A și B, Licență)
LLR4161, LLR4261 Proza şi critica literară în perioada 1900 – 1950 (la specializarea Română A și B, Licență)
LLR6169 Forma și structura în literatura română a sec. XIX și XX (la specializarea Română A și B, Licență)
LMR2108 Alterităţi în discursul literar românesc (la masteratul de Studii literare românești)
LMR2210 Spaţii culturale europene (la masteratul de Studii literare românești)

CURSURI PREDATE ANTERIOR (selectiv, 1997-2016)
Istoria literaturii române (1900-1945) (la specializarea Română A și B, Licență)
Arte poetice interbelice (la specializarea Română A și B, Licență)
Istoria literaturii române (Perioada paşoptistă) (la specializarea Română A și B, Licență)
Curs monografic Mihai Eminescu (la specializarea Română A și B, Licență)
Istoria receptării lui Eminescu (la specializarea Română A și B, Licență)
Istoria ideilor literare româneşti interbelice (la specializarea Română A și B, Licență)

Lect. univ. dr. Alex Goldiș

Departamentul de literatură română și teoria literaturii

Domenii de interes:

 • Istoria criticii literare
 • World literature
 • Studii cantitative

Biography

Interesul meu de cercetare vizează literatura română, cu accent asupra fenomenelor contemporane și asupra istoriei criticii literare. Sunt preocupat, de asemenea, de abordarea literaturii prin filtrul unor teorii noi precum World literature sau studiile cantitative.
Am publicat două volume individuale, Critica în tranșee (2011) și Sincronizarea criticii românești postbelice în deceniile opt și nouă (2013). Însumate, ele urmăresc o abordare sintetică a criticii românești dintre 1948 și 1990 și încearcă să plaseze fenomenul în contextul mai amplu al teoriilor critice occidentale.
Interesul în studierea relațiilor dintre culturi și în analizarea poziției literaturii române în cadrul dinamicii internaționale a valorilor a devenit central odată cu proiectele de cercetare “A World-Systems Analysis of Semiperipheral Literatures: The Case of Romanian Literature” și „Identity Building in the Romanian Literary Studies”. Contribuția mea cea mai semnificativă din acest punct de vedere, “Beyond National Building: Literary History as Transnational Geolocation”, publicată în 2017 în volumul colectiv Romanian Literature as World Literature, pledează pentru un model interacțional al istoriei literare, care să țină cont de sistemul literaturii traduse ca factor central în modelarea culturilor naționale.

Publications

Volume
Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului. București: Cartea Românească, 2011, 288 p. ISBN 978-973-23-2947-4.
Sincronizarea criticii românești postbelice în deceniile opt și nouă. Teorii, metode, critici. București: Muzeul Literaturii Române, 2013, 188 p. ISBN 978-973-167-147-5.
Capitole
“Typologies of Subversive Prose in East European Literature under Communism.” In Slavonic East European Studies: History vs. Modernity, 86-95. Ed. Maria Isaienkova, Olena Lytovka, Ievgeniia Diadko, Olesya Shvets. Warsaw: IRF Press, 2016. ISBN 978-83-943632-4-6.
“The Literary Critic as a Civilizing Hero in Romanian Postwar Literary Criticism.” In El Hombre y el Mito/Man and Myth, 97-106. Ed. Claudia Costin, Lavinia Seiciuc, Luminița-Elena Turcu, Enrique Javier Nogueras Valdivieso, Cătălina-Iulian Pînzariu, Oana Ursache, Victor-Andrei Cărcale. Granada: Libros de El Genio Maligno, 2015. ISBN 978-84-939128-4-0.
“Beyond National Building: Literary History as Transnational Geolocation.” In Romanian Literature as World Literature. Eds. Christian Moraru, Mircea Martin, Andrei Terian, New York: Bloomsbury Publishing, Series “Literatures as World Literature (http://www.bloomsbury.com/us/series/literatures-as-world-literature/), 2017.
Articole:
“From the Linguistic Turn to the Referential Turn. The Metamorphosis of Theory in Thomas G. Pavel’s and Lubomír Doležel’s Criticism”, in World Literature Studies, 7 (2), 2015: 49-59. ISSN 1337-9275. Indexat în baza de date internaționale ISI.
“The Ideology of Semiosis in Romanian Prose under Communism”, în Primerjalna Knjizevnost, 39, (2) 2016: 89-99. ISSN 0351-1189. Indexat în baza de date international ISI.
“Legitimizing Mechanisms in Romanian Literary Histories”, în Transilvania, 43, nr. 8/2014: 17-20. Indexat în bazele de date internaționale SCOPUS și EBSCO.
“Strategies of Globalisation in Romanian Literary Histories”, în Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, Issue 1.1 (October 2015): 71-79. Indexat în bazele de date internaționale EBSCO, CEEOL și NSD-DBH.
“The Ideological System of Adrian Marino”, în Philobiblon, Issue XII, 2007: 59-70. Indexat în bazele de date internaționale SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS.

Teaching

Cursuri și seminare predate
LLR3261 Curentele literare şi poezia perioadei 1900 – 1950
LLR5161 Literatura română contemporană (curs și seminar)
LLR6161 Istoria literaturii române (Curs monografic) I (curs și seminar)

Lect. univ. dr. Laura Zăvăleanu

Departamentul de literatură română și teoria literaturii

Domenii de interes:

 • Literatură veche și premodernă
 • Paradigme și mutații în literatura română
 • Curente literare

Biography

Laura Lazăr Zăvăleanu, lect. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, titular al cursurilor de Literatură română veche și premodernă, Paradigme și mutații în literatura română, Curente literare.
Ca specialist în Literatură română veche și premodernă, perioadă acoperind mai multe secole și căreia îi corespund, la nivel occidental, diferite curente culturale și literare a căror influență se regăsește și în spațiul românesc, domeniul de predare și de cercetare vizează, implicit, medievistica, iconografia și arta bizantină, umanismul și renașterea, barocul. Într-un spațiu cerând prin excelență o abordare interdisciplinară, predă și cercetează literatura română din această perspectivă, insistând pe hermeneutica de text coroborată cu aceea de imagine, pe elemente de istorie a ideilor și culturală, mentalităţi, imaginar şi context artistic, cu metode aparținând deopotrivă istoriei literaturii, teoriei literare și literaturii comparate.
Autor al volumului O lume într-un text: Predosloviile în literatura română veche, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013 şi al mai multor studii şi articole având ca subiect arhitecturile cronotopice şi textele prefaţiale în literatura română veche, ca şi relaţia dintre textul literar şi reprezentările sale iconografice, publicate în volume colective sau reviste din țară și din străinătate.
Ultimul volum publicat: Ion Vlad, Sub imperiul lecturii, Editura Eikon și Școala Ardeleană, 2015 (coord.)

Publications

• O lume într‐un text: Predosloviile în literatura română veche, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2013
• Ion Vlad, Sub imperiul lecturii, Editura Eikon și Școala Ardeleană, 2015 (coord)
• Dicţionarul analitic de opere literare româneşti, vol. III-IV, Coordonare şi revizie ştiinţifică Ion Pop, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001-2006 (coautor)
• Dicţionarul analitic de opere literare româneşti, ediţie definitivă, vol. I-II,
Coordonare Ion Pop, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 (coautor)
• Orizonturile edificării sapienţiale şi comportamentale în cărţile populare, în “Transilvania”, nr. 11/2008
• Entre réalité historique et réalité mythique: naissance de la littérature au Moyen Age roumain, în vol. Marie-Françoise Alamichel et Robert Braid (Dirs), Texte et contexte. Littérature et Histoire de l’Europe médiévale, Maison d’Edition Michel Houdiard, Paris, 2010
• L’itineraire symbolique de la quête initiatique dans le monde de l’au-delà et le sens du retour în vol. Carlos F.Clamote Carreto (coord), Lores te metra en la voie… Mobilidade e Literatura na Idade Media, Mobilité et Littérature au Moyen Âge. Actes du Colloque International, Presses de L’Universidade Aberta, Lisboa, 2010
• Between canon and metaphor: the faces of history in some of the companion texts of Dimitrie Cantemir’s writings, în vol. Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, Editura TIPARG, Pitești, 2010
• „Mostrandoti, in breve…”: Concisione, eloquenza, moralizzazione e credo nelle prime Predoslovie (Prefazioni) di Miron Costin, în „Perspective contemporane asupra lumii medievale”, nr 3/ 2011, Editura Tiparg.
• Analiza exercițiilor de evaluare din manuale. Elaborarea unor instrumente de evaluare. Clasa a XIa, în volumul Elena Platon, Dina Vîlcu (coordonatori), Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P6 – ciclul liceal, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011,
• „Lupta monomahiii împotriva uitării lucrurilor”: ontologie şi deontologie în Predosloviile lui Dimitrie Cantemir. Studiu de caz asupa textelor prefaţatorii din Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor, în Dimitrie Cantemir. Perspective interdisciplinare, Coord: Bogdan Crețu, Editura Institutul European, Iasi, 2012
• Lettre, écriture, écrivain dans l’imaginaire des Prologues de la littérature roumaine ancienne în Helder Godinho (dir), Da Letra ao Imaginário. Homenagem à Professora Irene Freire Nunes, Centro de Estudos sobre o Imaginário Literário, FCSH-UNL, Gráfica Simões & Gaspar, Lda., 2013.
• In between predoslovie and miniature – “history’s meaning”: notes on the hypostases of the woman in love in three Romanian manuscripts from the end of the XVIIIth century în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, Seria ”Philologia”, nr.4/2011
• Carte, autor și model uman în predosloviile vechi românești, în volumul In Honorem Elvira Sorohan, Coord. Bogdan Crețu și Lăcrămioara Petrescu Editura Junimea, Iași, 2015.
• Auctoritas et références dans les chroniques roumaines du Moyen Age, în volumul L’Écriture de l’histoire au Moyen Âge. Contraintes génériques, contraintes documentaires (dir. Etienne Anheim, Pierre Chastang, Francine Mora-Lebrun, Anne Rochebouet), Editions Classiques Garnier, Paris, 2015.
• Privire îndrăgostită, corp și feminitate: metamorfozele unui model ontologic, social și estetic în două cărți populare românești din secolul al XVIII-lea în volumul Despre corp, with love. Studii interdisciplinare de corpologie feminină.. Coord. Oana Ursache, Paul Nanu şi Camelia Dragomir. University of Turku, 2017.

Teaching

In prezent:
LLR1161 Literatură română veche si premodernă – curs – UBB
LLR4125 Canonul literar – curs și seminar – UBB
LMR2107 Paradigme și mutații în literatură română – curs și seminar – – UBB

În trecut:
LR31162 Teme şi motive literare româneşti – curs și seminar – UBB
LO5202 Tehnici de redactare şi editare – modul masteral profesionalizant – UBB
Literatură română veche si premodernă – seminar – UBB
Literatura română – epoca marilor clasici – seminar – UBB
Literatura română – perioada pașoptistă – seminar – UBB
Literatura română postbizantină – seminar – UBB
Poetica spațiilor în mișcare – seminar – UBB
Curente literare – curs și seminar – UBB
BYR8R1 Structures fondamentales du roumain – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
R1UR02 Initiation à la conversation courante – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
BYR521 Histoire et Civilisation roumaine – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
BZR8R1 Structures spécifiques de la langue roumaine (la langue roumaine dans le contexte roman) – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
R2UR02 Thème et Version – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
BYR522 Panorama de la littérature roumaine à travers les arts et l’adaptation cinématographique – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
R3UR02, R4UR02 Pratique de la langue roumaine à travers les textes – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
BZR532 Evolution de la littérature roumaine au XXe siècle à travers les arts et l’adaptation cinématographique – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3

Lect. univ. dr. Andra Cozlean

Departamentul de literatură română și teoria literaturii

Domenii de interes:

 • Estetică
 • Teoria literaturii

Biography

Studii: Facultatea de Litere, anul absolvirii: iunie 1995. Doctor în filologie (2006) Titlul tezei: Lucian Blaga. Reflexe germane în filosofia culturii, publicată în 2006 la Editura Libra, Bucureşti. 1995-1996: Master: Literatura română–Modernitate şi Context european, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca. Din septembrie 2017: lector la Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Departamentul: Literatură Românăşi Teoria Literaturii. Stagii de predare in străinătate: Din octombrie 2007-septembrie 2008 am fost lector român la Universitatea Carol din Praga, (Republica Cehă), iar din august 2013-august 2017, lector român la Universitatea din Tampere, Facultatea de Ştiinţele Comunicației (Faculty of Communication Sciences) din Finlanda. Domenii de cercetare: Poetică, estetică, critică literară. literatură română in perioada interbelică. Am fost timp de patru ani lector roman la Universitatea din Tampere, Finlanda, (Departamentul de Limba română şi Societate). Acolo am conceput un curs de sine-stătător având ca obiectiv major familiarizarea studentului străin cu condițiile culturale, sociale, politice sau economice ale arealului cultural pe care il studiază, am predat cursuri de limba română. In toamna acestui an, m-am intors in tară si mi-am reluat activitatea la Catedra de Literatura Română si Teoría Literaturii. Am publicat recent un volum personal aide-mémoire, rezultat al experientei de lector de limba română la Universitatea Carolinum: Praga. O călătorie simbolică, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2016 – o punere in lumină a acestui reper cultural central-european. In viitor intentionez sa public o lucrare cu caracter monografic: Felix Aderca. Actulamente predau cursul de Estetica generală si tin seminarul aferent acestui curs.

Publications

Volume de autor
-Praga. O călătorie simbolică. Pagini de jurnal, Editura Eikon/ Scoala Ardeleană Cluj-Napoca, 2016, ISBN Eikon 978-606-711-334-1; ISBN Scoala Ardeleană 978-606-8770-24-6, 211 pagini.
-Lucian Blaga. Reflexe germane in filosofia culturii, Editura Libra, Bucuresti, 2006; ISBN 9789737633156, 300 pagini.
Co-autor:
-Andra Bruciu-Cozlean, Romanian Complexes and Identity Crises (15 pagini ), Finnish Journal of Romanian Studies vol 1/2015, http://www.fjrs.eu/no-1-2015/
-Andra Bruciu-Cozlean, Finnish-Romanian Interferences. Several Landmarks (18 pagini), http://www.fjrs.eu/no-2-2016/
-Andra Bruciu-Cozlean, Akseli Gallen-Kallela. Female Corporality and Symbolism in the Representations of Ad Astra (1894, 1907) p. 85/ 10 pagini, Studies on the Female Body, Etudes sur le corps de la femme Estudios sobre el cuerpo de la mujer Paul Nanu & Oana Ursache (Eds., 2015)
-Andra Bruciu-Cozlean, Expressivity and corporality in Eero Järnefelt and Akseli Gallen-Kallela’s work Trupuri de femei, Imagine, Timp”, Universitatea din Granada, Spania (18 pagini), Studies on the Female Body, Etudes sur le corps de la femme Estudios sobre el cuerpo de la mujer Paul Nanu & Oana Ursache (Eds.), Turku, 2015
-Mihai Eminescu : „O fotografie astrală”, Romanoslavica. Serie nouă. 2012, Vol. 48, Nr. 4, p. 49-54, Literatura română – Critică şi interpretare
-Filimon’s Journey to Prague Romania in the world. Contacts and reception (2014). Edited by Paul Nanu, Department of Romanian Language and Culture, University of Turku, Finland, 198 p., ISBN 978-95129-5670-8
-Dicţionar analitic de opere literare româneşti, Coordonator Ion Pop, Editura Casa Cartii de Stiinta, 2007 ; articolele: Mihai Eminescu, Postume; Doina Uricariu, Urma de foc; Grete Tartler, Anatomia ierbii; Denisa Comănescu, Vindecările
-Caietele Echinox (Germanistică şi comparatistică), vol.6, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, articolul: Blaga und Goethe-das Urphaenomen
-Meridian Blaga 6, Meridian Blaga 7, Meridian Blaga 8, Ediţie coordonată de Irina Petraş, Casa Cărţii de Stiinţă şi Societatea Culturală “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 2006, 2007, 2008 articolele: Blaga şi Tillich; Vaihinger. Metadiscursul ficţional; Blaga şi Kant.

Teaching

Estetica LLY5016 Curs general opţional (Estetică) Descrierea disciplinei:
-Obiective: Asimilarea principalelor cunoştinţe de estetică necesare pentru o cunoaştere adecvată a fenomenului artistic. Înţelegerea liniilor de forţă existente în estetică, începând cu esteticile Antichităţii şi terminând cu esteticile moderne şi contemporane. Abordând cronologic această problematică, studenţii învaţă să opereze cu principalele concepte ale gândirii estetico-filozofice şi să valorifice ceea ce a fost şi va rămâne valabil şi de un interes real pentru patrimoniul cultural şi artistic al umanităţii.
-Conţinut: Pentru accentuarea competenţelor de analiză şi sinteză, propunem o incursiune în gândirea estetică occidentală în relaţie cu evoluţia istorică a artelor.
Liniile directoare: 1. Gândirea estetică a Antichităţii greceşti: Socrate, Platon, Aristotel, Plotin, estetica pitagoreică.; 2. Estetica medievală; Augustin, Toma d’Aquino; 3. Estetica Renaşterii: Marsilio Ficino, Academia Florentină, Alberti şi clasicismul renascentist, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Ultimele cursuri vor fi de estetică aplicată. 4. Gândirea estetică a barocului: trăsături caracteristice şi exemplificări din evantaiul artelor: literatură, pictură, arhitectură, muzică. 5. Estetica romantică, geniul romantic, visul. 6. Estetica modernistă, avangarda sau “epoca “-ismelor”. 7. Postmodernismul şi deconstrucţia.
Seminarul de estetica urmareste circumscrierea teoretica a următoarelor categorii estetice: Frumosul, Sublimul, Tragicul, Pitorescul, Tirivialul.

Conf. univ. dr. Sanda Cordoș

Departamentul de literatură română și teoria literaturii

Domenii de interes:

 • Curente literare
 • Teorii identitare în cultura română
 • Poetică

Biography

Autoarea cărţilor: Literatura între revoluţie şi reacţiune. Problema crizei în literatura română şi rusă a secolului XX (Cluj, Biblioteca Apostrof, 1999, ediţia a doua adăugită 2002); Alexandru Ivasiuc. Micromonografie, antologie de texte comentată, dosar de receptare critică (Braşov, Editura Aula, 2001); În lumea nouă, Cluj, Dacia, 2003; Ce rost are să mai citim literatură? (Bucureşti, Editura Compania, 2004); Lumi din cuvinte (Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2012); Ion Vinea: un scriitor între lumi şi istorii (Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013). A coordonat volumele Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu (Cluj, Accent, 2009), Spiritul critic la Liviu Petrescu (Cluj, Limes, 2011) şi Ion Pop – 70 (Piteşti, Paralela 45, 2011). A coeditat volumul Romanian writers on writing (ed. Norman Manea, Trinity University Press, San Antonio, 2011). Este prezentă cu studii, prefeţe şi postfeţe în 27 de volume apărute în ţară şi cu 6 studii în volum apărute în străinătate.

Publications

Autoarea cărţilor: Literatura între revoluţie şi reacţiune. Problema crizei în literatura română şi rusă a secolului XX (Cluj, Biblioteca Apostrof, 1999, ediţia a doua adăugită 2002); Alexandru Ivasiuc. Micromonografie, antologie de texte comentată, dosar de receptare critică (Braşov, Editura Aula, 2001); În lumea nouă, Cluj, Dacia, 2003; Ce rost are să mai citim literatură? (Bucureşti, Editura Compania, 2004); Lumi din cuvinte (Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2012); Ion Vinea: un scriitor între lumi şi istorii (Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013). A coordonat volumele Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu (Cluj, Accent, 2009), Spiritul critic la Liviu Petrescu (Cluj, Limes, 2011) şi Ion Pop – 70 (Piteşti, Paralela 45, 2011). A coeditat volumul Romanian writers on writing (ed. Norman Manea, Trinity University Press, San Antonio, 2011). Este prezentă cu studii, prefeţe şi postfeţe în 27 de volume apărute în ţară şi cu 6 studii în volum apărute în străinătate.

Teaching

LLR4126, LLR4130 Curs opţional Scriitori şi curente literare; LMR1206 Teorii identitare în cultura română; LMR2212 Seminar practic: tehnica cercetării ştiinţifice în discursul literar.

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy